Ustawa deweloperska i rachunek powierniczy – Informacje 2017

Od | 4 grudnia, 2017

Ustawa deweloperska i rachunek powierniczy.

Ustawa deweloperska i rachunek powierniczy dają nabywcy nieruchomości dodatkowe mechanizmy zabezpieczenia transakcji z deweloperem. Podstawowym narzędziem są rachunki powiernicze, które według ustawy  z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego muszą być zapewnione przez dewelopera. Dla przedsięwzięcia deweloperskiego deweloper zawiera umowę o prowadzenie otwartego albo zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, zwanego dalej ,,mieszkaniowym rachunkiem powierniczym” .

Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy, a na żądanie nabywcy informuje nabywcę o dokonanych wpłatach i wypłatach.

Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek.

Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie, przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Ponadto bank uzyskuje prawo wglądu do rachunków bankowych dewelopera oraz kontroli jego dokumentacji.

Mieszkaniowe rachunki powiernicze.

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy – należący do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.4)) służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w tej umowie;

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy – należący do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa własności.


Pobierz [pdf]: Ustawa_deweloperska_tekst_jednolity.pdf


Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Szczegółowo ustawa określa ponadto:

  • środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę;
  • zasady i tryb zawierania umów deweloperskich;
  • obowiązki przed kontraktowe dewelopera;
  • treść umowy deweloperskiej;
  • prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej;
  • zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku upadłości dewelopera.

Ustawa deweloperska i rachunek powierniczy

Źródło:isap.sejm.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.