Nowe Warunki Techniczne 2019 – Tekst ustawy, opis zmian

Od | 5 lutego, 2020

Z początkiem zeszłego roku mieliśmy jedną z większych nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prezentujemy aktualne teksty po nowelizacji jak również obszerny opis zmian.

Dokument aktualny na stan prawny 4 sierpnia 2018 nie ma dostępnego oficjalnego tekstu jednolitego Warunków Technicznych 2018 rok, czyli po zmianach. W ramach swoich własnych prac Małopolska, Śląska, Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów RP udostępniła Tekst Jednolity Warunków Technicznych 2018 roku.

Pobierz:  Warunki-Techniczne-2019-tekst-jednolity.pdf

Opracowane przez: Małopolską, Śląską, Świętokrzyską Okręgowa Izba Architektów RP

Pobierz:  Warunki Techniczne 2019 wersja sejm isap.pdf

Wersja oficjalna lecz mniej wygodna w przeglądaniu.

Stosowanie się do nowych Warunków Technicznych (2019) nie dotyczy budynków, wobec których przed dniem wejścia w życie nowelizacji:

 • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego;
 • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Do końca 2019 r. dopuszcza się korzystanie z dotychczasowego brzmienia § 12 ust. 2 oraz do końca 2020 r.  z dotychczasowego brzmienia poz. 49 załącznika nr 1 do nowelizowanego rozporządzenia.

Dodatkowo w rozporządzeniu wskazano, iż w przypadku mieszkań istniejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia przepisu § 94 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się.


Ustawa zmieniająca Warunki Techniczne 2018 rok: Ustawa warunki_Techniczne_2018.pdf

 

Warunki Techniczne 2017: Warunki Techniczne 2017 (grudzień).pdf


Jakie zmiany wprowadza nowelizacja warunków technicznych? W skrócie:

Grafika zmiany w warunkach techncznych 2018

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Doprecyzowano definicję “kondygnacja podziemna”:

Zastąpiono fragment: „zagłębioną ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu”, na „zagłębioną poniżej poziomu przylegającego do niej terenu, co najmniej w połowie jej wysokości w świetle”, zmiana uwzględnia specyficzne warunki projektowania (np.: na terenach górskich), jak również rozwiewa wątpliwości w zakresie np.: garaży posiadających z jednej strony wjazd zagłębiony poniżej poziomu przylegającego terenu, co najmniej w połowie jego wysokości w świetle, który będzie definiowany jako kondygnacja podziemna.


Uściślono jednoznacznie pojęcie “działka budowlana”:

Po nowelizacji działka budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów wynikających z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.W rozumieniu tego przepisu działką budowlaną nie będzie np. działka drogowa, działka przeznaczona pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych oraz grunty rolne i leśne pod warunkiem, że wymagają zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

W związku z powyższym, poza działkami, dla których plan miejscowy wprowadził całkowity zakaz budowy, wszystkie pozostałe działki mogą po spełnieniu wymagań ustawowych stać się działkami budowlanymi, a więc należałoby w stosunku do nich zachować wymagania w zakresie minimalnych odległości.

Przez nieruchomość gruntową zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) należy rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. Natomiast jako działkę gruntu należy rozumieć niepodzielną, ciągłą część lub całość nieruchomości gruntowej.

Uproszczono nazewnictwo usuwając pojęcia “śródmiejska zabudowa uzupełniająca i “zwarta zabudowa śródmiejska”


W odniesieniu do sposobu odmierzania przepisowych odległości, zmieniono odniesienie z granicy z sąsiednią działką budowlaną na odległości do granicy działki na której będą prowadzone roboty budowlane.

warunki techniczne 2018 1.5 m od granicy

Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie ma znaczenia rodzaj sąsiedniej działki, gdyż odległość będzie liczone od granicy działki budowlanej na której będzie realizowana inwestycja. Nowe warunki techniczne z obowiązku zachowania wymaganych odległości zwalniają w sytuacji, gdy sąsiednia działka jest działką drogową.


