[Informator] Mieszkanie Plus | Aktualizacja na 2019 rok

| Czerwiec 3, 2019

W czerwcu 2019 roku mija dokładnie trzeci rok od momentu ogłoszenia programu Mieszkanie Plus. Ten flagowy program przeszedł tyle modyfikacji, że jego ostateczny kształt gruntownie odbiega od założeń prezentowanych jeszcze w 2016 roku.

Rynek nieruchomości oraz oczekiwania najemców zweryfikowały plany Rządu do tego stopnia, że ciężko jest dzisiaj stwierdzić czym jest w zasadzie program Mieszkanie Plus. Coraz ciężej też znaleźć aktualne informacje na ten temat, zwłaszcza w sytuacji gdy w internecie wciąż powielane są treści nieaktualne. Dla Państwa wygody przedstawimy aktualności programu Mieszanie Plus – stan na kwiecień 2019.

Mieszkanie Plus oraz Mieszkanie na Start

Te dwa terminy pojawiają się zamiennie w odniesieniu do Narodowego Programu budowy mieszkań. Mimo że pierwotna koncepcja uległa modyfikacjom to, obecne działania rządu w dalszym ciągu nazywają się programem Mieszkanie Plus. Termin ten jest coraz trudniej zdefiniować więc przyjmuje się, że dotyczy on wszystkich inicjatyw budowlanych inicjowanych przez rząd oraz fundusz PFR Nieruchomości (dawniej BGK Nieruchomości).parkingi i wyglad budynku w kaliszu ul. Warszawska

Termin Mieszkanie na start pojawił się stosunkowo niedawno. Inicjatywa ta polega na dofinansowaniu ustawową kwotą części czynszu za najem mieszkania dla osób spełniających wytyczone kryteria. Uzyskanie dopłaty wymaga spełnienia określonych warunków: m. in. rodzina musi osiągać odpowiednią wysokość dochodu (liczonego podobnie jak w przypadku świadczenia Rodzina 500+ na pierwsze dziecko). Warto wspomnieć, że dopłaty do czynszu są formą wsparcia bezgotówkowego. Pieniądze kierowane są bezpośrednio na konto związane z regulowaniem czynszu. Istotny jest fakt,  że dopłaty obowiązują tylko dla wybranych lokali – wcześniej zgłoszonych do tego celu.

Więcej: Dopłata do czynszu – Mieszkanie na Start 

Do kogo jest kierowany program Mieszkanie Plus w 2019 roku?

Mimo zmian jakie nastąpiły główna grupa docelowa do której kierowany jest program nie uległa zmianie. Mają to być osoby o umiarkowanych dochodach. Głównym warunkiem, który muszą spełnić najemcy jest brak własności lokalu lub jego części. W ostatnim roku doprecyzowano, aby z programu mogły skorzystać osoby osiągające dochód z tytuły pracy zawodowej, stypendium (studenci) oraz emeryci i renciści. Każdemu kandydatowi zostanie zbadana tzw. zdolność czynszowa na podstawie dostarczonych dokumentów. Zdolność czynszowa uzależniona jest od metrażu mieszkania o jaki stara się najemca.

Inwestycje programu Mieszkanie Plus

Prezentujemy listę inwestycji programu. Planowane , w trakcie realizacji oraz już ukończone. Do końca 2019 roku planuje się przygotować około 100 tys. mieszkań na łączną kwotę ponad 30 mld zł.

Planowane lub w trakcie realizacji:

 • Witnicagmina otrzymała finansowanie – trwają prace projektowe.
 • Poznań – trwają negocjacje ze spółką kolejową na temat przekazania 30 ha działki na cele programu Mieszkanie Plus. Skala programu zakłada budowę aż 5000 mieszkań w dzielnicy Wolne Tory.
 • Zgorzelec, na przełomie 2019/2020 roku ma ruszyć budowa około 200 mieszkań o sumarycznej pow. użytkowej11 300 m kw. przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu.
 • Zakliczyn – ogłoszony został przetarg na wybór generalnego wykonawcy inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus.
 • Toruń – powstanie około 300 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 15 000 mkw, trwają prace projektowe a budowa ma ruszyć jeszcze w 2019 roku
 • Kępice – w II kwartale 2019 roku planowane jest oddanie ponad 40 mieszkań

