Mieszkanie Plus Jarocin [Informator] – Opis, lokalizacja, terminy i zapisy.

Od | 1 maja, 2018

Aktualności programu Mieszkanie Plus w Jarocinie oraz Siedleminie:

28 kwietnia 2018 już oficjalnie blisko setka najemców otrzymała klucze do mieszkań w Siedleminie. Uroczystość połączona z festynem jest o tyle ważna, gdyż jest to pierwsza oddana do użytkowania inwestycja rządowego programu Mieszkanie Plus.

Osiedle powstało w cichej lokalizacji, w pobliżu szkoły, przedszkola i infrastruktury sportowej. Okolica została urządzona zielenią, parkingami, drogami wewnętrznymi i oświetleniem. Gmina Jarocin rozpoczęła pracę nad programem już w grudniu 2016 roku. Program Mieszkanie+ powstaje w trzech lokalizacjach. Łącznie ma powstać  366 mieszkań. Wszystkie mieszkania oddane zostaną do użytku jeszcze w 2018 roku. Aktualnie w Jarocinie przy ul. Leszczyce wykańczane są 42 mieszkania, 120 prawie gotowych mieszkań na niedługo będzie zasiedlonych przy ul. Siedlemińskiej, a kolejne 108 jest w trakcie prac budowlanych. 96 lokali w Siedleminie zostało przekazanych najemcom 28 kwietnia 2018 roku. źródło

(…) Cieszę się, że udało się doprowadzić do finalizacji pierwszego etapu. W tym roku oddamy łącznie 366 mieszkań. Nie byłoby tego dnia, tej radości, gdyby nie praca wielu firm, instytucji. Jeden człowiek może niewiele zrobić, ale wielu ludzi, może zrobić wiele. Tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu serdecznie dziękuję.

,burmistrz Jarocina Adam Pawlicki

17/18 kwietnia 2018 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie mieszkań z programu Mieszkanie Plus w Siedleminie. Organ wydający decyzje czyli Jarociński Nadzór Budowlany prowadzi obecnie odbiory techniczne mieszkań. Równocześnie opublikowano wzory umów najmu dla inwestycji w Siedleminie. Według obietnicy prezesa JTBS do końca kwietnia br. umowy najmu zostaną podpisane ze wszystkimi najemcami.

Zdjęcia z budowy udostępniliśmy na naszym facebooku.

Planowana ilość mieszkań budowanych w ramach programu Mieszkanie Plus Jarocin:

W Jarocinie w programie Mieszkanie plus zostanie wybudowanych ponad 400 mieszkań zlokalizowanych na trzech działkach.

Lokalizacje:

Obecnie w ramach przedsięwzięcia Mieszkanie Plus Jarocin powstają następujące inwestycje:

Etapy inwestycji:

Budowa I etapu:

To najbardziej zaawansowany etap obecnie to

 • Jarocin, ul. Leszczyce: 2 budynki, łącznie 42 mieszkania
 • Jarocin, ul. Siedlemińska: 2 budynki, łącznie 120 mieszkań

Planowany termin zakończenia budowy: maj 2018 r.

Budowa II etapu:

 • Jarocin, ul. Siedlemińska: 2 budynki, łącznie 108 mieszkań – 19 października 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą firmą Family House.

Start prac: wrzesień 2017 r.

Planowany termin zakończenia budowy: październik 2018 r.

Budowa III etapu:

 • Łuszczanów, ul. Długa: 2 budynki, łącznie 96 mieszkań

Planowany termin zakończenia budowy: wiosna 2019 r.

 • Potarzyca, ul. Noskowska: 2 budynki, łącznie 78 mieszkań

Planowany termin zakończenia budowy: wiosna 2019 r


Zobacz także:[Informator] Mieszkanie Plus – Informator programu


 

Kryteria do spełniania:

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi spełniać łącznie wszystkie poniższe przesłanki (kryteria):

 1. Nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego i/lub innej nieruchomości o charakterze mieszkalnym (przeznaczonej do celów mieszkalnych), zlokalizowanego/zlokalizowanej na terenie Gminy Jarocin, przy czym za tytuł prawny uważa się w szczególności własność/współwłasność, spółdzielcze własnościowe/lokatorskie prawo do lokalu, najem, dzierżawa (Wnioskodawca złoży stosowne Oświadczenie w tym zakresie).
 2. Rozlicza lub zobowiąże się do rozliczania Podatku dochodowego w Jarocinie po podpisaniu umowy najmu (Wnioskodawca złoży oświadczenie, w którym oświadczy że rozlicza się z Podatku dochodowego w Jarocinie lub oświadczenie, w którym zobowiąże się do rozliczania z Podatku dochodowego w Jarocinie, po podpisaniu umowy najmu),
 3. Posiada udokumentowane i stałe (comiesięczne) dochody (Wnioskodawca złoży oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów, rodzaju umowy lub źródła świadczenia (np. ZUS,MGOPS), danych pracodawcy (zleceniodawcy) i okresie na jaki umowa została zawarta, o ile jest terminowa; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej złoży Oświadczenie o średnich miesięcznych dochodach z tego tytułu),
 4. Posiada przynajmniej jedno Dziecko w wieku szkolnym (kryterium to nie dotyczy Wnioskodawców. wnioskujących o przydział lokali mniejszych niż 55m2) (Wnioskodawca złoży oświadczenie w tym zakresie), przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może zdecydować o przydziale mieszkania pomimo niespełnienia powyżej określonego kryterium, o ile uzna to za celowe.
 5. Jest lub zobowiąże się do spełnienia obowiązku meldunkowego na terenie Gminy Jarocin, po podpisaniu umowy najmu (Wnioskodawca złoży stosowne Oświadczenie w tym zakresie),

