[FAQ] Program Mieszkanie Plus – W pytaniach i odpowiedziach.

Od | 27 lutego, 2018

Program Mieszkanie Plus – W pytaniach i odpowiedziach – FAQ

Czy będzie możliwość dziedziczenia mieszkania?

Prawo najmu nie będzie dziedziczone, jednak zgromadzone pieniądze w opcji dochodzenia do własności będą wypłacane spadkobiercom. Umowy najmu lokali będą zawierane na czas określony, będzie istniała możliwość nieprzedłużenia jej w wyniku np.: polepszenia sytuacji materialnej rodziny.

Jaki będzie standard mieszkań w programie Mieszkanie Plus?

Obecnie wybrano cztery projekty tzw. domu modelowego Mieszkanie Plus. Projekty te zostały wybrane w specjalnie organizowanym konkursie. Do konstrukcji budynków w całości lub w części rozważane jest zastosowanie technologii prefabrykatowej. Inwestycje pilotażowe obecnie realizowane są oparte o istniejące rozwiązania stosowane przez TBS oraz deweloperów. Dobrym przykładem są budynki zlokalizowane w Kielcach. Budynki mają mieć windy, garaże podziemne, a w okolicy ma powstać park z placem zabaw.

Czy z mieszkania będzie obowiązywała eksmisja bez potrzeby zapewnienia lokalu zastępczego?

W lipcu 2017 roku do ustawy o ochronie praw lokatorów wprowadzono nową formę umowy najmu mieszkań tzw. najem instytucjonalny. Taka forma zobowiązuje najemcę mieszkania w programie Mieszkanie Plus do podpisania oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opuszczenia lokalu w terminie 14 dni od dnia zażądania jego opróżnienia, i jest świadomy braku prawa do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego.

Zmiana ta budzi sporo kontrowersji, jednak przypomina ona o komercyjnej roli programu Mieszkanie Plus. Program od początku swego istnienia nie miał być programem mieszkań socjalnych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odpowiedzialne za zmiany tłumaczy tę zmianę potrzebą zabezpieczenia interesów prywatnych inwestorów. Bez takiego mechanizmu obawiali by się oni inwestować kapitał w program tanich mieszkań na wynajem – Mieszkanie+ Plus.

Czy będzie można rejestrować działalność gospodarczą w mieszkaniach z programu?

Według wstępnych informacji będzie taka możliwość. W przeciwieństwie do mieszkań z programu Mieszkanie dla Młodych. Jednak działalności nie mogą stanowić tzw. grupy uciążliwych.

Kiedy przewidywane jest zakończenie programu Mieszkanie Plus?

Nie jest znane kiedy program się zakończy, jednak jego pierwszym celem jest zwiększenie dostępności mieszkań z 363 do 435 na / 1000 mieszkańców do 2030 roku. Ambitnym celem, który pojawia się w deklaracjach Rządu jest budowa 3 milionów mieszkań w ciągu 10 lat.

Kim jest operator mieszkaniowy?

Operatorem mieszkaniowym może zostać przedsiębiorca, który realizuje budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Wcześniej musi jednak wygrać przetarg organizowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Operator będzie mógł 50% mieszkań sprzedać na wolnym rynku, jednak pozostałe 50% musi przeznaczyć na wynajem. Nadzór na operatorami mieszkaniowymi będzie sprawował Krajowy Zasób Nieruchomości.[

Kto może składać wniosek o najem mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus?

O mieszkanie możne ubiegać się każda osoba (fizyczna) bez względu od jej sytuacji materialnej i rodzinnej. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy najmu będzie jednak zobowiązanie się przez nią do terminowego uiszczania podstawowych opłat za mieszkanie jak i czynszu ustalonego w umowie najmu instytucjonalnego z operatorem mieszkaniowym.

W sytuacji, gdy liczba zainteresowanych najmem mieszkania w danej lokalizacji będzie wyższa niż liczba budowanych mieszkań, zostaną zastosowane kryteria pierwszeństwa. Kryteria pierwszeństwa są wybierane indywidualne dla danej inwestycji będą znane już na etapie ogłaszania przetargu. Jednym z kryteriów jest osiąganie względnie niższych dochodów przez gospodarstwo domowe. Co oznacza, że tylko w przypadku gdy dla danej inwestycji kryterium pierwszeństwa będzie osiąganie względnie niższych dochodów i jednocześnie liczba chętnych będzie większa niż liczba mieszkań, kryterium dochodu będzie miało znaczenie. Nie można jednak pomijać faktu, że każdy najemca jest obowiązany do podpisania oświadczenia – rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu. Czytaj więcej.

Co w sytuacji kiedy kandydat nie spełnia żadnego z kryteriów pierwszeństwa?