Zrealizowane inwestycje – przydzielono najemców

Mieszkania powstały we współpracy zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego, jaki i inwestorami prywatnymi. Do tej pory w ramach programu powstały mieszkania w:

 • Białej Podlaskiej
 • Kępnie
 • Jarocinie
 • Gdyni
 • Wałbrzychu

Pomimo wielu zmian jakie zaszły w przeciągu ostaniach trzech lat , obecny kształt programu Mieszkanie Plus wygląda racjonalnie i ma szansę skuteczne przyczynić się do realizacji pierwotnego celu – czyli poprawy sytuacji mieszkaniowej tysięcy Polaków.

PFR Nieruchomości = BGK Nieruchomości

Warunki przyznawania mieszkań, czyli kto będzie mógł skorzystać i otrzymać mieszkanie.

Jakie będą kryteria pierwszeństwa?

Każda z realizowanych inwestycji będzie miała określone własne zasady ustalania pierwszeństwa. Uzależniać będą to potrzeby danego regionu jak również rodzaju i funkcja zabudowy. Mimo to kryterium dochodowe, dzietność rodziny czy brak własności (również wcześniej) nieruchomości będą istotnymi czynnikami wpływającym na czas oczekiwania na upragnione M.

Nabór i wnioski

Archiwalne nabory:

Szczegółowe kryteria przyznawania mieszkań:

Podczas naboru może się zdarzyć, że liczba chętnych na mieszkania przewyższy ilości dostępnych lokali. Wówczas zostaną zastosowane tzw. kryteria pierwszeństwa zawarcia umowy najmu. Każda z inwestycji będzie miała nadawane indywidualne warunki uzyskania pierwszeństwa. Spowodowane jest to zróżnicowaniem regionów pod kątem ich potrzeb.

Kryterium absolutnego pierwszeństwa, dotyczy osób, które w wyniku klęski bądź wypadku utraciły dom lub mieszkanie bądź osoby te zostały wywłaszczone na mocy ustaw i dekretów.

Pozostałe kryteria obejmą:

 1. osoby z najniższymi dochodami, przy czym dochód musi być wystarczający aby pokryć zobowiązania związane z czynszem;
 2. w rodzinie jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością;
 3. w rodzinie są dzieci;
 4. osoby, które (także w przeszłości) nie posiadają aktu własności do nieruchomości takich jak: dom jednorodzinny,mieszkanie lub spółdzielcze prawo własności do lokalu mieszkalnego. Nie mogą też posiadać budynku, jeżeli ewentualny ułamkowy udział dotyczyłby co najmniej jednego mieszkania;
 5. powodem ubiegania się o mieszkanie jest zmiana miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki w innym miejscu niż obecnie zamieszkiwane;
 6. osoba ubiegająca się o najem lub którykolwiek członek gospodarstwa domowego nie dostał mieszkania we wcześniejszym naborze z powodu zbyt dużej liczby wniosków;
 7. osoba lub członek rodziny która ma status repatrianta;
 8. jest seniorem i osoba ukończyła 65 rok życia;
 9. osoba ubiegająca się o najem jest w  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawna;
 10. osoba posiada ważną Kartą Polaka;

* Należy podkreślić, że zgodnie z projektem ustawy mieszkania będą wynajmowane wyłącznie tym gospodarstwom domowym, które są w stanie ponosić zobowiązania finansowe z tytułu ich użytkowania.

Kandydat na najemcę, który zamierza skorzystać z zasady pierwszeństwa powinien dołączyć do wniosku kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na na przetwarzanie danych osobowych w zakresie kontroli przedłożonych dokumentów.

Najbardziej rozbudowany wniosek posiadał w swoim pilotażowym programie Jarocin. W Jarocinie do wniosku wymagane było dołączenie oświadczenia o miejscu rozliczania podatku dochodowego (preferowana gmina Jarocin) oraz oświadczenie o braku posiadania własnościowego mieszkania także w przeszłości. Ponadto wypełnić należało formularz zawierający pytania na temat dochodu, ilości posiadanych dzieci oraz sytuacji materialnej kandydata. Należy jednak pamiętać, że programy pilotażowe bądź Mieszkanie dla Rozwoju mogą mieć odrębne warunki przyznawania mieszkań różniące się od docelowych realizacji programu Mieszkanie Plus.