Wprowadzono nowe pojęcie “aneks kuchenny”

Aneks kuchenny zastąpił pojęcie wnęki kuchennej, wyszczególniając, że aneks kuchenny może być zarówno częścią pomieszczenia mieszkalnego, jak również przedpokoju. Analogicznie pojęcie „pomieszczenia kuchennego” zastąpiono słowem „kuchnia”.

Dodatkowo w warunkach technicznych na 2018 rok usunięto ust. 2 stanowiący o tym, co powinno się znajdować w kuchni.

 • w mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się kuchnie w formie aneksu kuchennego, połączonego z pokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji grawitacyjnej i kuchni elektrycznej
 • w mieszkaniu wielopokojowym umożliwiono zaprojektowanie aneksu kuchennego w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym aneksie kuchennym wentylacji.

Dodatkowo wprowadzono ogólną regulację w zakresie okapu kuchennego – w przypadku jego zastosowania w kuchni albo aneksie kuchennym, należy zapewnić odprowadzenie powietrza odrębnym otworem wywiewnym. Związane jest to z częstym stosowaniem okapu podłączonego bezpośrednio do przewodu kominowego, który stanowi otwór wywiewny.

Usunięto konieczność przewidzenia miejsca  w łazience do zainstalowania automatycznej pralki domowej, a także usytuowania pojemnika na brudną bieliznę


Wprowadzono pojęcie “parking

Po nowelizacji jest to wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju samochodów, składająca się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów je łączących, jeżeli takie dojazdy występują. Zgodnie z powyższym pod pojęciem parkingu rozumie się również jedno stanowisko postojowe.


Zastąpiono termin „otwór okienny” terminem „okno” oraz termin „otwór drzwiowy” terminem „drzwi”,

Obecnie brzmiący przepis wiąże się z wieloma problemami interpretacyjnymi występującymi w sytuacjach projektowania fragmentów ścian osłonowych, jako ścian o konstrukcji słupowo – ryglowej, aluminiowo-szklanej, lub w całości, jako fasad szklanych (również w budynkach jednorodzinnych). Ponadto otwór nie zawsze musi być wypełniony oknem czy drzwiami.

Definicja okna, drzwi i ściany istnieje w aktualnej normie PN-ISO 6707-1:2008 i zgodnie z nią:

otwór – pusta przestrzeń w elemencie budynku;

drzwi – konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona przede wszystkim do zapewnienia wejścia lub wyjścia

okno – konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub dachu ze spadkiem która umożliwia dopływ światła i może być wykorzystywana do wentylacji

przeszklenie – oszklona część okna lub drzwi,

ściana – pionowa konstrukcja, która ogranicza lub dzieli przestrzeń i zwykle przenosi obciążenia lub pracuje jako element oporowy

Należy zauważyć, że ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o oknach, należy przez to rozumieć również drzwi balkonowe.


Warunki techniczne 2018 doprecyzowują możliwość sytuowania budynku w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej albo w samej granicy, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje taką możliwość (tzn. dopuszcza albo nakazuje).

warunki techniczne 2018 sytuowanie na stykuSytuowanie budynku w odległości 1,5 metra od granicy lub bezpośrednio przy granicy dopuszczalne będzie jedynie w odniesieniu do budynku zwróconego w stronę granicy ścianą bez okien i drzwi. Dokonana zmiana przepisu ma na celu unormowanie w sposób jednoznaczny możliwości sytuowania obiektu w granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5m, w sytuacji gdy obowiązujący na danym obszarze plan miejscowy dopuszcza taką możliwość. Dzięki proponowanemu zapisowi wyeliminuje się m.in. konieczność  występowania przez inwestora z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Dzięki temu proces inwestycyjno-budowlany będzie mógł przebiegać szybciej i sprawniej, przy zachowaniu zarówno przepisów rozporządzenia, jak i wskazań planu miejscowego, a więc w zgodności z prawem.

Inna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki budowlanej. Taki budynek nie może być sytuowany w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy bez uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.

W związku z powyższym oraz ze względu na różne interpretacje zapisów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zrezygnowano z możliwości sytuowania obiektu w odległościach innych niż wskazane w § 12 w przypadku inwestycji realizowanej na podstawie decyzji o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, bez konieczności występowania o odstępstwo.

