[pdf] Kodeks pracy 2017 tekst jednolity (listopad) zmiany z 01.06.2017 roku

| Listopad 6, 2017

Prezentujemy Kodeks Pracy 2017 tekst jednolity w formie pdf do pobrania.

Kodeks pracy to główny akt prawny, regulujący prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy przebywających w stosunku zatrudnienia.

Aktualizacja: 4 sierpnia 2017 roku


Pobierz [pdf ]: Kodeks Pracy 2017 tekst jednolity.pdf


Kodeks pracy składa się z 15 działów:

 • Dział pierwszy: Przepisy ogólne
 • Dział drugi: Stosunek pracy
 • Dział trzeci: Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • Dział czwarty: Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Dział piąty: Odpowiedzialność materialna pracowników
 • Dział szósty: Czas pracy
 • Dział siódmy: Urlopy pracownicze
 • Dział ósmy: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Dział dziewiąty: Zatrudnianie młodocianych
 • Dział dziesiąty: Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dział jedenasty: Układy zbiorowe pracy
 • Dział dwunasty: Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
 • Dział trzynasty: Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Dział czternasty: Przedawnienie roszczeń
 • Dział piętnasty: Przepisy końcowe

Prezentowania wersja Kodeksu Pracy 2017 tekst jednolity zawiera zmiany, które weszły w życie z dniem 01.06.2017 roku.

Dz.U. 2017 poz. 962 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60) w art. 251 po § 4 dodaje się § 4 1 w brzmieniu: „§ 4 1 . Przepisów § 1 i 3 nie stosuje się w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu zgodnie z art. 177 § 3.”.

Dz.U. 2016 poz. 2138 USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Art. 5. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 155
2 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, służby przygotowawczej, okresowej służby
wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych;”;
2) w art. 165 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej
służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,”;
3) w art. 166 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej
rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy,”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 i 2138) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 77
2:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3,
ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.”,
b) po § 1 dodaje się § 1
1 i 12 w brzmieniu:
㤠1
1. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym
pracy ani ponad-zakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, może
ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.
§ 1
2. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponad-zakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja
związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie.”,
c) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.”;

Dz.U. 2016 poz. 2255 USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców)

2) w art. 97:
a) § 1–1
3 otrzymują brzmienie:
„§ 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu
7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub
okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.
§ 1
1. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia
rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi
świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może
być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.
§ 1
2. W przypadku, o którym mowa w § 11, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo
pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 1
3. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.”,
b) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść świadectwa
pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupełniania oraz pomocniczy wzór świadectwa pracy, biorąc
pod uwagę konieczność zapewnienia właściwej realizacji celów, jakim służą informacje zawarte w świadectwie
pracy.”;
3) w art. 104:
a) po § 1 dodaje się § 1
1 w brzmieniu:
㤠1
1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.”,
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, chyba że
w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.”,
c) dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy,
jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.”;
4) w art. 125 w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności.”;
5) art. 264 otrzymuje brzmienie:
„Art. 264. § 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia
doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.
§ 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.
§ 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 191:
a) w § 1 w pkt 1 wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazami „ośmioletnią szkołę podstawową”,
b) w § 5:
– w pkt 1 wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazami „ośmioletniej szkoły podstawowej”,
– w pkt 3 wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazami „ośmioletnią szkołę podstawową”,
– w pkt 4 wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazami „ośmioletniej szkoły podstawowej”;
2) w art. 197 w § 2:
a) w pkt 1 wyrazy „szkoły podstawowej i gimnazjum” zastępuje się wyrazami „ośmioletniej szkoły podstawowej”,

b) w pkt 2 wyraz „ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazem „ponadpodstawowej”

kodeks pracy 2017 tekst jednolity paragrafźródło: http://isap.sejm.gov.pl/

Oceń:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.