[KZN] Krajowy Zasób Nieruchomości – Nabór do Mieszkanie Plus

Od | 27 lutego, 2018

Rolą Krajowego Zasobu Nieruchomości jest przyjmowanie wniosków, wybór najemców oraz udostępnianie gruntów z zasobu Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego. Dzięki takiemu gospodarowaniu gruntami można zredukować koszty budowy mieszkań. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie nadzorował warunki najmu mieszkań, kontrolował wysokość czynszu a w razie takiej potrzeby nakładał kary za nieprzestrzeganie ustawy. Program Mieszkanie Plus umożliwia powstanie mieszkań na wynajem o atrakcyjnych czynszach, które będą mogły być w przyszłości wykupywane na własność. Wszyscy chętni będą mogli wynająć takie mieszkanie, a jednocześnie stopniowo je wykupywać, bez potrzeby zadłużania się w bankach.

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), jest nowo utworzoną instytucją, której głównym celem jest gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Nieruchomości te mają być przeznaczone pod budowę tanich mieszkań z programu Mieszkanie Plus. Kolejnym z zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości będzie także sprawowanie nadzoru nad procesem najmu mieszkań. Krajowy Zasób Nieruchomości ma być ponadto wsparciem dla gmin w rozwoju budownictwa socjalnego i społecznego budownictwa czynszowego (TBS). KZN będzie podlegała bezpośrednio pod Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Pobierz: Ustawa KZN o Krajowym Zasobie Nieruchomości.pdf

Ustawa zacznie obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a przepisy dotyczące m.in. powstania KZN oraz wydania rozporządzeń o nadaniu statutu KZN powinny wejść w życie w dniu następującym po dacie ogłoszenia.

Krajowy wykaz działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

W pierwsze kolejności wykaz obejmie tereny w obszarach miejskich. Lista powstanie na bazie informacji dostarczonych przez urzędy miast, starostwa oraz inne podmioty gospodarujące nieruchomościami Skarbu Państwa. Będą na to mieli czas do 10 listopada 2017 roku. W przypadku nieruchomości zlokalizowanych na terenach wiejskich czas na wysłanie informacji będzie wydłużony do 12 marca 2018 r.


Zobacz także: [Informator] Mieszkanie Plus


Procedura przetargowa Krajowego Zasobu Nieruchomości:

  • Na bazie wykazu (corocznie aktualizowanego) prezes KZN będzie ogłaszał przetargi na zawarcie umów wieczystego użytkowania nieruchomości. Zostaną określone wymagania techniczne, rodzaj i forma zabudowy oraz koncepcja danej inwestycji.

  • Do przetargu przystąpić będzie mógł każdy przedsiębiorca, bądź spółdzielnia.

Krajowy Zasób Nieruchomości ma pełnić następujące funkcje:

  • zaakceptuje technologię budowy budynków;
  • gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa, by poprzez m.in. wyposażenie ich w media oraz odpowiedni podział, stawały się atrakcyjne dla nabywców przeznaczających je pod mieszkania;
  • kontrolowanie spełniania warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokości czynszów, opłat eksploatacyjnych czy warunków zawierania i wypowiadania umów najmu;
  • tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań socjalnych lub współfinansowanie powstawania mieszkań socjalnych;
  • dokonywane naboru najemców (przyjmowanie wniosków o mieszkania z programu) – informacje te będą publicznie dostępne m.in. na stronach internetowych KZN;
  • nakładanie kar administracyjnych związanych z naruszeniem wymogów ustawowych w zakresie wysokości czynszu;
  • wskazanie nieruchomość zamiennej, za nieruchomość podlegającą wywłaszczeniu (jeśli wywłaszczony będzie chciał zamiany w miejsce odszkodowania).

Powstaną wykazy nieruchomości – ciężar ich tworzenia spadnie na ich właścicieli.

Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Mienia Wojskowego, Lasy Państwowe będą zobligowani prowadzić wykazy nieruchomości, którymi władają i taką informację przekazywać do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN).

Wykazy będą zawierać szczegółowe dane dotyczące poszczególnych działek, dzięki którym KZN będzie mógł ocenić, czy dana nieruchomość ma potencjał mieszkaniowy, a także uzyskać wiedzę o umowach dotyczących tej nieruchomości, np. dzierżawach związanych z dopłatami dla rolników. Pozwoli to na rozsądne decydowanie o ewentualnym nie włączaniu do zasobu nieruchomości, jeśli będzie się to wiązać z koniecznością poniesienia znaczących kosztów np. przez rolnika w związku z zaprzestaniem produkcji rolniczej.
Zgodnie z projektem ustawy, nieruchomości wchodzące w skład KZN będą mogły być oddane w użytkowanie wieczyste, sprzedane (nieruchomości mieszkaniowych wyłącznie za zgodą MIB), nieodpłatnie przekazane jednostce samorządu terytorialnego lub wniesione jako aport do spółki celowej z udziałem takiej jednostki, jak również zamieniane także na nieruchomość budynkową lub lokalową;

Zamiany nieruchomości będą mogły się odbyć w miejsce odszkodowania (gdy przysługuje ono od Skarbu Państwa).

