Rada Mieszkalnictwa Mieszkanie Plus – Jakie będzie miała obowiązki?

Od | 27 lutego, 2018

Rada Mieszkalnictwa powstała w celu usprawnienia realizacji programu Mieszkanie Plus. W skład Rady wchodzą ministrowie najważniejszych resortów oraz podmiotów bezpośrednio zajmujących się realizacją programu.

Odbyte posiedzenia Rady Mieszkalnictwa:

Szczegółowo omówiono zagadnienie wprowadzenia ewentualnych dopłat do czynszów dla osób spełniających wymagania dochodowo – majątkowe. Zapowiedziano dalsze prace w tym temacie.


Zadaniem Rady Mieszkalnictwa jest wypracowanie wspólnych rekomendacji zmian w prawie aby skutecznie realizować program Mieszkanie Plus. Powolne wydawanie decyzji administracyjnych, niedostępność gruntów oraz zawiłość przepisów budowlanych negatywnie wpływa na tempo realizacji programu i zmianę tej sytuacji Rada wzięła sobie za cel. Ponadto będą wypracowywane rozwiązania aby wspieranie mieszkalnictwa odbyło się w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do osób najbardziej potrzebujących.

Nowo powołana Rada Mieszkalnictwa jako swojego prezesa na swoim czele ma premiera Mateusza Morawieckiego. W składzie zasiadają ministrowie takich resortów jak: Minister Finansów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Środowiska, Minister Inwestycji i Rozwoju, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji. Członkiem rady jest również prezes BGK Nieruchomości S.A.

Obsługę zaplecza prac Rady Mieszkalnictwa zapewniać będzie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Kancelarii Premiera zostanie utworzona dodatkowa komórka, która odpowiadać będzie za realizację polityki mieszkaniowej Rady Ministrów.

Za pracę w ramach obrad rady nie pobiera się wynagrodzenia.


Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Rady Mieszkalnictwa

Pełny tekst rozporządzenia:

ZARZĄDZENIE NR 11
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie Rady Mieszkalnictwa
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r.
poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się Radę Mieszkalnictwa, zwaną dalej „Radą”.
2. Rada jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§ 2. 1. Zadaniem Rady jest koordynowanie działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, mających
na celu w szczególności:
1) przyspieszenie procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych;
2) zwiększenie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, a w rezultacie zwiększenie podaży mieszkań;
3) obniżenie kosztów inwestycji mieszkaniowych, a w rezultacie obniżenie cen mieszkań;
4) optymalizację mechanizmów wsparcia mieszkalnictwa w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do najbardziej
potrzebujących.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych im podległych
lub przez nie nadzorowanych oraz innych właściwych podmiotów w zakresie, o którym mowa w ust. 1;
2) inicjowanie i koordynowanie prac analitycznych, koncepcyjnych i wdrożeniowych, związanych z realizacją polityki
mieszkaniowej Rady Ministrów, oraz monitorowanie przebiegu realizacji tych prac;
3) opracowywanie rekomendacji innych działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, w tym
dotyczących niezbędnych zmian legislacyjnych;
4) monitorowanie przebiegu działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów;
5) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów.
§ 3. 1. W skład Rady wchodzą:
1) przewodniczący Rady – Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów;
2) pozostali członkowie Rady:
a) Teresa Czerwińska, Minister Finansów,
b) Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
c) Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
d) Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska,
e) Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju,
f) Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Monitor Polski – 2 – Poz. 129
g) Jolanta Rusiniak, Prezes Rządowego Centrum Legislacji,
h) Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości S.A.;
3) sekretarz Rady – osoba zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wyznaczona przez przewodniczącego
Rady.
2. Członkowie Rady mogą być zastępowani w pracach Rady przez upoważnionych przedstawicieli.
3. Przewodniczący Rady może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, zapraszać do udziału w pracach
Rady z głosem doradczym inne osoby, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, jeżeli
udział tych osób jest uzasadniony zakresem tematycznym prac Rady.
§ 4. 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Rady.
2. Przewodniczący Rady w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady;
2) prowadzi posiedzenia Rady;
3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Rady z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Rady.
§ 5. 1. Rozstrzygnięcia Rady zapadają w drodze uzgodnienia.
2. W przypadkach, gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy
przewodniczącego Rady, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów
obecnych osób wchodzących w skład Rady, a w razie równej liczby głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.
3. Członek Rady może zgłosić do protokołu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu
Rady.
4. Sekretarzowi Rady oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady, o których mowa w § 3 ust. 3, nie przysługuje
prawo udziału w głosowaniu.
§ 6. Protokół z posiedzenia Rady sporządza sekretarz Rady. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu
oraz sekretarz Rady.
§ 7. 1. W celu realizacji zadań Rady przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady może tworzyć
grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Rady oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Rady.
2. Członkowie Rady mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników urzędów
i instytucji, które reprezentują, lub innych upoważnionych przedstawicieli.
§ 8. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek
przewodniczącego Rady, udzielają Radzie w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu jej zadań,
w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§ 9. 1. Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.
2. Wydatki związane z działalnością Rady, a także powołanych grup roboczych i zespołów doradczych, są pokrywane
przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
§ 10. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§ 11. 1. Przewodniczący Rady przedstawi Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Rady
w terminie 90 dni od dnia zakończenia prac Rady.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:
1) informację o zrealizowanych zadaniach;
2) informacje o zadaniach niezrealizowanych, wraz z uzasadnieniem;
3) wnioski i rekomendacje wynikające z prac Rady;
4) podsumowanie prac Rady.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Powstała Rada Mieszkalnictwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.