Wyciąg obowiązków najemców mieszkań z programu 400 mieszkań dla Jarocina i Okolic.

Od | 14 kwietnia, 2018

Wyciąg obowiązków najemców mieszkań z programu 400 mieszkań dla Jarocina i Okolic.

Poza osobami wskazanymi we wnioski Najemca nie może oddawać całości ani części przedmiotu najmu w podnajem albo w jakikolwiek inny stosunek prawny lub do nieodpłatnego używania bez zgody Wynajmującego, pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Najemca zobowiązany jest do dokonywania na własny koszt bieżących napraw i niezbędnych remontów przedmiotu najmu w okresie trwania umowy będących efektem bieżącego korzystania z lokalu, tj., do naprawy i konserwacji:

 1. podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;
 2. okien i drzwi;
 3. wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
 4. trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;
 5. osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;
 6. etażowego centralnego ogrzewania,
 7. przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;
 8. innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu porządku domowego.

Najemca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe — w lokalu lub w innych lokalach, a także w częściach wspólnych nieruchomości, w której lokal się znajduje z jego winy, a także z winy innych osób (w lokalu tym przebywających) za zgodą Najemcy i zobowiązuje się pokrywać wszelkie szkody, jakie z tego tytułu powstaną. Najemca przyjmuje do wiadomości, że w jego interesie jest zawrzeć umowę ubezpieczenia lokalu i wyposażenia lokalu.

Najemca zobowiązany jest umożliwić Wynajmującemu dokonanie przeglądu lokalu po każdorazowo uprzednio uzgodnionym terminie, chyba że uzgodnienie terminu z Najemcą jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, a przegląd lokalu musi zostać wykonany, w celu zapobieżenia powstaniu szkód, czy ich ograniczeniu.

W razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody, Najemca jest obowiązany do niezwłocznego udostępnienia lokalu w celu jej usunięcia, a jeżeli Najemca jest nieobecny albo odmawia udostępnienia lokalu, Wynajmujący ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub Służby Miejskiej, a gdy wymaga to pomocy Straży Pożarnej, także przy jej udziale.

Najemca oświadcza, że w czasie trwania stosunku najmu spełniał będzie wszelkie wymagania, jakie określono wobec Najemców lokali mieszkalnych w ramach Programu 400 Mieszkań w Regulaminie Pracy Komisji Kwalifikacyjnej Przyszłych Najemców Lokali w nowo wybudowanych obiektach (…), w szczególności w czasie trwania stosunku najmu:

 1. będzie rozliczał (obowiązek ten dotyczy również osób wskazanych do wspólnego zamieszkania) Podatek dochodowy w Jarocinie (w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu Najemca przedłoży Wynajmującemu kserokopię zgłoszenia aktualizacyjnego potwierdzającego zmianę właściwości urzędu skarbowego na urząd skarbowy w Jarocinie lub innego dokumentu potwierdzającego rozliczanie się z Podatku dochodowego w Jarocinie).
 2. dopełni (obowiązek ten dotyczy również osób wskazanych do wspólnego zamieszkania) obowiązku meldunkowego na terenie Jarocina pod adresem, obejmującym przedmiot najmu (w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu Najemca przedłoży Wynajmującemu zaświadczenie o zameldowaniu swoim i osób wskazanych do wspólnego zamieszkania w Jarocinie),
 3. nie posiada i nie nabędzie (obowiązek ten dotyczy również osób wskazanych do wspólnego zamieszkania) prawa (tytułu prawnego) do innego lokalu mieszkalnego (lub innej nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Gminy Jarocin — oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy,
 4. będzie utrzymywał regularną zdolność do płacenia miesięcznych opłat naliczanych przez Wynajmującego z tytułu czynszu (w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu Najemca przedłoży kserokopie umów zawartych z pracodawcą (zleceniodawcą), lub innych zaświadczeń z ZUS, MGOPS i innych, potwierdzających regularną zdolność; a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą zeznanie podatkowe za ostatni pełny rok kalendarzowy),
 5. Najemca jest zobowiązany ponadto do złożenia w Spółce (u Wynajmującego) co dwa lata w terminie do 31 maja potwierdzenia rozliczenia za rok poprzedni Podatku dochodowego i przez siebie i osoby zgłoszone przez niego do wspólnego zamieszkania we właściwym urzędzie skarbowym w Jarocinie (kserokopia zeznania wraz z potwierdzeniem złożenia lub zaświadczenie wydane przez właściwy urząd skarbowy) lub zaświadczenia o fakcie dokonania takiego rozliczenia oraz oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego (lub innej nieruchomości o charakterze mieszkalnym) na terenie Gminy Jarocin przez siebie i osoby wskazane do wspólnego zamieszkania, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Informacyjnie ustala się, że pierwsze dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie przedłożone będą nie później niż do 31 maja 2020 roku.
 6. Niewypełnienie obowiązków umownych przez Najemcę, wskazanych w ust. 8 i 9 skutkować będzie naliczeniem kary umownej przez Wynajmującego:
  1. za opóźnienie w przedłożeniu dokumentów wskazanych w ust. 8 i 9 w wysokości 0,2% czynszu rocznego za każdy dzień opóźnienia,
  2. za niedopełnienie obowiązku meldunkowego i/lub obowiązku rozliczania Podatku dochodowego w Jarocinie w wysokości 12-krotności czynszu miesięcznego; kara umowna naliczona będzie za każdy przypadek naruszenia osobno.
  3. Złożenie jakichkolwiek oświadczeń (wynikających z umowy) niezgodnych z prawdą lub ich niezłożenie daje Wynajmującemu uprawnienie do rozwiązania umowy najmu za wypowiedzeniem, z zachowaniem terminu, wskazanego w 58 ust.2.

