[Informator] Sopot nowe mieszkania komunalne – trwają zapisy, czas do końca września 2017

| Sierpień 27, 2017

Ruszył nabór wniosków o przyznanie lokalu komunalnego w Sopocie. Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2017 r. Sopockie mieszkania komunalne przeznaczone są głównie dla młodych ludzi z dziećmi. Określone zostały szczegółowe kryteria przyznania mieszkania oraz system punktowy kolejności przyznawania mieszkań.

Mieszkania postaną w dwóch lokalizacjach:

Lokalizacja I:

Sopot, ul. Świemirowska 2-4 – 16 mieszkań dwupokojowych o powierzchni od 39,30 m kw. do 47,10 m kw.

Termin oddania mieszkań:

2017 rok

Lokalizacja II:

Sopot, ul. Jacka Malczewskiego 29 – 60 lokali mieszkaniowych

Termin oddania mieszkań:

2018 rok

Kryteria naboru:

O przyznanie lokali mieszkalnych mogą ubiegać się wnioskodawcy prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, w szczególności małżeństwa z dziećmi i osoby wychowujące dzieci, którzy nie posiadają prawa własności do jakiegokolwiek lokalu/budynku mieszkalnego lub ich części oraz spełniają dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiadają centrum życiowe w Sopocie (udokumentowane przez wnioskodawcę oraz osoby objęte wnioskiem faktyczne  zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasta Sopotu)
 • zamieszkują na terenie Gminy Miasta Sopotu w budynkach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego;
 • zamieszkują w budynkach komunalnych przeznaczonych do rozbiórki, zakwalifikowani do otrzymania mieszkania na podstawie § 7 pkt. 2, 3 i 5 uchwały nr  XII/161/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu;
 • zamieszkują na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz uiszczają w Sopocie podatek dochodowy od  osób fizycznych;
 • udokumentują nieprzerwany, co najmniej pięcioletni okres zamieszkania na terenie Gminy Miasta Sopotu w okresie ostatnich dziesięciu lat i nie zamieszkują na terenie Gminy Miasta Sopotu na dzień składania wniosku. Za udokumentowanie uznaje się przedstawienie poświadczenia zameldowania lub uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Sopocie, przez okres wskazany powyżej.

Kryterium dochodowe:

Osoby ubiegające się o mieszkanie komunalne powinny osiągać dochód umożliwiający utrzymanie lokalu mieszkalnego.

 • Gospodarstwa jednoosobowe  2000 – 4000 zł na osobę;
 • Gospodarstwa dwuosobowe 1800 tys. zł – 3500 na osobę;
 • Gospodarstwa trzyosobowe 1000 zł – 3200  zł na osobę;
 • Gospodarstwa czteroosobowe i więcej  1000 zł – 3200  zł na osobę.

Dochód gospodarstwa domowego w wieku do 35 lat z dwójką lub więcej dzieci zostaje obniżony o 10 proc. w dolnej granicy i podwyższony o 10 proc. w górnej granicy średniego dochodu określonego.

Oprócz tego wnioskodawca będący wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Sopocie lub rodziny zastępczej uzyska dodatkowe punkty.

Wniosek o przyznanie lokalu (do wyboru preferowana lokalizacja):

Zgodnie z treścią  Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach położnych w Sopocie przy ul. Świemirowskiej 2-4  i ul. Malczewskiego 29  do wniosku dołączyć należy następujące dokumenty:

 • zaświadczenie  od zarządcy/właściciela nieruchomości o braku jakichkolwiek zaległości w wysokości przekraczającej płatności za okres 6 miesięcy w opłatach czynszowych i w opłatach niezależnych od właściciela lokalu, w  okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie mieszkania.  Warunek niniejszy dotyczy wnioskodawców oraz wspólnie z nim zamieszkujących pełnoletnich członków rodziny wnioskodawcy. Informacje zawarte we wniosku powinny być potwierdzone przez zarządcę/właściciela budynku.
 • Druk zaświadczenia stanowi  załącznik nr 5 do Regulaminu;
 • PIT-y za lata podatkowe 2015 i 2016 wraz z potwierdzeniem ich wysłania do Urzędu Skarbowego.
 • Rozliczenie roczne o dochodach za  lata podatkowe 2015  i 2016, osiąganych poza krajem, należy przedstawić wraz z przekładem wykonanym przez tłumacza przysięgłego;
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na dzień składania  wniosku;
 • orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzające schorzenia narządu ruchu w przypadku ubiegania się o lokal mieszkalny przystosowany dla osób niepełnosprawnych;
 • decyzję administracyjną o przydziale mieszkania w budynku prywatnym.