Dodatkowo w związku z częstym brakiem możliwości zachowania odległości o których mowa w § 12 ust. 1 w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej zachowano możliwość usytuowania budynku w odległościach mniejszych niż wskazane w ww. paragrafie, pod warunkiem, że szerokość działki nie przekracza 16 m. Dopuszczono, aby do dnia 31 grudnia 2019 r. można było korzystać z dotychczasowego dopuszczenia zawartego w obecnym § 12 ust. 2 Warunków technicznych.


Dopuszczono budowę budynku w granicy działki na styku z innym budynkiem nie tylko w zabudowie jednorodzinnej, ale we wszelkiego rodzaju zabudowie.

Nowe warunki techniczne 2018 w tym miejscu wskazują na konieczność zachowania i spełnienia w takim przypadku wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a więc spełnienia wymagań jakie są stawiane ścianom oddzielenia przeciwpożarowego. We wprowadzonym przepisie podkreślono konieczność spełnienia wymagań obowiązującego na danym terenie planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Zwiększono wymaganą długość garażu z 5,5 m na 6,5 m

Ponadto rozszerzono dopuszczenia o zabudowę zagrodową – dotychczas możliwość występująca wyłącznie dla zabudowy jednorodzinnej.


Pochylnię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych zwolniono z wymagań w zakresie odległości do granicy z sąsiednią działką budowlaną.


Ustalono, że odległość okapu i gzymsu od granicy działki budowlanej obowiązuje w przypadku gdy okap i gzyms są zwrócone w stronę tej granicy.

Wprowadzono także ust. 7 dotyczący możliwości wykonania okapu w odległości 1 m od granicy działki budowlanej, w przypadku, gdy inwestor korzysta z dopuszczeń zawartych w § 12 ust. 2 lub 4.


Zwiększono minimalną szerokość stanowiska postojowego dla samochodu osobowego z 2,3m do 2,5m.warunki techniczne 2018 wymiary miejsc parkingowych

Wskazano możliwość sytuowania w zabudowie jednorodzinnej niezadaszonych parkingów składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, bez zachowania minimalnych odległości wskazanych

Dodatkowo określono odległości od okien, granicy działki budowlanej do parkingów dla samochodów innych niż osobowe, np. ciężarowych. W chwili obecnej, w nowelizowanym rozporządzeniu brak jest regulacji określających warunki sytuowania, jak również wymiarowania stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe.

Ponadto w warunkach technicznych 2018 ‘ umożliwiono sytuowanie parkingów (składających się z maksymalnie 2 stanowisk postojowych na jedno mieszkanie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym) bez zachowania odpowiednich odległości od okien w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W związku z powyższym zmniejszono szerokości drogi manewrowej przy sytuowaniu prostopadłym z 5,7 na 5,0m.


Zmieniono pojęcie „wentylacji grawitacyjnej” na „wentylację

Zmiana daje możliwość zastosowania w pomieszczeniach służących do gromadzenia odpadów nie tylko wentylacji grawitacyjnej, ale również mechanicznej lub hybrydowej. Obowiązek zastosowania wentylacji w tych pomieszczeniach nadal pozostaje, jednak czy będzie to wentylacja grawitacyjna, hybrydowa czy mechaniczna pozostanie do wskazania przez projektanta.


Wprowadzono dopuszczenie, aby w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej  i rekreacji indywidualnej można było sytuować miejsca gromadzenia odpadów bez zachowania odpowiednich odległości.

Dotychczas trzeba było zachować odległość 2 m od granicy działki i 3 m od okien.


Usunięto przepis dotyczący sytuowania trzepaków przy budynkach wielorodzinnych.


W przepisach dotyczących nasłonecznienia zrezygnowano z konkretnego wskazania dni „równonocy”.

Ponadto dookreślono odniesienie interwału czasowego do sprecyzowanego systemu – czasu strefowego, które pozwoli usunąć rozbieżności interpretacyjne w tym zakresie i niejako zryczałtuje różnice występujące pomiędzy rzeczywistym czasem słonecznym, a czasem zegarowym.


Zmieniono regulację w zakresie możliwości sytuowania pomieszczeń produkcyjnych, handlowych, usługowych, gastronomicznych lub obsługi pasażerów poniżej poziomu terenu

Warunkiem jest uzyskanie zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w przypadku takiej konieczności w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.


