Mieszkanie na Start – Dopłaty do czynszu

Od | 8 października, 2019

Pierwotnie program Mieszkanie Plus zakładał ogromną skalę inwestycji realizowanych w oparciu o finansowanie Skarbu Państwa. Szybko okazało się, że w takim systemie nie uda się spełnić zakładanych celów programu. Zaczęto więc szukać sposobu aby jak najbardziej zaangażować do współpracy prywatny kapitał deweloperów. W odpowiedzi na te potrzeby powstał program dopłat do czynszów w nowym budownictwie – Mieszkanie na Start.

O dopłaty mogą ubiegać się osoby zasiedlające nowo powstałe inwestycje mieszkaniowe, bez znaczenia czy ją wybudował deweloper czy spółdzielnia. Ważne jest przy tym aby podmiot zawarł umowę z gminą. Program ma na celu pobudzić rynek nieruchomości, inwestorzy zachęceni nowym stabilnym potencjalnym zyskiem, będą chętnie angażować swój kapitał w kolejne inwestycje. Program “Mieszkanie na Start” zakłada brak bezpośredniego angażowania środków publicznych w realizację inwestycji mieszkaniowych i to zdecydowanie odróżnia go od “Mieszkanie Plus”. Głównymi wykonawcami mają tu być podmioty prywatne, które obecnie są głównymi realizatorami inwestycji budowlanych i znakomicie znają branżę budowlaną. Środki budżetowe przeznaczone na dopłaty będą pochodziły z zakończonego programu “Mieszkanie dla Młodych“.

Główne informacje o programie Mieszkanie na Start:

 • Program Mieszkanie na Start wchodzi w życie z początkiem 2019 r. ;
 • 200 mln zł – tyle wynosi budżet dla programu w 2019 r., w kolejnych latach wartość ta będzie zwiększana o kolejne 200 mln zł.
 • Dopłaty będą wypłacane na maksymalny okres do 15 lat ;
 • Dopłaty do czynszu, zwane dalej „dopłatami”, przysługują najemcy będącemu stroną umowy najmu mieszkania, którego inwestor podpisał umowę z gminą w sprawie przystąpienia do programu;
 • Szczegóły programu reguluje Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania ;
 • Wysokość świadczenia zależy od regionu oraz wielkości rodziny;
 • Ustalone są kryteria dochodowe oraz kryteria pierwszeństwa;
 • Beneficjent nie może posiadać mieszkania bądź domu;
 • Dopłata jest w formie bezgotówkowej, gmina realizuje dopłaty, w imieniu najemców, na rachunek inwestora;

Nowy program dopłat do czynszów jest spójny z prorodzinną polityką Rządu. Obok programu Rodzina 500+ wspiera dążenia do poprawy sytuacji demograficznej Polaków. Stabilna sytuacja mieszkaniowa jest jednym z głównych czynników skłaniającym młodych do założenia rodziny.

Kto może otrzymać dopłatę w ramach “Mieszkanie na Start”?

 • Najemca musi być osobą fizyczna.
 • Beneficjent dopłaty powinien być obywatelem Polski i mieszkać na terytorium kraju. Dopuszcza się możliwość skorzystania z programu Mieszkanie na start cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski na podstawie jednego z określonych dokumentów;
 • W dniu złożenia wniosku o dopłaty najemca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, lub budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Nie może mu również przysługiwać w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
 • Spełnienie kryterium dochodowego określonego przez ustawę, w odniesieniu do liczebności rodziny.
 • Mieszkanie musi być po raz pierwszy zasiedlane, wyjątkiem są inwestycje objęte Specjalną Strefą Rewitalizacji
 • Spełnienie dodatkowych kryteriów określonych przez gminę.
 • Zdolność do terminowego opłacania czynszu.

Gdzie znajdziemy informacje, które inwestycje są objęte programem dopłat?

Stanu na dzień 01-09-2019

Z programu dopłat do czynszu mogą skożystać najemcy lokali budowanych w ramach programu Mieszkanie Plus:

w Wałbrzychu, Toruniu, Białej Podlaskiej, Kępnie oraz w Koninie.

Bank BGK na początku każdego miesiąca publikuje listę gmin, które zawarły umowy w sprawie dopłat Mieszkanie na Start. Gminy z kolei zawierają umowy z inwestorami.

Sprawdź: Lista gmin biorących udział w programie dopłat – Mieszkanie na Start

Kryterium dochodowe – wg. aktualnego komunikatu prezesa GUS w II kwartale 2018 roku

Do obliczania progu dochodowego stosuje się okres roku kalendarzowego rok lub 2 lata wstecz w zależności kiedy najemca wystąpi z wnioskiem o uzyskanie dopłaty. I tak jeżeli wniosek będzie składany w okresieod 1 stycznia do 31 lipca 2019 roku – dochód obliczeniowy obejmie rok 2017

Gospodarstwo domowe

Próg dochodowy/miesiąc

I-osobowe

2712.70 zł

2-osobowe

4068.98 zł

3-osobowe

5425.30 zł

4-osobowe

6781.62 zł

5-osobowe

8137.95 zł

6-osobowe

9494.27 zł

Każdego roku będzie odbywała się weryfikacja spełnienia kryterium dochodowego. Przekroczenie progu spowoduje wstrzymanie wypłaty dopłaty.

