Uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich do programu Mieszkanie Plus

Od | 14 listopada, 2017

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zgłosił uwagi do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, odnośnie możliwości eksmisji najemców dłużników bądź łamiących regulamin z mieszkań programu Mieszkanie Plus.

Zastrzeżenia i wątpliwości Rzecznika budzi przyjęta regulacja, zgodnie z którą sytuacja życiowa najemcy nie będzie podlegała ocenie żadnego organu, w tym przede wszystkim sądu i w konsekwencji zostanie on usunięty przez komornika (zgodnie z regulacją art. 1046 § 51) do noclegowi, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu), a więc pozbawiony lokalu i faktycznie bezdomny.

Nie można wykluczyć sytuacji, że powyższe konsekwencje dotkną grupy osób objętych dotąd szczególną ochroną przed bezdomnością (wymienionych w art. 14 ust. ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów), w stosunku do których sąd nie może orzec o braku uprawnień do lokalu socjalnego, a więc m. in. kobiet w ciąży, małoletnich, niepełnosprawnych, obłożnie chorych. Art. 56 ust. 3 ustawy o KZN stanowi bowiem, że kryteriami pierwszeństwa zawarcia umowy najmu instytucjonalnego są m.in.: posiadanie przez osoby ubiegające się o najem jednego dziecka bądź też dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ukończony 65 rok życia osoby ubiegającej się o najem, legitymowanie się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Zobacz także: Informator programu Mieszkanie Plus

Zasady rynkowe programu Mieszkanie Plus.

Dotychczasowe tłumaczenie Ministerstwa w powyższej sprawie skupia się na głównie na fundamentach programu Mieszkanie Plus. Rząd od początku zaznacza, że program Mieszkanie Plus nie ma zastępować ani mieszkań komunalnych ani tym bardziej socjalnych. Mieszkanie+ to nowa forma wsparcia mieszkalnictwa o kształcie rynkowym. Oznacza to, że każda zrealizowana inwestycja powinna być zbilansowana pod względem kosztów jak i przychodów. Docelowo program Mieszkanie Plus ma być samowystarczalny, bez dopłaty ze strony Państwa. Ponadto, jednym z głównych elementów programu jest silna relacja z podmiotami prywatnymi. Prywatni przedsiębiorcy będą realizować inwestycje od strony budowlanej, by następnie stać się tzw. operatorem mieszkaniowym. To głównie z tego powodu ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości określa taki a nie inny sposób wypowiedzenia umowy najmu instytucjonalnego. Tylko w ten sposób Rząd może zagwarantować Operatorom Mieszkaniowym swobodę dysponowania nieruchomościami, oraz zagwarantuje, że mieszkania będą w ciągłym obiegu, a przez to będą trafiać do właściwych osób.

Rzecznik na straży praworządności programu.

To już kolejna uwaga Rzecznika do programu Mieszkanie Plus. Poprzednio (Pisaliśmy o tym w tu) biuro RPO interweniowało w sprawie dostępności bloków dla osób niepełnosprawnych, gdyż wstępne założenia programu zakładały minimalizowanie kosztów budowy. To mogło się przełożyć na zaniedbania pod kątem dostępności mieszkań dla osób z niepełnosprawność. Dziś już wiemy, że bloki modelowe będą spełniały wszystkie normy. Cześć mieszkań będzie nawet specjalnie dedykowana osobom z niepełnosprawnością ruchową co będzie stanowiło kryterium pierwszeństwa.Wy

źródło: List RPO do MiB

Rzecznik praw obywatelskich uwagi do programu Mieszkanie Plus

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.