Narodowy Fundusz Mieszkaniowy – Uzupełnienie programu Mieszkanie Plus

 Status prac na Narodowym Funduszem Mieszkaniowym.

Według zapowiedzi rządu prace nad Narodowym Funduszem Mieszkaniowym są już na ukończeniu, w maju 2017 roku projekt trafi do sejmu. Dzięki temu, możliwe będzie uruchomienie funduszu już w II połowie 2017 roku.

Wcześniej projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe z dnia 15 grudnia 2016 roku trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy – bank ziemi programu Mieszkanie Plus.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego zostaną wniesione nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, których gospodarowanie jest obecnie powierzone starostom, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Mienia Wojskowego. Pod bezpośrednią zabudowę zostaną przeznaczone nieruchomości, których charakterystyka (np. lokalizacja, uzbrojenie, dostęp do infrastruktury technicznej, cechy działki) będzie uzasadniała podejmowanie takich inwestycji. Pozostałe nieruchomości będą służyły zasileniu finansowemu Funduszu z przeznaczeniem na realizację celów mieszkaniowych bądź podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności nieruchomości zakwalifikowanych pod zabudowę mieszkaniową (np. przez doprowadzenie odpowiednich instalacji technicznych).


Zobacz także: Mieszkanie Plus – najważniejsze informacje


Cele ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym.

Podstawowym celem proponowanej ustawy jest, powołanie nowej państwowej osoby prawnej, tj. Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, a co za tym idzie zwiększenie podaży dostępnych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, w szczególności wykorzystanie w ramach realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oraz budowa dostępnych mieszkań na wynajem (w tym z opcją stopniowego uzyskiwania własności przez najemcę). Jest to realizacja działania określonego w ustawie o Narodowym Programie Mieszkaniowym (Mieszkanie Plus) jako „Zwiększenie podaży mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszach przez bezpośrednią aktywność inwestycyjną realizowaną w szczególności przy wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa w ramach systemu wynajmu mieszkań, w tym z opcją docelowego przeniesienia prawa własności”.
  • ustalenie zasad kwalifikowania i przekazywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na cele wspierania budownictwa mieszkaniowego,
  • powołanie i określenie zasad funkcjonowania Narodowego Funduszu Mieszkaniowego jako państwowej osoby prawnej w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), który będzie pełnił funkcję „banku ziemi”, gromadząc, zarządzając i inwestując zasobami nieruchomości Skarbu Państwa w celu wspierania budownictwa mieszkaniowego w ramach Mieszkania Plus.
  • określenie innych zadań Narodowego Funduszu Mieszkaniowego w zakresie prowadzenia działań analitycznych oraz popularyzowania innowacyjnych rozwiązań w ramach obszarów: mieszkalnictwo, budownictwo oraz planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
  • określenie szczególnych zasad wynajmowania mieszkań przez operatorów mieszkaniowych

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy będzie państwową osobą prawną, której głównym zadaniem będzie prowadzenie działań na rzecz poprawy dostępności mieszkań, w szczególności w segmencie mieszkań na wynajem takich jak budowane w ramach programu Mieszkanie Plus.

Będzie to tzw. rządowy bank ziemski, w którym będą gromadzone grunty znajdujące się w granicach administracyjnych miast, nadające się na budownictwo mieszkaniowe, a także poza miastami, jeśli przewidziane jest w planach zagospodarowania gmin wykorzystanie tych gruntów pod budownictwo, ewentualnie wydane są warunki zabudowy.

Źródło: materiały ustawy

Narodowy fundusz mieszkaniowy kwiaty z donicami

 

 

 

Oceń:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.