Wniosek o przyznanie lokalu komunalnego – Sopot

Miejsce składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Sopotu (pokój nr 16) od 9 sierpnia do 30 września 2017 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Pełny regulamin:

Regulamin

UCHWAŁA NR XXXI/431/2017 z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/409/2017 z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Sopocie przy ul. Świemirowskiej 2-4 i ul. Malczewskiego 29 stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu

Posiadanie własnej nieruchomości w przeszłości:

Ponadto wnioskodawca musi oświadczyć, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia wniosku nie dokonał zbycia posiadanego prawa do lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części.

1/  gospodarstwo małżeństwa w wieku do 35* lat bez dziecka10
2/  gospodarstwo małżeństwa** w wieku do 35* lat z dzieckiem bądŸ dziećmi10
3/  gospodarstwo małżeństwa** w wieku 36-40* lat z dzieckiem bądŸ dziećmi8
4/ gospodarstwo małżeństwa** w wieku 41-45* lat z dzieckiem bądŸ dziećmi6
5/ pozostałe gospodarstwa małżeństw**  z dzieckiem bądŸ dziećmi4
6/ gospodarstwo osoby w wieku do 35 lat wychowującej dziecko bądŸ dzieci9
7/ gospodarstwo osoby w wieku 36-45 lat  wychowującej dziecko bądŸ dzieci6
8/ pozostałe gospodarstwa osób wychowujących dziecko bądŸ dzieci4
9/ jednoosobowe gospodarstwo domowe osoby niepełnosprawnej ruchowo10
 10/ jedno dziecko w gospodarstwie małżeństwa** lub jednoosobowego gospodarstwa osoby niepełnosprawnej ruchowo10
11/ dwoje dzieci w gospodarstwie małżeństwa** lub jednoosobowego gospodarstwa osoby niepełnosprawnej ruchowo12
12/ troje dzieci w gospodarstwie małżeństwa** lub jednoosobowego gospodarstwa osoby niepełnosprawnej ruchowo15
13/ czworo i więcej dzieci w gospodarstwie małżeństwa** lub jednoosobowego gospodarstwa osoby niepełnosprawnej ruchowo10
14/ wnioskodawca będący wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Sopocie20
15/ wnioskodawca niepełnosprawny ruchowo mieszkający na podstawie decyzji administracyjnej  o przydziale, w budynku prywatnym10
16/ wnioskodawca niepełnosprawny ruchowo zamieszkujący w lokalu mieszkalnym nieprzystosowanym dla swoich potrzeb10
17/ wnioskodawca mieszkający na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, w budynku prywatnym,9
18/ wnioskodawca zamieszkujący z dzieckiem posiadającym orzeczoną niepełnosprawność narządu ruchu,  popartą odpowiednim  dokumentem wydanym przez organ do tego uprawniony15
19/ wnioskodawca zamieszkujący w budynku komunalnym  przeznaczonym do rozbiórki,  zakwalifikowany do  otrzymania mieszkania na podstawie § 7 pkt. 2, 3 i 5  uchwały nr   z dnia 19 października  2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących                                          w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu;XII/161/20158
20/ powierzchnia  pokoi  do  5 m² na osobę7
21/ powierzchnia pokoi  powyżej 5 m2 i nie większa niż  7 m² na osobę4
22/ osoba obecnie zamieszkująca na terenie Gminy Miasta Sopotu przez okres od 1 roku do 5 lat1
23/ osoba obecnie zamieszkująca na terenie Gminy Miasta Sopotu przez okres od 5 roku do 10 lat2
24/ osoba obecnie zamieszkująca na terenie Gminy Miasta Sopotu przez okres od 10 do 15 lat3
25/ osoba obecnie zamieszkująca na terenie Gminy Miasta Sopotu przez okres dłuższy niż 15 lat10
26/ osoby, które udokumentują co najmniej nieprzerwany, pięcioletni okres zamieszkania na terenie Gminy Miasta Sopotu  w okresie ostatnich dziesięciu lat i nie zamieszkują w stosunku do punktacji wskazanej w pkt 20-21 Gminy Miasta Sopotu na dzień składania wniosku na tereniewsp. 0.7\

 

( * ) – dotyczy sytuacji, gdy jedno z małżonków (młodsze) nie przekracza podanego wieku.

(**) – dotyczy również osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i posiadających na utrzymaniu

co najmniej jedno wspólne dziecko.

 

źródło: sopot.pl

Oceń:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.