W przypadku gdy zainteresowanych będzie więcej niż oferowanych mieszkań, oczekiwanie na mieszkanie może się wydłużyć. Nie wszystkie inwestycje będą objęte kryterium pierwszeństwa więc istnieje szansa na uzyskanie mieszkania w ramach programu dla osób nie objętych ustawą. Należy się spodziewać jednak że takie osoby będą musiały poczekać.

Jakie rozróżniamy rodzaje najmu?

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości  rozróżniamy dwie formy najmu:

 • najem z opcją – oznacza umowę najmu o czynszu normowanym związaną z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania,
 • najem bez opcji – umowę najmu o czynszu normowanym niezwiązaną z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania. Najemca będzie miał możliwość przekształcenia umowy w umowę najmu z opcją w każdym czasie trwania stosunku najmu, a jeśli do upływu 15-letniego okresu trwania umowy pozostało mniej niż 6 miesięcy możliwość ta przekształci się w prawo pierwokupu.

Przy czym każda umowa będzie oferowana w pierwszej kolejności jako umowa z opcją – to najemca będzie decydował o tym, czy zamierza dążyć do zakupu najmowanego mieszkania.

Skąd wiadomo gdzie organizowany jest nabór wniosków o najem w ramach Mieszkanie Plus?

Operator mieszkaniowy umieści informację o uruchomionym naborze najemców najpóźniej w terminie 14 dni od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku dołączenia pozwolenia na budowę do przetargu – od dnia zakończenia przetargu.

Ogłoszenie o naborze najemców zostanie opublikowane w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zasobu Nieruchomości,
 • siedzibie operatora, na terenie budowy,
 • w lokalnej prasie,
 • na stronach internetowych gminy,
 • inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób.

Ogłoszenie będzie zawierać informacje niezbędne do uczestnictwa w naborze, w tym obowiązujący termin składania dokumentów (nie mniej niż 60 dni od daty publikacji ogłoszenia).

Zostaną ponadto udostępnione wzory wniosku o najem oraz wymaganych oświadczeń (w tym o rękojmi terminowego uiszczania opłat z tytułu umowy najmu).


Zobacz także: Informator programu Mieszkanie Plus


Jakie dokumenty powinienem złożyć kandydat na mieszkanie?

Osoba zainteresowana najmem mieszkania będzie składała dokumenty odpowiedniemu operatorowi mieszkaniowemu poprzez Krajowy Zasób Nieruchomości.

Operator mieszkaniowy będzie odrębny dla każdej inwestycji a Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) będzie centralnym ośrodkiem przez który będą przechodziły dokumenty i wnioski.

Oprócz wymaganego wniosku o najem (wzór zostanie udostępniony) osoba ubiegająca się powinna załączyć:

 • oświadczenie o rękojmi terminowego uiszczania opłat z tytułu umowy najmu,
 • oświadczenie o adresie do korespondencji,
 • kopie dokumentów potwierdzające prawo do skorzystania z kryteriów pierwszeństwa (w przypadku, gdy zamierza to uczynić) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kontroli zasadności stosowania preferencji.

Na jaki okres zawierania jest umowy najmu Mieszkanie Plus?

Umowy najmu bez opcji są zawierane na czas oznaczony, okres ten nie może być dłuższy niż 15 lat.

Umowy najmu z opcją dojścia do własności są zawierane na czas 30 lat od dnia zawarcia pierwszej umowy najmu dla danej inwestycji mieszkaniowej z możliwością przeniesienia własności na najemcę najwcześniej po upływie 15 lat.

Jakie skutki niesie rozwiązanie bądź wygaśnięcie umowy najmu?

Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania operator mieszkaniowy wypłaca byłemu najemcy lub jego spadkobiercom (w przypadku śmierci najemcy) kwotę wpłaconej przez niego części ceny zakupu mieszkania, po potrąceniu zaległych kwot czynszu. Zwrot następuje w 30 dni od dnia opróżnienia mieszkania.

Jestem osobą samotną, czy mogę skorzystać z programu Mieszkanie Plus?

W sytuacji, gdy liczba zainteresowanych najmem mieszkania w danej lokalizacji będzie wyższa niż liczba budowanych mieszkań, zostaną zastosowane kryteria pierwszeństwa. Wówczas osoba samotna może nie uzyskać odpowiedniej liczby punktów w efekcie oczekiwanie na mieszkanie może się wydłużyć.

Posiadam działkę budowlaną, czy mogę skorzystać z programu Mieszkanie Plus?

Posiadanie nieruchomości gruntowej nie jest przeszkodą przy w zawarciu umowy najmu – osoby nieposiadające nieruchomości gruntowej nie będą traktowane priorytetowo w stosunku do właścicieli takiej nieruchomości.

Jako osoba niepełnosprawna chciałabym, aby wynajmowane mieszkanie znajdowało się na parterze. Jakie mam możliwości?