Stan realizacji programu w różnych województwach:

Wybierz województwo:

Nabory wniosków odbywają się w sposób odrębny dla każdej z inwestycji. Oznacza to, że gminy oraz spółki odpowiedzialne za realizację naboru publikują ogłoszenia na swoich stronach bądź lokalnych mediach.

Główne zmiany programu Mieszkanie+ w 2019 roku:

 • Pożegnaliśmy Indywidualne Konta Mieszkaniowe – z tego pomysłu rząd wycofał się jeszcze w 2018 roku. Indywidualne konta mieszkaniowe od początku budziły wątpliwość oraz wydawały się mało atrakcyjnym instrumentem. W 2019 roku program Mieszkanie Plus oparty jest głównie o dopłaty do czynszów.
 • Rząd wycofał się z czynszu normowanego – plan zakładał określanie maksymalnej wysokości czynszu w danej lokalizacji i ujęciu jej w corocznym rozporządzeniu. W rzeczywistości wprowadzenie tego rozwiązania okazało się bardzo kłopotliwe. Ciężko jest ustalić i zamrozić stawki czynszów przy tak dynamicznym zachowaniu rynku jak w ostatnich latach. Inwestycje są bardzo zróżnicowane, a sztuczne narzucanie wysokości czynszu przeczyło zasadom rynkowym i rachunkowi ekonomicznemu. Specjalnie powołana Rada Mieszkalnictwa poszukała lepszego rozwiązania, i w ten sposób powstał program dopłat do czynszu nazywany popularnie programem Mieszkanie na Start.
 • Nadzór nad programem przeszedł z  Ministerstwa Infrastruktury do nowo powołanego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 • Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wykupił spółkę BGK Nieruchomości, realizującej inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus. Więcej.
 • Krajowy Zasób Nieruchomości – nowo powstały twór miał regulować nabór oraz katalogować grunty.  W najbliższym czasie jest planowana nowelizacja ustawy o KZN aby poprawić podaż gruntów, gdyż do tej pory się nie sprawdza.

Umowy w formie najmu z opcją trwają do 30 lat. Rozważana jest możliwość wcześniejszego przeniesienia własności mieszkania w opcji z wykupem już po 15 latach od dnia zawarcia umowy najmu. Ustanowiona zostanie wówczas hipoteka zabezpieczająca pozostałą wartość wierzytelności bądź będzie obowiązek uiszczenia dopłaty. Czynsz normowany oraz wartość mieszkania po wykupie nie ulegnie zmianie. Gwarantuje to ustawa.

Dodatkowo będzie istniała elastyczna forma zamiany pomiędzy poszczególnymi opcjami w trakcie ich trwania.

Jak będzie przebiegać wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu z opcją?

W przypadku kiedy najemca rozwiąże umowę najmu mieszkania plus z opcją wykupu wcześniej niż zakładała umowa i w związku z tym nie uzyska prawa nabycia danego lokalu, otrzyma zwrot wpłaconej przez niego części ceny zakupu mieszkania. Kwotę wypłaci odpowiedni operator mieszkaniowy. Stanie się to na mocy rozporządzenia, które ustala sposób obliczania tej kwoty. W sejmie trwają prace nad formułą obliczeniową, tak aby zarówno interes najemcy jak i dewelopera (operatora mieszkaniowego) był zabezpieczony.

Biała Podlaska przeciera szlak w programie Mieszkanie+ Plus. Budowa bloków przy ul. Jana Kazimierza jest na etapie murowanie kolejnych kondygnacji, a mimo to już ruszył wstępny nabór najemców (Biała Podlaska informacja o Zapisach) Powstaje tu 186 mieszkań czynszowych przy ul. Jana II Kazimierza. Zgodnie z planem budowy już w I kwartale 2018 roku pierwsi najemcy otrzymają klucze do lokali. Realizacja inwestycji w Białej Podlaskiej jest określona jako pilotaż.

Jarocin – ul. Siedlemińska – wyniki naboru oraz rozdane decyzje o przydziale mieszkań.

W Jarocinie plan przewiduje 366 mieszkania w rożnych lokalizacjach realizowanych etapami. 258 rodzin  w wyniku naboru otrzymały przydziały do lokali budowanych w Siedleminie. W Jarocinie trwa budowa 42 mieszkań przy ul. Leszczyce oraz przy ul. Siedlemińskiej łącznie 228 mieszkań. W ramach pierwszego etapu powstaje tu 120 lokali, które będą gotowe w kwietniu 2018 roku, a kolejne 108 mieszkań, w drugim etapie inwestycji – do października 2018 roku. Będą to 2 i 3 – pokojowe mieszkania dla rodzin. Lokale zostaną wykończone „pod klucz”, a każdy z nich będzie miał indywidualne ogrzewanie gazowe. Obecnie w fazę wykonania wszedł już II drugi etap budowy przy ul. Siedlemińskiej.

Kraków, Skawina i Tarnów dołączają do programu.

Nowe grunty zostały przekazane na mocy listów intencyjnych podpisanych 23 lutego 2017 roku między funduszem BGK Nieruchomości a władzami małopolskimi. Nie wszystkie działki nadają się wprost pod budownictwo wielorodzinne dlatego najpewniejszym wyborem będzie działka przy ulicy Lubostroń na Krakowskim Ruczaju. To tam ma postać około 170 mieszkań w ramach rządowego programu.

138 mieszkań programu Mieszkanie+ Plus w Tomaszowie Mazowieckim

W Tomaszowie Mazowieckim ma powstać 138 lokali mieszkalnych: jednopokojowych, dwupokojowych i trzypokojowych, a także 132 miejsca parkingowe zlokalizowane w garażu na poziomie zero. Mieszkania powstaną przy ul. Barlickiego 18/22.

Zasadnicza różnica między programem Mieszkanie dla Młodych, a Mieszkanie Plus.

Mieszkanie dla młodych zakończył się w styczniu 2018 roku. W ciągu 4 lat trwania MdM budżet wypłacił łącznie 1,5 mld zł finansowego wsparcia dla 61 455 wnioskujących. W efekcie programu deweloperzy zrewidowali swoje oferty i dostosowali je do limitów programu. Mimo wszystko program mocno ograniczał się do osób młodych, posiadających zdolność kredytową oraz oszczędności. Takie osoby były by w stanie kupić mieszkanie i pomocy programu MdM. Już w 2019 roku pierwsze mieszkania kupione z pomocą dofinansowania wkładu własnego MdM będą mogły zostać sprzedane na wolnym rynku (po 5 letniej karencji).

Mieszkanie Plus – Koniec z dotowaniem zakupu prywatnych nieruchomości.

Narodowy Program Mieszkaniowy zakłada odmienne podejście do poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków. Zgodnie z intencją rządu mieszkania mają być budowane kapitałem inwestorów, a następnie wynajmowane. Uzyskanie własności mieszkań również będzie możliwe ale poprzez spłatę wartości nieruchomości – bez bonusów. Najważniejszym punktem całego programu mają być koszty. Rząd stara się ograniczyć koszty o ok. 1/3 w stosunku do dzisiejszych stawek obowiązujących w budownictwie. Uproszczenie biurokracji, stworzenie uniwersalnych powtarzalnych projektów, systemowych rozwiązań i powrót “prefabrykatów” podawane są jako główne metody obniżenia kosztów budowy. Program budowy tanich mieszkań Mieszkanie Plus wraz z całym Narodowym Programem Mieszkaniowym ma szansę wpłynąć na rynek nieruchomości i w skali całego kraju wydaje się być lepszym pomysłem niż Mieszkanie dla Młodych.

źródło:Miir/PFR/

[Informator] Mieszkanie Plus | Aktualizacja na 2019 rok
5 (100%) 3 głos[ów]

2 thoughts on “[Informator] Mieszkanie Plus | Aktualizacja na 2019 rok

 1. Arek Post author

  Cieszę się że nie ma już programu MDM. Korzystali z niego ludzie których i tak stać było na mieszkanie a rządowa pomoc niczemu nie służyła. Założę się że większość mieszkań kupionych z MDM po 5 latach poszła na wynajem…

  Reply
 2. Tomasz Post author

  Znaleźć coś aktualnego w necie na temat mieszkanie plus to niezły wyczyn – dzięki za artykuł.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.