Procedura uzyskania dopłaty do czynszu Mieszkanie Plus

Od | 14 sierpnia, 2019

26 marca 2018 roku do konsultacji społecznych trafił tekst ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania – czyli ustawy regulującej dopłaty do czynszów Mieszkanie Plus. Dopłaty są odpowiedzią Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na wciąż rosnące koszty budowy lokali i będą dotyczyły rodzin spełniających określone kryteria dochodu. Po pozytywnym przejściu przez proces legislacyjny ustawa zaczęła by obowiązywać od stycznia 2019 roku.

Ustawa w szczególności reguluje sposoby przyznawania dopłat, ich wysokość oraz sytuacje uzasadniające zwrot otrzymanego wsparcia.

Kto może liczyć na dopłatę?

W dniu złożenia wniosku o dopłaty najemca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, lub budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny ani nie m o że mu przysługiwać w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli najemca jest osobą fizyczną. Projektowana ustawa wprowadza pewne ograniczenia dotyczące obywatelstwa najemcy. Osoba uprawniana powinna być obywatelem Polski i zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się udzielenia dopłat cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski na podstawie jednego z określonych w projektowanej ustawie dokumentów.

Ile wyniosą progi dochodowe ubiegających się o dopłatę?

Za sprawą ograniczeń dochodowych, dopłaty mają być kierowane do osób, które wymagają szczególnego zainteresowania ze strony państwa w kontekście zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Oznacza to, że dopłaty nie będą mogły być udzielane, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy w okresie podlegającym analizie przekracza w przypadku gospodarstw jednoosobowych 60% ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce narodowej wg. GUS. Podstawą jest tu ostatni w stosunku do dnia złożenia wniosku o dopłaty komunikat. Przykładowo w przypadku wniosku złożonego w styczniu 2022r. będzie to komunikat za 2020r., w przypadku wniosku złożonego w marcu 2022 r. lub sierpniu 2022 r.– komunikat za 2021 r., mimo że punktem odniesienia w przypadku gospodarstwa domowego najemcy są dochody, odpowiednio: za 2020r. , 2020 r. i 2021 r.
W przypadku pozostałych gospodarstw domowych limit ten zwiększa się o 30% za każdą kolejną osobę w gospodarstwie (przykładowo w gospodarstwie trzyosobowym limit ten będzie wynosił 120% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).
dopłata do mieszkanie plus

źródło: materiały do ustawy

Obowiązek zgłoszenia każdej zmiany w uzyskanych dochodach

Ustawa przewiduje obowiązek korekty wysokości dochodów gospodarstwa domowego w przypadku zmian. W sytuacji gdy członek gospodarstwa domowego w analizowanym okresie utracił dochód, dochodu tego nie uwzględnia się przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Przy dokonywaniu takiego obliczenia uwzględnia się natomiast wysokość dochodu uzyskanego przez członka gospodarstwa domowego pod warunkiem, że dochód ten jest nadal uzyskiwany przez tę osobę (z uwagi na ww. cel przepisu i wspomniany warunek przyjmuje się przy tym, że dochód ten był uzyskiwany we wszystkich miesiącach analizowanego okresu).

W przypadku programu “Mieszkanie dla rozwoju” otrzymanie mieszkania wiąże się ze spełnieniem pewnych ustalonych warunków. Każda gmina organizująca nabór dobierze warunki w zależności od potrzeb danego regionu. Obligatoryjnym warunkiem, który zawsze będzie dotyczyć najemców jest posiadanie minimalnej zdolności czynszowej. Zdolność ta ma zagwarantować możliwość finansową rodziny do opłacania czynszu oraz opłat pobocznych związanych z najmem. Szczegółów dotyczących obliczania zdolności czynszowej na dzień dzisiejszy nie znamy, jednak bardzo prawdopodobne jest, że będą to wartości zbliżone do kryterium otrzymania dopłaty do czynszu.

Jakie mieszkania spełnią warunek otrzymania dopłaty do czynszu?

  • mieszkanie jest oddanie do użytkowania mieszkania najemcy, jako pierwszemu użytkownikowi, na podstawie umowy najmu zawartej z inwestorem albo z podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabył mieszkanie od inwestora z przeznaczeniem na wynajem, albo z podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działając na podstawie umowy w sprawie wynajmu mieszkań, zawartej z inwestorem, wynajmuje mieszkanie najemcy;
  • nieruchomość znajduje się w Polsce;
  • mieszkanie nie jest lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy za wyjątkiem mieszkań wybudowanych przez spółki gminne z wykorzystaniem finansowania zwrotnego udzielonego na mocy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;
  • mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych najemcy i pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy (oznacza to, że najemca i pozostałe osoby, których dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu spełnienia przez najmującego warunku dochodowego, faktycznie w tym mieszkaniu zamieszkują; wyklucza to możliwość fikcyjnego dokwaterowywania w celu zwiększenia limitu dochodowego uprawniającego do dopłat oraz równoczesnego uwzględniania dochodów danej osoby przy ustalaniu prawa
    do dopłat w kontekście np. dwóch lokali objętych możliwością ich stosowania)

 Jak obliczane jest kryterium dochodowe na podstawie projektu ustawy o dopłatach do czynszu?

Propozycja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zakłada udzielenie dopłaty, gdy dochód jednej osoby nie przekracza określonych 60 proc. w odniesieniu do ostatniego komunikatu dotyczącego przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce narodowej wg. GUS. Każda kolejna osoba w rodzinie zwiększa limit o 30 p. proc. wg. przykładu poniżej.

Obecnie wg. GUS: w 2017 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 4571,51 zł netto.

Przykład limity dochodów wymagane do uzyskania dopłaty do czynszu:

  • gospodarstwo jednoosobowe (singiel) – 60% –  2562.90 zł
  • gospodarstwo dwuosobowe (para) – 90% – 3844.36 zł
  • gospodarstwo trzyosobowe (2 +1) – 120% –  5125.82 zł
  • gospodarstwo czteroosobowe (2 +2) – 150% –   6407.26 zł

Wprowadzenie dopłat ma na celu utrzymanie wysokiej dostępności budowanych mieszkań dla osób z ograniczonym dochodem. To właśnie te osoby nie spełniają bankowych wymagań dochodowych, i nie mogą liczyć na kredyt mieszkaniowy. Poprawa sytuacji osób wykluczonych jest jednym z głównych celów Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.