KNF o kredytach mieszkaniowych – zdecydowanie mniej udziela się kredytów walutowych

| Styczeń 3, 2018

KNF opublikowała raport na temat sytuacji bankowości w Polsce.

Zgodnie z publikacją w I półroczu 2016 roku odnotowano ograniczony przyrost akcji kredytowej (wartość kredytów ogółem zwiększyła się o 28,4mld zł, tj. o 2,5%, a po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut o około 18,0mld zł, tj. o1,6%), co oznacza, że odnotowany przyrost kredytów był o jedną trzecią niższy niż w analogicznym okresie 2015 roku.

Pomimo pewnego zaostrzenia polityki kredytowej banków w obszarze kredytów mieszkaniowych (wzrost marż, podniesienie wymagań w zakresie minimalnych kosztów utrzymania), odnotowany w I półroczu 2016 r. przyrost stanu tych kredytów (o 11,9mld zł, tj.o 3,1%; skorygowany 6,2 mld zł, tj. 1,6%) okazał się o jedną trzecią wyższy niż w analogicznym okresie 2016. (również dane AMRON-SARFiN) wskazują na wzrost akcji kredytowej w stosunku do analogicznego okresu ub.r.). Stabilnemu rozwojowi akcji kredytowej sprzyja środowisko rekordowo niskich stóp procentowych, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz względna stabilizacja cen na rynku nieruchomości. Dodatkowo popyt wzmocniony jest przez rządowy program „Mieszkanie dla Młodych” (MdM).

Minimalny wkład własny.

W kontekście obserwowanego w ostatnich latach obniżenia dynamiki akcji kredytowej należy mieć na uwadze stopniowe nasycenie rynku, pewne zaostrzenie od strony regulacyjnej związane z wprowadzeniem wymogu wkładu własnego, co w pewnym stopniu mogło ograniczyć dostęp do kredytów dla gospodarstw domowych o najsłabszej sytuacji dochodowej, jak też zwiększenie sprzedaży portfela „złych” kredytów. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że redukcje stóp procentowych do jakich doszło w ostatnich latach (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), powodują że w przypadku systemu równych rat spłaty (dominującego w strukturze udzielonych kredytów), następuje zwiększenie spłaty kapitału, co w konsekwencji oddziałuje w kierunku obniżenia dynamiki akcji kredytowej. Jednocześnie znaczne obniżenie wysokości miesięcznych rat spłaty kredytów złotowych może skłaniać część gospodarstw domowych do dokonywania „nadpłat”, co również prowadzi do obniżenia tempa wzrostu akcji kredytowej.

Pomimo pewnego osłabienia złotego względem walut głównych, w strukturze walutowej portfela kredytów mieszkaniowych obserwowano dalsze zmniejszenie udziału kredytów walutowych (z 44,4% na koniec ub.r. do 43,2% na koniec czerwca 2016 r.), jak też obniżanie stanu zadłużenia w walucie oryginalnej (zadłużenie z tytułu kredytów CHF zmniejszyło się z 34,9mld CHF na koniec 2015 do 33,8.

Mając na uwadze niewłaściwe praktyki obserwowane w obszarze udzielania kredytów mieszkaniowych, polegające m.in. na akceptowaniu przy wyliczaniu zdolności kredytowej zaniżonych kosztów utrzymania oraz nieoszacowaniu ryzyka stopy procentowej, KNF wydała bankom indywidualne zalecenia, które miały być wprowadzone nie później niż w I połowie 2016 r. Bieżący monitoring wskazuje, że banki dokonały oczekiwanej korekty.

W kontekście ryzyka stopy procentowej oraz bardzo długiej ekspozycji na ryzyko wynikającej z istoty kredytu mieszkaniowego, konieczny jest rozwój kredytów mieszkaniowych o stałym oprocentowaniu (przynajmniej w okresie 10cio letnim). Czytamy w raporcie KNF.

 

źródło: KNF http://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2016_06_tcm75-48308.pdf

 

Oceń: