Indywidualne Konta Mieszkaniowe IKM – Wszystkie informacje

Od | 13 czerwca, 2018

Według najnowszej propozycji Rządu program Indywidualnych Kont Mieszkaniowych ma zostać zastąpiony programem rządowych dopłat do czynszów. Więcej o nowym programie można przeczytać: Rządowe dopłaty do czynszów Mieszkanie Plus

Archiwum Indywidualnych Kont Mieszkaniowych:

Uwaga poniższy materiał jest archiwalny.


 • IKMy prowadzone będą w bankach komercyjnych i SKOK’ach, które zadeklarują chęć przystąpienia do programu i podpiszą umowę z BGK.

 • Wydatkowanie środków zgromadzonych na rachunkach możliwe będzie z przeznaczeniem na ściśle określone cele mieszkaniowe;

 • Dodatkowe preferencje obejmą osoby chcące zmienić źródło ciepła (np.: wymiana starego pieca węglowego na bardziej ekologiczny);

 • Minimalny okres oszczędzania ustalono na 5 lat lub minimum 12 miesięcy, gdy oszczędzający przystąpi do filaru Mieszkanie Plus lub innego programu społecznego budownictwa np.: TBS;

 • Zgromadzone środki zostaną powiększone o wypłacaną corocznie Rządową premię (5% od posiadanego wkładu, lecz nie od całej kwoty oszczędności i tylko dla osób spełniające kryteria przyszłej ustawy dot. IKM);

 • Zysk od oprocentowania rachunków zwolniony będzie z 19% podatku od zysków kapitałowych (inaczej podatku “Belki”), ulga ta dotyczyć będzie tylko części oszczędności;

 • Zaistnieje możliwość wycofania środków z IKM w dowolnym momencie z przeznaczeniem na dowolny cel  – wiązać się to będzie z koniecznością zwrócenia “bonusów”;

 • Dodatkowe korzyści mają objąć posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKO;


indywidualne konta mieszkniowe oszczędna kasa IKMCzy oszczędzanie pieniędzy na IKM, będzie możliwe już w 2018 roku?

Treść ustawy dot. Indywidualnych Kont Mieszkaniowych miała zostać przedstawiona opinii publicznej w drugiej połowie 2017 roku. Na dzień dzisiejszy (tj. marzec 2018 r.) nie weszła jeszcze na stałe do prac legislacyjnych. Jak zapewniają ministrowie wciąż trwają prace analityczne nad kształtem dopłat i ulg. Ministerstwo Finansów ma za zadanie ustalić wysokość dopłat w taki sposób aby nie przekroczyć zarezerwowanych na ten cel 700 milionów zł. z puli zarezerwowanej po zakończonym programie Mieszkanie dla Młodych.

Przypomnijmy, że w styczniu br. po zaledwie 2 dniach skończyły się środki przeznaczone na dopłaty programu MdM. To właśnie IKMy mają przejąć ciężar budżetowy po tym programie. W związku z można oczekiwać, że ustawa o wsparciu systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe – IKM,  zostanie wprowadzona tak szybko, aby Rząd mógł wypłacić pierwsze premie (po 1 roku oszczędzania) w 2019 roku. 

Rządowa premia, nagroda dla oszczędzających.

Za sprawą instrumentów takich jak Indywidualne Konta Mieszkaniowe, rząd chce zachęcać do gromadzenia kapitału w celu finansowania zakupu nieruchomości w przyszłości. Systematyczne oszczędzanie ma zmniejszyć odsetek zadłużonych Polaków, oraz przygotować ich do późniejszych comiesięcznych zobowiązać takich jak rata kredytu. Zarezerwowane środki w budżecie Państwa posłużą jako nagroda dla oszczędzających, którzy planują wydatkować oszczędności na zakup mieszkania bądź budowę domu. Premia będzie wypłacana raz do roku, a jej przewidywana wysokość to 5 % kwoty zgromadzonych oszczędności na koncie mieszkaniowym, dokładna kwota zostanie podana oficjalnie w ostatecznej formie ustawy o IKM.

Wsparcie w formie wspomnianej premii będzie przysługiwało osobom spełniającym określone w ustawie kryteria dochodowe oraz kryterium wielkości rodziny. Dodatkową troską mają zostać objęte rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Ponadto rozważa się dodatkowe preferencje dla posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKO, których wciąż jest ponad 1 mln. w domach Polaków.

Indywidualne Konta nie powodują zamrożenia oszczędności na długi okres. Zgromadzony wkład będzie można wypłacić (na określone cele) po upływie minimalnego okresu oszczędzania, gdzie za początek tego okresu uważa się dzień pierwszej wpłaty zaksięgowanej na rachunku. Obecnie zakłada się, że okres ten może wynosić 5 lat. 

Zakładamy, że na indywidualnych kontach mieszkaniowych kwota 8000 zł / rok, będzie progiem, do którego państwo będzie dopłacało premię –  wiceminister w MIB – 2017 rok.

Zachętą kierowaną do wszystkich oszczędzających na IKM ma być zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych tzw. “podatku Belki” . Zwolnienie to będzie dotyczyło części zgromadzonego kapitału.

Ustawa o wsparciu systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe, nad którą pracuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, obejmie między innymi Indywidualne Konta Mieszkaniowe jako kluczowy element Narodowego Programu Mieszkaniowego.

W ustawie określone zostaną zasady gromadzenia i premiowania oszczędności na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych, zwanych w skrócie „IKM”, oraz dokonywania wpłat i wypłat środków gromadzonych na tych kontach. Ustalone zostaną jasne zasady ewentualnego zwrotu uzyskanego wsparcia w przypadku wykorzystania tych środków na inny cel niż cel mieszkaniowy.

Indywidualne Konta Mieszkaniowe – wsparcie dla rodzin budujących domy indywidualnie.

Po wygaśnięciu programu “Mieszkanie dla Młodych” to w ramach Indywidualnych Kont Mieszkaniowych Rząd będzie wspierał rodziny, które chcą budować domy samodzielnie. Szczególny nacisk położono na obszary wiejskie. Nie przewiduje się wprowadzenia innych form wsparcia budowy domów takich jak ulga budowlanych.

Konta prowadzone będą w bankach komercyjnych w formie rachunku oszczędnościowego.

Indywidualne Konta Mieszkaniowe prowadzone będą przez instytucje ustawowo upoważnione do gromadzenia depozytów (banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe). Główną instytucją nadzorczą będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Banki i Skoki będą mogły udzielić dodatkowego oprocentowania jak ma to miejsce w przypadku typowych kont oszczędnościowych. Nie jest wiadome czy wszystkie banki przystąpią do programu IKM, jednak należy spodziewać się sporego zainteresowania, gdyż jest to dodatkowa forma uzyskania kapitału. Opublikujemy listę uprawnionych instytucji na stronach serwisu.

Sumiennie oszczędzający klient uzyska lepsze warunki kredytu hipotecznego.

Jest wielce prawdopodobne, że banki komercyjne zaoferują atrakcyjne warunki kredytowe dla swoich klientów oszczędzających pieniądze na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych. Taki mechanizm funkcjonuje już w innych krajach, gdzie podobne do IKM rozwiązania już od lat funkcjonują. Bank będzie znał historię wpłat danego klienta, a jego systematyczne oszczędzanie stanowiło będzie dodatkową gwarancję podczas obliczania tzw. “ryzyka kredytowego“. Jest to wystarczający powód aby banki o takich klientów zabiegały. Monitorujemy sytuację i postaramy się opublikować ranking najlepszych indywidualny kont mieszkaniowych. Miejmy nadzieję, że banki będą konkurować ze sobą oferując klientom atrakcyjne oprocentowanie.

W razie potrzeby, pieniądze z IKM wyjmiesz w dowolnej chwili. Jednak kosztem “bonusów”.

Podstawową cechą Indywidualnych Kont Mieszkaniowych odróżniającą je w stosunku do znanych z przeszłości Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych, jest możliwość wycofania pieniędzy z rachunku IKM i przeznaczenie na inne cele niż mieszkaniowe. W takim wypadku utracimy jednak wszystkie uzyskane premie. Według zapowiedzi, beneficjent będzie zobowiązany zwrócić uzyskaną rządową premię oraz ulgę w podatku od zysków kapitałowych, dodatkowo uiścić będzie trzeba określone w ustawie odsetki (w proporcjonalnej części do wycofanej kwoty). Dodatkowo, banki mogą utworzyć własne zabezpieczenia w regulaminach IKM, jeżeli pozwolą na to zapisy ustawy. Może się okazać, że zwrócić będzie trzeba również zyski od dodatkowego oprocentowania konta. Mimo pewnych minusów sama możliwość wycofania zgromadzonego wkładu, odróżnia Indywidualne Konta Mieszkaniowe od źle wspominanych “książeczek mieszkaniowych”, które nie dawały takiej możliwości. To duża zaleta, która zostawia sporą swobodę dla oszczędzających.

Wypłata salda środków zgromadzonych na IKM przed ustawowym minimalnym okresem oszczędzania.

Wyjątkową sytuacją jest podjęcie środków zgromadzonych na rachunku przed upływem ustawowego minimalnego okresu oszczędzania. Możliwość zachowania nabytych premii nastąpi wówczas, gdy oszczędzający uzyska kredyt na wpłatę partycypacji w kosztach budowy mieszkania w ramach programów społecznego budownictwa czynszowego (wkład mieszkaniowy, partycypacja w przedsięwzięciu realizowanym przez towarzystwo budownictwo społecznego) lub w ramach formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych poprzez wynajem mieszkania z opcją dochodzenia do własności – Mieszkanie Plus. W tym przypadku minimalny okres oszczędzania wynosić ma jedynie 12 miesięcy. Najemca może zachować prawo dalszego oszczędzania na IKM wraz z przeznaczaniem gromadzonych oszczędności na bieżącą obsługę kredytu, przy założeniu określonej w ustawie minimalnej miesięcznej wpłaty, oraz dokonania cesji praw do IKM na rzecz udzielającej kredytu instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów (banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej).


Zobacz także: Informator Rządowych programów mieszkaniowych


Na jakie cele można będzie przeznaczyć oszczędności z IKM?

Zakup mieszkania / domu jednorodzinnego / działki budowlanej:

 • nabycie działki budowlanej w celu wybudowania na niej domu jednorodzinnego;
 • budowa domu jednorodzinnego, realizowana bezpośrednio przez oszczędzającego lub za pośrednictwem inwestora zastępczego;
 • zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego (na rynku pierwotnym lub wtórnym);
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • wkład własny w przypadku korzystania z kredytu na zakup lub budowę lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego.

Uzyskanie samodzielnego lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na wynajem lub spółdzielczego lokatorskiego:

 • wpłata partycypacji w kosztach budowy mieszkania realizowanego przez towarzystwo budownictwo społecznego lub w ramach inwestycji prowadzonych przez Narodowego Operatora Mieszkaniowego;
 • wkład mieszkaniowy w celu uzyskania lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

Poprawa standardu zamieszkiwania – remont:

Wydatkowanie pieniędzy będzie można przeznaczyć na:

 • przebudowę, rozbudowę, nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego;
 • wykończenie, remont, modernizacja domu lub lokalu mieszkalnego;
 • wymiana pieca centralnego ogrzewania;
 • wymiana okien;
 • wymiana połaci dachowej.

Sposoby wydatkowania pieniędzy na remonty będzie posiadać pewne ograniczenia. Rząd obawia się prób wyłudzeń. Uzyskanie fikcyjnej faktury nie jest wielkim problemem stąd autorzy ustawy pracują nad tym, aby w pewnym stopniu ograniczyć możliwości remontowe.

Zasady ustalania wysokości wsparcia:

W zależności od możliwości finansowej budżetu państwa, ustalony zostanie maksymalny pułap środków, których zgromadzenie na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych będzie uprawniało do zwolnienia z 19% podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to, że nie wszystkie pieniądze zgromadzone na IKM będą objęte zwolnieniem z podatku “Belki”. Charakter dodatkowej premii za oszczędzanie zostanie określony w ustawie, w ramach m. in. dyskusji nad docelowym kształtem systemu podatkowego w Polsce.

Pieniądze wypłacone z indywidualnego konta mieszkaniowegoIndywidualne Konta Mieszkaniowe  jako “kontynuacja” programu “Mieszkanie dla młodych”.

Program wypłat premii w ramach IKM będzie finansowany z oszczędności budżetowych wynikających z zakończenia z końcem 2018 roku wypłacania dofinansowania wkładu własnego z programu „Mieszkanie dla młodych”, zwrotów z tzw. “zwrotu VAT” oraz ze zmniejszenia liczby osób, które otrzymują dopłaty do kredytów udzielanych w ramach programu „Rodzina na swoim”. Docelowo, bez uwzględnienia niezrealizowanych wpływów podatkowych ze względu na zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, budżet państwa przeznaczy na wsparcie oszczędzania ok. 1 mld zł rocznie.

W pierwszych latach funkcjonowania systemu IKM’ów kwota pieniędzy zarezerwowana na ten cel w budżecie będzie niższa, w kolejnych latach nakłady budżetowe będą stopniowo zwiększane po przystępowaniu do systemu kolejnych oszczędzających.

Przeniesienie środków zgromadzonych na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych.

Oszczędzający jest uprawniony do nieodpłatnego przeniesienia konta mieszkaniowego do innej instytucji finansowej (banku bądź kasy) wraz z saldem zgromadzonych na nim środków jeżeli:

 • wzrosną opłaty za prowadzenie IKM lub zostanie obniżona roczna stopa oprocentowania gromadzonych na nim oszczędności,
 • upłynęło 12 miesięcy od dnia pierwszej wpłaty na IKM lub ostatnich przenosin.

Zobacz także: Pięć mitów programu Mieszkanie Plus


Przedstawiony powyżej materiał jest informacją aktualną na dzień publikacji. Prace nad ustawą trwają i ostateczny kształt IKM może być rozbieżny. Banki zapowiedziały swój czynny udział w prowadzeniu ww. kont, jednak pełną ofertę zaproponują po uchwaleniu ustawy. Wówczas przedstawimy Państwu ranking IKM, który umożliwi swobodne porównanie ofert.

źródło: materiały ustawy MIB