Ustawa inwestycyjna – kolejne uproszczenia w Prawie Budowlanym.

Od | 3 grudnia, 2017

Dnia 20 września 2017 roku ruszyły konsultacje publiczne projektu “Ustawa inwestycyjna” czyli ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego.

Rząd widząc ogrom prac nad nowym kodeksem budowlanym postanowił nie zwlekać i wprowadzić szereg istotnych uproszczeń szybciej. Całość proponowanych zmian zawartych w treści ustawy inwestycyjnej zostały wypracowane w toku prac nad Kodeksem i są z nim zbieżne. Ustawa dopiero trafiła do konsultacji a jej kształt ostatecznie może ulec jeszcze zmianie. Jeśli konsultacje przejdą pomyślnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje skierowanie projektu ustawy do Sejmu jeszcze w 2017 r. Jeżeli propozycja zmian zostanie pomyślnie zaakceptowana, przepisy wejdą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Obszary Zintegrowanego Inwestowania

Projektowana ustawa przewiduje zmiany dotyczące wydawania warunków zabudowy. Według nowej formuły warunki zabudowy, zgodnie z pierwotnymi założeniami będą miały zastosowanie do uzupełniania zabudowy. Dodatkowo ustawa wprowadza możliwość lokalizowania inwestycji w oparciu o Obszary Zintegrowanego Inwestowania (OZI), które mogą służyć do współpracy gminy z inwestorami przy dużych projektach urbanistycznych.  Wprowadzenie Obszarów Zintegrowanego Inwestowania pozwala na zmianę charakteru decyzji o warunkach zabudowy, przywracając jej pierwotną rolę – instrumentu uzupełniania luk w zabudowie. Proponowane zmiany precyzują warunki uzyskania decyzji warunków zabudowy, w odniesieniu do zasady „dobrego sąsiedztwa”, dostępu do drogi publicznej oraz uzbrojenia terenu.

Do głównych proponowanych zmian należą:

  • Ustawa wprowadza nowy instrument planistyczny – Obszary Zorganizowanego Inwestowania (OZI). Wprowadzenie OZI pozwala na zmianę charakteru decyzji o warunkach zabudowy, przywracając jej pierwotną funkcję.
  • Podstawową zmianą wprowadzoną w zakresie ustawy Prawo budowlane, jest podział projektu budowlanego na dwie części:
    • projekt inwestycyjny – część projektu która będzie podlegała weryfikacji przez organ administracji publicznej
    • projekt techniczny – cześć za którego prawidłowe sporządzenie projektu odpowiadać będą wyłącznie projektanci

Dzięki takiemu rozwiązaniu wydawanie decyzji pozwolenia na budowę, czy też przyjęcia zgłoszenia wraz z projektem, będzie przebiegało sprawniej i szybciej.Już obecnie przepisy Prawa budowlanego wskazują, które elementy projektu budowlanego są weryfikowane przez wydaniem pozwolenia na budowę, wobec czego zbędne wydaje się przedkładanie tych części projektu, które nie są przez organ sprawdzane.

Dodatkowo rozwiązano zawiłości interpretacyjne. Ustawa inwestycyjna w sposób kompleksowy ureguluje procedurę uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, wskazując w jakich przypadkach organ administracji architektoniczno-budowlanej może samodzielnie wydać decyzję umożliwiającą inwestorowi dokonanie odstępstwa od przepisów, a w jakich przypadkach wymagane jest uprzednie uzyskanie upoważnienia właściwego ministra.


Zobacz także: Prawo Budowlane – Tekst jednolity


W ustawie inwestycyjnej wprowadzono ponadto rozwiązanie, zgodnie z którym podstawowym sposobem dokonywania doręczeń jest doręczenie na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków.

Ustawa inwestycyjna, a prawo kartograficzne.

Projektowane zmiany obejmą również kwestię doprecyzowania terminów obsługi przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej zgłaszanych i wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych. Pozwoli to między innymi dokładniej szacować czas wykonania opracowań geodezyjnych niezbędnych przy realizacji inwestycji. Jednocześnie projekt zakłada zmianę modelu pobierania opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych. Zaproponowane rozwiązania wiążą się z usprawnieniem obsługi wykonawców prac geodezyjnych oraz zmniejszeniem obciążeń biurokratycznych związanych z wykonywaniem tych prac.

 

ustawa inwestycyjna

źródło: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303101

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.