Zabudowa architektoniczna tarasów zlokalizowanych na parterze musi być uzgodniona w formie pisemnej z Wynajmującym.

Z ogólnych warunków współżycia zawartych w regulaminie niedopuszczalne jest:

 1. przechowywanie na balkonach przedmiotów oszpecających wygląd budynku, ustawianie; i wieszanie szafek oraz wywieszanie bielizny powyżej balustrad na balkonach;
 2. przechowywanie wiader i toreb ze śmieciami na korytarzach i klatkach schodowych;
 3. wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów, w tym niedopałków papierosów przez okna, z balkonów, również trzepanie dywanów, chodników, pościeli, ścierek, worków od odkurzaczy itp. z okien, na balkonach, tarasach i klatkach schodowych;
 4. wyrzucanie gruzu i innych odpadów powstałych podczas remontu do pojemników na śmieci bytowe lub pojemników do segregacji odpadów;
 5. wyrzucanie odpadów bytowych lub o dużej objętości do koszy ulicznych ustawionych na terenie nieruchomości TBS;
 6. przechowywanie w mieszkaniach, na balkonach, pomieszczeniach użytkowych i składowych materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, albo gnijących lub stanowiących pożywkę dla insektów, myszy, szczurów, ptaków;
 7. wrzucanie do muszli klozetowych przedmiotów mogących spowodować zapchanie rur kanalizacyjnych;
 8. grillowanie na terenach zielonych, tarasach, balkonach;
 9. urządzanie na klatkach schodowych czy korytarzach spotkań towarzyskich;
 10. spożywanie alkoholu i środków odurzających oraz palenia papierosów na klatkach schodowych, korytarzach oraz w innych pomieszczeniach wspólnego użytkowania;
 11. ustawianie na klatkach schodowych, korytarzach przedmiotów takich jak rowery, stoły, wózki dziecięce, meble, itp.;
 12. hodowanie, przechowywanie dokarmianie zwierząt  na balkonach, w szczególności dokarmianie ptactwa na balkonach i parapetach okiennych (zarówno w mieszkaniach jak i na klatkach schodowych);
 13. samowolne wchodzenie na dach lub wyrzucanie na dach różnych przedmiotów; składowanie mebli i innych przedmiotów na korytarzach klatek schodowych;
 14. wykonywanie przez mieszkańców czynności mogących spowodować zanieczyszczenie lub uszkodzenie urządzeń i pomieszczeń służących do wspólnego użytku (np. klatek schodowych), a także terenów zielonych;
 15. naprawianie we własnym zakresie bezpieczników instalacji elektrycznej, których zakres zabezpieczenia wykracza poza obręb mieszkania (np. na klatkach schodowych). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić Administrację TBS;
 16. samowolne montowanie urządzeń nadawczych i używanie innych urządzeń elektrycznych powodujących zakłócenia w odbiorze programu radiowego lub telewizyjnego;
 17. regulowanie urządzeń i przestawianie zaworów termostatycznych przy grzejnikach zamontowanych w klatkach schodowych i innych pomieszczeniach ogólnego użytku, demontowanie zaworów termostatycznych i grzejników;
 18. wykonywanie przez mieszkańców nieruchomości wszelkich zmian w elewacji zewnętrznej budynku bez pisemnej zgody Zarządu TBS, w tym instalowania jakichkolwiek elementów/urządzeń (np. anten, klimatyzatorów, daszków, reklam, krat, zewnętrznych i innych) oraz zabudowy balkonów i tarasów na części nieruchomości wspólnej (dachu, elewacji, ogrodzeniu itp.). Wszelkie straty powstałe w wyniku zainstalowania w/w urządzeń lub wykonania zabudowy oraz koszty przywrócenia części nieruchomości wspólnej do stanu poprzedniego pokrywane są przez osobę, która naruszyła powyższy przepis;

przerabianie instalacji (w szczególności: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, azart) oraz wykonywanie prac budowlanych bez pisemnej zgody Zarządu TBS i uzyskania obowiązujących prawem pozwoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.