Wniosek “Mieszkanie Plus Jarocin” oraz inne dokumenty:

Jak podało JTBS złożono jak dotąd złożono już ponad 640 wniosków.

Wniosek o przydział Mieszkania w programie Mieszkanie Plus Jarocin

Pełny wniosek o przydział mieszkania w ramach programu 400 MIESZKAŃ realizowanego przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarocinie.

Załączniki do wniosku:

Formularz do wniosku Mieszkanie Plus Jarocin

Uproszczony formularz do wniosku dokumentujący spełnienie kryteriów.

Oświadczenie do wniosku Mieszkanie Plus Jarocin

Oświadczamy, że nie posiadamy tytułu prawnego do nieruchomości oraz że rozliczamy podatek dochodowy w gminie Jarocin.

Regulamin komisji kwalifikacyjnej Mieszkanie Plus

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z dołączonym zaświadczeniem o dochodach za ostatnie 3 miesiące

należy składać w siedzibie Jarocińskiego TBS Sp. z o.o. w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 18.

Ważne: W przypadku, gdyby na Liście końcowej będzie widniało więcej nazwisk niż jest do przydziału lokali, decydować będzie kolejność wpływu wniosków (złożonych na formularzu opracowanym przez Spółkę).

Opis:

Docelowo w gminie Jarocin ma powstać 400 czynszówek. 2- i 3-pokojowe mieszkania ulokowane zostaną w szeregowcach. Lokale zostaną wykończone „pod klucz”, a każdy z nich będzie miał indywidualne ogrzewanie gazowe. Również liczniki na wodę i prąd będą oddzielne, co lokatorom umożliwi samodzielne rozliczanie się.

STANDARD MIESZKAŃ I STAWKI CZYNSZU

 • Mieszkania 3 pokojowe znajdują się na parterze oraz na I piętrze 55,10 m2
 • Mieszkania 2 pokojowe znajdują się na poddaszu 35,60 m2
 • Technologia ogrzewania mieszkań: indywidualne ogrzewanie gazowe
 • podłogi pokryte panelami podłogowymi oraz płytkami, wyposażona w pełni łazienka, aneks kuchenny z kuchenką gazową, kotłem dwu funkcyjnym, szafką ze zlewem
 • Indywidualne umowy na media (prąd, gaz, woda)
 • Miejsca parkingowe: ogólnodostępny parking przy budynku

Czynsz dla mieszkań w Jarocinie ma nie przekroczyć 12 zł/ m. kw. Dla 55-metrowego, wyniesie ok. 660 zł.

Siedem budynków jest na etapie rozpoczynania prac dekarskich, przy budowie 2 następnych budynków rozstrzygane są postępowania przetargowe i wybór generalnego wykonawcy inwestycji.

W jaki sposób obliczyć dochód na potrzeby wniosku Mieszkanie Plus?

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca  2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).
Do dochodu nie wlicza się również tzw. świadczenia „500 +”.

Archiwum aktualności:

4 grudnia 2017 roku. Wybrano najemców do programu Mieszkanie Plus w Jarocinie. Oficjalne przedstawienie listy wybranych 258 najemców odbędzie się 9 grudnia 2017 roku.

Jak poformował PAP,  władze Jarocina wybrały rodziny z dziećmi w wieku do 15 lat (warunkiem był brak tytułu własności do lokalu mieszkalnego). Wśród kryteriów naboru znalazło się także minimum dochodowe (3000 zł na rodzinę w przypadku mieszkania 55 m. kw. oraz 2000 zł dla przy lokalu 35 m. kw.). Zakwalifikowały się również osoby spoza gminy Jarocin. W ramach umowy powinny dokonać meldunku w gminie oraz odprowadzać w jarocińskim Urzędzie Skarbowym podatek. Jako pierwsze do użytku zostanie udostępnionych 96 mieszkań w Siedleminie. Mieszkańcy otrzymają klucze do nich w marcu 2018 roku.

Cześć budynków maj już ułożoną dachówkę oraz okna połaciowe. Wewnątrz układane są instalacje elektryczne oraz hydrauliczne.

źródło: http://jtbs.com.pl

mieszkanie plus Jarocin

 

Jeden powiedział “Mieszkanie Plus Jarocin [Informator] – Opis, lokalizacja, terminy i zapisy.

 1. Karol

  Super, że Jarocin tak aktywnie działa z mieszkaniami w Mieszkanie Plus, ponoć już ponad 560 wnosków wpłynęło do tbs,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.