Słowniczek programu MdM – Mieszkanie dla Młodych

Od | 31 grudnia, 2016

Dla państwa wygody zamieszamy słowniczek programu MdM. Warto się z nim zapoznać gdyż nie wszystkie stwierdzenia są oczywiste.

Wnioskowanie o dopłatę w ramach programu MdM przebiega zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa ta definiuje szereg pojęć, które będą się przewijać w całym procesie uzyskiwania dofinansowania.

nabywca oboje małżonków, osobę samotnie wychowującą dziecko lub osobę niepozostającą w związku małżeńskim, uzyskujące finansowe wsparcie na zasadach określonych w ustawie;

 osoba samotnie wychowująca dziecko jedno z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę zbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun samotnie wychowuje dziecko lub dzieci;

lokal mieszkalnysamodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale;

dom jednorodzinnybudynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2)), w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny;

mieszkanie – lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny;

 pierwsze zasiedlenie mieszkaniapierwsze oddanie do użytkowania mieszkania przez osobę, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

 powierzchnia użytkowa mieszkaniapowierzchnię użytkową lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.3));

dofinansowanie wkładu własnegośrodki pieniężne przeznaczone na zapłatę części ceny zakupu mieszkania, wypłacane na warunkach określonych w ustawie jako część albo całość kwoty, którą wnioskujący o kredyt na zakup mieszkania deklaruje pokryć ze środków własnych;

 spłata części kredytuśrodki pieniężne przeznaczone na spłatę części kapitału kredytu udzielonego przez instytucję kredytującą na zakup mieszkania, wypłacane w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka, na warunkach określonych w ustawie;

instytucja kredytującapodmiot upoważniony na podstawie odrębnej ustawy do udzielania kredytów, będący stroną zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia;

Fundusz Dopłat – Fundusz Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z późn. zm.4));

umowa deweloperska – umowę deweloperską w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377) zawartą przez nabywcę;

mieszkaniowy rachunek powierniczy – mieszkaniowy rachunek powierniczy w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

prospekt informacyjny – prospekt informacyjny w rozumieniu art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.