Grunty dla budownictwa służącego społeczności lokalnej:

Ponadto, dopuszczono możliwość przekazania (w określonych przypadkach) przez KZN nieruchomości jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom na realizację budownictwa komunalnego i chronionego, a także mediów i dróg. W praktyce oznacza to, że KZN przekazywałby nieodpłatnie grunty np. gminom, które budowałyby na nich mieszkania chronione, a także noclegownie i schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie. Gminy, na gruntach otrzymanych z KZN, mogłyby także budować czynszowe mieszkania komunalne, czy media (np. wodociągi, kanalizacja) i drogi, które służyłby społeczności lokalnej.

Zgodnie z projektem ustawy, KZN będzie mógł otrzymywać dotacje z budżetu państwa. Powinien jednak finansować swoją działalność z gospodarowania nieruchomościami. Ma prowadzić samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Będzie mógł zaciągać kredyty i pożyczki.

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie osiągał dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami. Środki te posłużą w szczególności na nabywanie przez instytucję kolejnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz dofinansowywania wyposażania nieruchomości w media.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – nie ma zagrożenia dla terenów leśnych:

Do Krajowego Zasobu Nieruchomości mają być przekazywane jedynie informacje o gruntach, które mogą być przydatne dla wybudowania na nich mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Nie ma mowy o automatycznym przekazywaniu działek pozostających w dyspozycji takich podmiotów, jak np. Lasy Państwowe.

Do KZN będą przekazywane informacje wyłącznie o nieruchomościach położonych na obszarach zurbanizowanych (np. w granicach miast). Poza tymi obszarami do wykazu trafiają wyłącznie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę w planach miejscowych albo w studium zagospodarowania gminy. Dopiero po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami o działkach, będą one mogły być przekazane do dysponowania na cele mieszkaniowe, za porozumieniem stron.

Całkowicie nieprawdziwe jest twierdzenie, że nastąpi wycinka drzew na działkach przekazywanych przez Lasy Państwowe. Co więcej, jeżeli do KZN trafią zalesione nieruchomości lub np. nieużytki rolne przeznaczone do zalesienia, będzie je można przekazać Lasom Państwowym. Dzięki temu Lasy Państwowe będą mogły realizować swoje zadanie statutowe, jakim jest zwiększanie lesistości.

Lasy Państwowe będą przekazywać do KZN informacje o gruntach zbędnych z punktu widzenia gospodarki leśnej, które już zostały przeznaczone na funkcje mieszkaniowe. Mowa tu o gruntach nie pokrytych drzewostanem, niezalesionych w granicach administracyjnych miast a także o niezalesionych gruntach objętych w planach zagospodarowania przestrzennego funkcją mieszkaniową. KZN nie będzie przeznaczał pod zabudowę mieszkaniową nieruchomości, na których prowadzi się gospodarkę leśną.

Ustawa bezwzględnie zakazuje organizowania przetargów na użytkowanie wieczyste nieruchomości, na których prowadzona jest gospodarka leśna – wynika to wprost z art. 58 ust. 2 pkt 2.

Wyciąg z tekstu ustawy:

Art. 58. 1. Przedmiotem przetargu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 i 2, jest nieruchomość, która spełnia warunki pozwalające na realizację inwestycji mieszkaniowej w sposób racjonalny pod względem technicznym i ekonomicznym, w szczególności:
1) jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową;
2) posiada dostęp do infrastruktury technicznej umożliwiającej realizację inwestycji mieszkaniowej oraz zapewniającej dogodne użytkowanie mieszkań utworzonych w wyniku realizacji tej inwestycji;
3) cechy strukturalne nieruchomości, w szczególności wielkość i cechy geometryczne, umożliwiają jej wykorzystanie pod zabudowę mieszkaniową.
2. Przedmiotem przetargu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 i 2, nie mogą być nieruchomości, których lokalizacja znajduje się:
1) na terenach wymagających wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej stanowiących użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, chyba że gleby tych klas łącznie przekraczają 80% gleb w danej gminie;
2) na gruntach wymagających wyłączenia gruntów z produkcji leśnej;
3) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
4) na terenach osuwisk oraz terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi;
5) na obszarze parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, na obszarze chronionego krajobrazu lub na terenie obszaru Natura 2000;
6) w odległości od elektrowni wiatrowej, innej niż mikroinstalacja odnawialnego źródła energii, mniejszej niż dziesięciokrotność całkowitej wysokości tej elektrowni, w rozumieniu przepisów dotyczących inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych;
7) w odległości mniejszej niż bezpieczna odległość od zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
8) na nieruchomości, dla której została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca inwestycji celu publicznego.

Krajowy Zasób Nieruchomości poszukuje pracowników. Więcej informacji na stronie BIP KZN/kzn.org.pl

źródło: Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

krajowy zasób nieruchomości tereny z rejestru

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.