Mieszkanie Plus kiedy powstaną mieszkania? Harmonogram programu.

Od | 27 lutego, 2018

Prezentujemy harmonogram programu Mieszkanie Plus

Opracowano na podstawie ustawy o Narodowym Programie Mieszkaniowym.


Zobacz także: Mieszkanie Plus – Strona programu


III kwartał 2016 r.

 • Inwentaryzacja nieruchomości gruntowych należących do Skarbu Państwa – kontynuacja.

IV kwartał 2016 r.

 • Mieszkanie Plus: Przyjęcie przez Radę Ministrów ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego.
 • Przyjęcie przez Radę Ministrów przepisów zmieniających zasady ochrony praw lokatorów i gospodarowania mieszkaniowym zasobem publicznym.
 • Przyjęcie przez Radę Ministrów przepisów nowelizujących ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych.
 • Przyjęcie raportu z badania funkcjonowania rządowego programu wsparcia termomodernizacji i remontów, ewentualna modyfikacja programu zgodnie z rekomendacjami raportu.
 • Mieszkanie Plus: Przyjęcie przez Radę Ministrów zmian w przepisach regulujących wsparcie społecznego budownictwa czynszowego (TBS).

I kwartał 2017 r.

II kwartał 2017 r.

 • Mieszkanie Plus: Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy wprowadzającej system wsparcia oszczędzania na cele mieszkaniowe w oparciu o Indywidualne Konta Mieszkaniowe.
 • Przyjęcie przez Radę Ministrów raportu podsumowującego przegląd regulacji dotyczących finansowania rynku mieszkaniowego przez banki hipoteczne i rozwój rynku listów zastawnych, rozwój rynku wtórnego wierzytelności hipotecznych oraz finansowania rynku mieszkaniowego przez fundusze inwestycyjne.
 • Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy weryfikującej istniejący system dodatków mieszkaniowych pod kątem powiązania wysokości uzyskiwanego dodatku z kosztami związanymi z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych oraz osób uprawnionych do uzyskania wsparcia w postaci dodatku mieszkaniowego.

III kwartał 2017 r.

Mieszkanie Plus: Rozpoczęcie naboru najemców w związku z rozpoczęciem pierwszych inwestycji prowadzonych przez Narodowego Operatora Mieszkaniowego.

 IV kwartał 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa określające standardy, jakie powinny spełniać inwestycje realizowane w ramach programów społecznego budownictwa czynszowego, objęte bezzwrotnym dofinansowaniem pokrywającym część kosztów.

 II kwartał 2018 r.

 • Kompleksowa ocena funkcjonowania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – przy założeniu rekomendacji wprowadzenia zmian systemowych, przyjęcie projektu założeń do ustawy przez Radę Ministrów.
 • Przyjęcie przez Radę Ministrów założeń propozycji działań i instrumentów jakościowej i ilościowej optymalizacji zasobów mieszkaniowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą stosownie do specyfiki wyzwań zmieniającej się struktury wiekowej społeczeństwa (aktualizacja „Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020”).

Kiedy? III kwartał 2018 r.

Zakończenie przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego (w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”) oraz wniosków o zwrot części wydatków w związku z budową domu jednorodzinnego (tzw. zwrot VAT).

W 2019 roku pierwsi uczestnicy programu mają ostatecznie otrzymać klucze do mieszkań.

Dom mieszkanie plus kiedy powstaną mieszkania