Nowelizacja Prawa Budowlanego w 2020 roku – Opis najważniejszych zmian

Od | 26 stycznia, 2020

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo Budowlane. Inwestorów czekają zmiany, które wejdą w życie w ciągu kolejnych 6 i 12 miesięcy. Nowelizacja przewiduje m. in. uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ułatwienie legalizacji “starych”, ponad 20 letnich samowoli budowlanych.

Projekt ustawy wprowadza zmiany w zakresie procesu budowlanego polegające na uproszczeniu zbyt rygorystycznych procedur, usunięciu nadmiarowych obowiązków po stronie inwestora oraz doprecyzowaniu regulacji budzących wątpliwości interpretacyjne.

Ocenia się że wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na proces przygotowania inwestycji poprzez zmniejszenie liczby dokumentów dołączanych do wniosku o pozwolenie na budowę i zgłoszenie z projektem budowlanym.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Jedną z procedur które zostały poprawione a do tej pory znacznie opóźniały proces inwestycyjno-budowlany,jest  regulacja dotycząca odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9 ustawy Prawo Budowalne). Średni czas załatwienia sprawy o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wynosił ok. 2 miesiące i to pod warunkiem że wniosek nie wymagał uzupełnienia.

Przejrzysta procedura występowania o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Projekt techniczny będzie dostarczany do urzędu po zakończeniu inwestycji

Po wejściu w życie zmian, czyli w połowie 2020 roku  jedynie projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany będą dołączane do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia z projektem, natomiast projekt techniczny będzie dołączany do zawiadomienia po zakończeniu budowy i do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Inwestor nie będzie musiał, jak obecnie, przedkładać całego projektu budowlanego, a jedynie jego część (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) określającą usytuowanie i podstawowe parametry zamierzenia budowlanego.

Podzielenie projektu budowlanego na części, z których jedna nie będzie przedkładana w organie, oznaczać będzie, mniejszy nakład pracy urzędu przy analizowaniu dokumentacji. Z punktu widzenia organu administracji architektoniczno-budowlanej zmiana będzie uznana za korzystną, ponieważ po wejściu w życie nowych rozwiązań dotyczących projektu do organu w ramach wniosku o pozwolenie na budowę będzie dostarczana mniejsza ilość dokumentacji. W konsekwencji można liczyć, że ulegnie skrócenie faktyczny czasu rozpatrywania sprawy.

Odpowiedzialność za błędy w projekcie budowlanym

Zmiana rozstrzyga do tej pory problematyczną kwestię odpowiedzialności za sporządzony i zatwierdzony projekt budowlany. Po zmianach projektant będzie w głównej mierze odpowiedzialny za sporządzenie projektu zgodnie z przepisami.

Ułatwienie legalizacji samowoli budowlanych , a szczególnie tych starych ponad “20 letnich”

Zmiana ustawy Prawo budowlane wprowadza uproszczone postępowania legalizacyjnego odnoszącego się do starych samowoli budowlanych – budowy zakończone przynajmniej 20 lat temu – w szczególności zrealizowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy. Nowa procedura będzie więc miała zastosowanie nie tylko w odniesieniu do nich. Czytaj więcej o legalizacji samowoli budowlanych.

Okresowe kontrole zalegalizowanych samowoli

Jednym z oczekiwanych efektów wprowadzanych zmian będzie poprawa bezpieczeństwa zalegalizowanych budynków, gdyż będą one podlegały wówczas obowiązkowi dokonywania okresowej kontroli stanu technicznego. Kolejnym odczuwalnym, pozytywnym efektem projektowanej zmiany dla obywateli będzie włączenie zalegalizowanych obiektów budowlanych do obrotu gospodarczego, z którego obecnie są one obecnie wykluczone

Szczególna sytuacja samowoli wzniesionych przed 1 stycznia 1995 r.?

W sytuacji wzniesienia obiektu budowlanego przed dniem 1 stycznia 1995 r. aktualny właściciel tego obiektu nie musi bowiem przechowywać decyzji o pozwoleniu na budowę, zaś brak możliwości okazania takiej decyzji sam w sobie nie oznacza jeszcze, że mamy do czynienia z samowolą budowlaną.

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego

Ta zmiana jest związana m. in. z tragicznym pożarem w tzw. “Escape Roomie” , który ujawnił wadę dotychczasowych przepisów. W projekcie ustawy wprowadzono rozwiązanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, w których zostaje zmieniony dotychczasowy sposób użytkowania. Zgodnie z ust. 2aw art. 71 ustawy –Prawo budowlane w przypadku zmiany sposobu użytkowania prowadzącej do zmiany warunków bezpieczeństwa pożarowego do zgłoszenia tej zmiany organowi nadzoru administracji architektoniczno-budowlanej należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zmiany przy wydawaniu warunków o przyłączenie do sieci

W celu zapewnienia sprawności przebiegu procesu inwestycyjnego w części dotyczącej wydawania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz realizacji przyłączy do tych sieci projekt ustawy zakłada zmianę przez określenie terminów na wydanie przez przedsiębiorstwa energetyczne ww. warunków oraz wprowadza kary 500 zł za każdy dzień zwłoki za nieterminowe wydawanie warunków nakładane na przedsiębiorstwa.

Oprócz tego przepisy wprowadzają zakazu pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także ich za ich aktualizację, zmianę lub przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza, wpięcie go do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, ani za wszelkie inne zezwolenia z tym związane, które wydaje to przedsiębiorstwo.

Wprowadzenie okresu ważności (2 lata) wydanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci

Wprowadzono zakaz uzależniania dokonania odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne od uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli nie są one wymagane na podstawie przepisów ustawy.

Pozostałe istotne zmiany:

  • Zmniejszenie zakresu robót budowlanych uznawanych za istotne odstąpienie od projektu budowlanego.
  • Brak konieczności zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz uproszczenie procedur zawiadomienia o zakończeniu budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
  • Zwiększenie odpowiedzialności Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego(GINB) w zakresie kwestii związanych z wprowadzeniem do obrotu lub udostępnieniem na rynku krajowym wyrobów budowlanych.

Opracowano na podstawie:

USTAWA z dnia o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.