Kandydat na najemcę we wniosku o najem spotka rubrykę „Rodzaj preferowanego mieszkania”. Może określić tam rodzaj wymaganego ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto osoby niepełnosprawne lub o ograniczeniach ruchowych powinny badać kryteria pierwszeństwa danych inwestycji gdyż wśród nich mogą się bowiem znaleźć te związane z niepełnosprawnością, dając im szansę pierwszeństwa w uzyskaniu lokalu.

Czy cudzoziemcy mogą korzystać z programu Mieszkanie Plus?

Tak. Ustawa nie wprowadza ograniczeń w zawarciu umowy najmu o czynszu normowanym przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego. Ponadto posiadanie Karty Polaka przez osobę ubiegająca się o zawarcie umowy najmu może stanowić jedno z kryterium pierwszeństwa.

Jaka będzie spodziewana wysokość czynszu oraz opłat za mieszkanie?

Wysokość czynszu nie będzie jednolita. Ostateczna kwota uzależniona jest od rodzaju najmu (najem z opcją lub najem bez opcji) oraz lokalizacji inwestycji.

Najemca, który zawarł umowę najmu z opcją lub najmu bez opcji jest obowiązany do zapłaty:

 • czynsz normowany (ustalona wysokość maksymalna),
 • opłata eksploatacyjna,
 • opłaty niezależne od operatora mieszkaniowego,
 • opłaty za dostawę do mieszkania energii, gazu, wody,
 • opłaty za odbiór ścieków,
 • opłaty za odbiór odpadów stałych.

Dodatkowa opłata dotycząca ceny mieszkania płatnej w comiesięcznych ratach obejmuje umowę najmu z opcją dojścia do własności. Opłaty będą szczegółowo określone w umowie najmu oraz w umowach z dostawcami mediów.

Maksymalna kwota czynszu:

Corocznie, do dnia 31 marca, Rada Ministrów będzie wydawała rozporządzenie określające maksymalną wysokość czynszu dla 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania tak najmu z opcją jak i najmu bez opcji. Powołany do życia Krajowy Zasób Nieruchomości w swoich kompetencjach będzie nadzorował wysokości czynszów tak, aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne.

Jaka opłaty będzie ponosił najemca oprócz czynszu i opłat za mieszkanie?

Najemca będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności czynszu (zwracanej po waloryzacji po opróżnieniu mieszkania) ale tylko w przypadku, gdy jest od tego uzależnione zawarcie umowy najmu.

Po jakim czasie wynajmujący stanie się właścicielem mieszkania z opcją?

Umowa najmu z opcją dojścia do własności jest zawierana na okres 30 lat od dnia zawarcia pierwszej umowy najmu dla danej inwestycji mieszkaniowej.

Możliwość przeniesienia własności na najemcę wystąpi najwcześniej po upływie 15 lat. Najemca składa wniosek poprzez Krajowy Zasób Nieruchomości. Następnie Operator mieszkaniowy zawrze umowę przeniesienia własności mieszkania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Warunkiem jest aby do tego czasu najemca spłacił pełną cenę mieszkania. Tym samym, by stać się właścicielem mieszkania należy je wynajmować na podstawie umowy najmu z opcją, przez co najmniej 15 lat.

W inwestycjach realizowanych przez operatorów mieszkaniowych będą się znajdowały również mieszkania dostępne na zasadach wolnorynkowych.

Jakie skutki niesie ze sobą śmierci najemcy?

W przypadku śmierci najemcy w stosunek najmu mieszkania wstąpi: jego małżonek, dzieci ze związku małżeńskiego, inne osoby, wobec których najemca jest obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, pod warunkiem że osoby te będą stale zamieszkiwać z najemcą w tym mieszkaniu do chwili jego śmierci. W razie braku takich osób stosunek najmu wygaśnie, a operator mieszkaniowy wypłaci spadkobiercom kwotę wpłaconej przez najemcę części ceny zakupu mieszkania, po potrąceniu zaległych kwot czynszu.

W jakim zakresie będzie można modyfikować mieszkania w programie Mieszkanie Plus?

Ustawodawca zastrzegł możliwość dokonywania przeróbek mających wpływ w układ mieszkania. Ograniczenie to będzie obowiązywało w okresie objętym gwarancją. Nie sprecyzowana jest jeszcze sytuacja po dojściu do własności mieszkania. W świetle przepisów właściciel ma wówczas pełne prawo dysponowania nieruchomością co oznaczało by, że będzie mógł dokonywać modyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (wkrótce kodeksu architektoniczno-budowlanego).

mieszkanie plus pytania

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Jeden powiedział “[FAQ] Program Mieszkanie Plus – W pytaniach i odpowiedziach.

 1. Romek Zweryfikowany

  U nas w Stargardzie – zachodniopom. nie będzie programu. Tak zadecydowali włodarze naszego pięknego miasta…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.