Gdzie należy złożyć wniosek o uzyskanie dopłaty?

Każda gmina, która zawarła z inwestorem umowę dotyczącą inwestycji mieszkaniowej, przeprowadza nabór wniosków o zawarcie umów najmu mieszkań będących przedmiotem tej inwestycji. Gmina dokonuje wyboru kandydatów na najemców w oparciu o określone wcześniej warunki, motywowane lokalną sytuacją mieszkaniową i społeczną oraz posiadające różną wagę w zależności od ich istotności dla efektywnego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na danym terenie wyznaczonej przez rade gminy na podstawie analizy lokalnych problemów (część z kryteriów może mieć charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że osoba zainteresowana najmem musi je spełniać, by wynająć mieszkanie).

Na podstawie oceny wniosków o zawarcie umów najmu, dokonanej w oparciu o ww. kryteria, gmina sporządza listę kandydatów wraz z oceną punktową spełniania kryteriów (kandydaci będą szeregowani w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów).

Wniosek o przyznanie dopłaty.

Dopłaty “Mieszkanie na Start” przysługują na pisemny wniosek najemcy, złożony w urzędzie gminy właściwej ze względu na położenie mieszkania, będącej stroną umowy w sprawie stosowania dopłat. W przypadku gdy najemcą są małżonkowie, wniosek składa jeden z nich (złożenie wniosku jest równoznaczne ze zgodą współmałżonka na ubieganie się o dopłaty z konsekwencją w postaci uruchomienia w przypadku przyznania dopłat okresu ich stosowania wobec obu małżonków).

Jakie dokumenty załączamy do wniosku?

 • kopia umowy najmu mieszkania (z której wynika np. powierzchnia wynajmowanego mieszkania oraz dane współmałżonka będącego współwinowajcą),
 • oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy, oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa za okres podlegający badaniu wskazany w art. 5 ust. 2 (z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych jego członków oraz informacji w zakresie dochodów uzyskanych lub utraconych z uwzględnieniem obowiązku ustalenia, czy uwzględniany dochód jest nadal uzyskiwany),
 • oświadczenia w zakresie ograniczeń majątkowych oraz oświadczenia motywowane szczególnymi przypadkami stosowania dopłat uregulowanymi w projektowanej ustawie (np. wspólnym zamieszkiwaniem z osobą, która była w przeszłości najemcą lokalu, w związku z najmem którego byty stosowane dopłaty).

Wzory wymienionych dokumentów będą określone i opublikowane w stosownym czasie.

Dokumenty i oświadczenia będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Jeśli organ właściwy będzie miał uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu o dochodach, wezwie wówczas najemcę do przedstawienia zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, a w przypadku niemożności upewnienia się co do danych w tym trybie, występuje do wskazanych w projektowanej ustawie organów o przedstawienie stosownych informacji. Podobny system obecnie obowiązuje przy programie „Rodzina 500+”.

Na jaki okres przyznawana jest dopłata?

Każdy najemca mieszkania może otrzymywać rządowe wsparcie przez maksymalnie 15 lat, licząc od miesiąca pierwszej raty czynszu.

Ile będzie wymościć dopłata “Mieszkanie na Start”

Wysokość dopłaty jest uzależniona od lokalizacji oraz wielkości gospodarstwa domowego. Miesięczna wysokość dopłaty jest równa 1/12 kwoty iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, powierzchni normatywnej mieszkania oraz współczynnika dopłaty wynoszącego 1,8%.

Wysokość dopłaty Mieszkanie na Start = ( koszt odtworzenia 1 m2 x pow. normatywna [m2] x 1.8%) / 12

Przykładowo dla miasta Gdańsk i rodziny 4 os. dopłata wyniesie ok. 430zł

Maksymalna wysokość dopłaty do czynszu w poszczególnych lokalizacjach:

Kiedy zostaną wypłacone dopłaty?

Dopłaty zostaną wypłacane na początku kwartału następującego po kwartale, w którym został złożony wniosek, nie wcześniej niż pierwszy kwartał 2019 r.

Ograniczenia w stosunku do wynajmowanych mieszkań.

Najemca uzyskujący dopłaty nie może podnajmować całości lub części lokalu mieszkalnego.

3 powiedziało “Mieszkanie na Start – Dopłaty do czynszu

 1. Roman Taterski

  Witam czy w Wałbrzuchu jest realizowany program Mieszkanie na Start czy mieszkanie Plus?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.