Wprowadzono konieczności wydzielenia pomieszczeń do karmienia i przewijania dzieci w nowo projektowanych budynkach stacji paliw.

Przepis jednoznacznie wskazuje, że obowiązek odnosi się do budynków (definicja zawarta w ustawie Prawo budowlane). W związku z tym w przypadku np. samoobsługowych stacji paliw, na których nie będzie zlokalizowany budynek obowiązek ten nie będzie wymagany. W przepisie doprecyzowano, iż pomieszczenie to powinno być wyposażone w umywalkę oraz wentylację.


Odstąpiono od określania minimalnych szerokości i powierzchni pomieszczeń w mieszkaniu. W zamian uregulowano minimalną powierzchnię użytkową mieszkania.

Określono, że minimalna powierzchnia użytkowa mieszkania powinna wynosić 25 m kw.

Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych z uwzględnieniem że powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pominąć całkowicie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami co najmniej jeden pokój w mieszkaniu powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16m kw. Wobec powyższego analizując powierzchnię mieszkania jednopokojowego można założyć, że jego powierzchnia uwzględniając występujący aneks kuchenny bądź kuchnię, pomieszczenie łazienki oraz korytarz będzie oscylować w granicach 24-25m kw.


Czytaj także: O programie Mieszkanie Plus


Budynki obsługi bankowej, handlu lub usług o pow. użytkowej do 100 m2 wyłączono z konieczności urządzania w nich ustępów ogólnodostępnych.


Zwolniono budynki inwentarskie o kubaturze do 1500 m3 z wymagań w zakresie klasy odporności pożarowej.


Doprecyzowano, że obowiązek zapewnienia dwóch wyjść ewakuacyjnych należy odnosić do powierzchni strefy pożarowej garażu.

Dotychczas odnosiło się to do powierzchni całkowitej garażu.


Zaktualizowano normy zawarte w załączniku nr 1 Warunków technicznych


Zdefiniowano pojęcie “granica lasu

Po nowelizacji, warunki techniczne 2018 definiują granicę lasu (czyli kontur) gruntu leśnego (Ls a nie Lz, Lzr) określonego na mapie ewidencyjnej bądź terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny.

Realizacja Narodowego Programu Mieszkaniowego odbywa się na wielu płaszczyznach. Zmiany jakie są planowane to nie tylko osławiony program Mieszkanie Plus oraz Mieszkanie na Start. Prace Rządu dotykają również sfery ustawodawczej. Pisaliśmy już o przełomowych zmianach ustawy Prawo Budowlane, która to ma zostać zastąpiona przez Kodeks urbanistyczno-budowlany. Pewnym wstępem do przyszłych zmian jest nowelizacja warunków technicznych, która ma na celu uproszczenie biurokracji w całym procesie budowlanym oraz dostosowanie wymagań budynków do taniego budownictwa programu Mieszkanie Plus. W nowelizacji wyjaśniono i doprecyzowano szereg pojęć stanowiących do tej pory problemy interpretacyjne. Inwestorzy mają przed sobą konkretne działanie rządu dające oszczędności czasu i pieniędzy. Dodatkowo postęp wymusił aktualizację warunków w odniesieniu do sfery życia codziennego.

źródło: Projekt ustawy nowelizacyjnej rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków, który wszedł w życie 1 stycznia 2018 roku.

3 powiedziało “Nowe Warunki Techniczne 2019 – Tekst ustawy, opis zmian

 1. Waldek

  Czyli według nowego brzmienia §12 nieotwieralna elewacja ze szkła nie jest „oknem”, bo okno jest wtedy gdy zamyka „otwór” i służy do wentylacji. Czy zatem norma PN-ISO 6707-1:2008 nie powinna być przywołana w Rozporządzeniu?

  1. arnix

   Jest ścianą kurtynową. Pełni bardziej funkcję ściany osłonowej niż okna. Zresztą okno, okno stałe (nieotwieralne), ściana z pustaków szklanych, ściana ryglowo-słupowa też są pomiędzy oknem a ścianą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.