[Informator] Szczególne zasady i procedury odbudowy obiektów zniszczonych w wyniku żywiołu

| Styczeń 3, 2018

W związku z zaistniałymi wydarzeniami Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przypomniało o ustawie dot.  szczególnych zasadach odbudowy. Posiada ona szereg ułatwień w odniesieniu do Prawa budowlanego. Uproszczenia będą obowiązywały tylko na określonych gminach/miejscowościach (trwają prace nad listą) i będzie obowiązywać przez maksymalny okres 12 miesięcy. Oprócz uproszczenia procedur skróceniu (do 7 dni) ulega czas organu na wydanie sprzeciwu.


Tekst jednolity ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu


Ustawę z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu stosuję się do:

  • odbudowy,
  • remontu,
  • rozbiórki

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu dla określonego obszaru. Prezes Rady Ministrów ogłasza wprowadzenie ułatwień oddzielnym rozporządzeniem. Maksymalny czas obowiązywania uproszczeń wynosi 12 miesięcy.

Remont i odbudowa

Definicja remontu – remont jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Definicja odbudowy – odbudowa jest rodzaj budowy, który polega na odtworzeniu obiektu budowlanego w całości lub w części, przy czym:

  • jeżeli odbudowa następuje w dotychczasowym miejscu obiekt odbudowywany powinien zachować wymiary obiektu zniszczonego lub uszkodzonego,
  • jeżeli odbudowa następuje na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym w miejscowym planie odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – obiekt odbudowywany może różnić się wymiarami od obiektu zniszczonego lub uszkodzonego.
ObiektRemontOdbudowa
Ustawa szczególnych zasadach odbudowyUstawa szczególnych zasadach odbudowy
Budynek gospodarczy 35m2Brak procedury

 

Zgłoszenie
brak procedury w siedlisku

Termin – 7 dni na sprzeciw organu

 

Budynek inwentarski 100m2/kubatura mniejsza niż 1000m3, wysokość nie przekracza 12mBrak proceduryZgłoszenie

– 7 dni na sprzeciw organu

 

 

Budynek inwentarski 100m2/kubatura większa lub równa 1000m3 lub wysokość przekracza 12mZgłoszenie

– 7 dni na sprzeciw organu

 

Pozwolenie na budowę

– 14 dni, rygor natychmiastowej wykonalności

Budynek mieszkalny jednorodzinny 150m2/kubatura mniejsza niż 1000m3, wysokość nie przekracza 12mBrak proceduryZgłoszenie

– 7 dni na sprzeciw organu

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny 150m2/kubatura większa lub równa 1000m3 lub wysokość przekracza 12mZgłoszenie

– 7 dni na sprzeciw organu

 

Pozwolenie na budowę

– 14 dni, rygor natychmiastowej wykonalności

Budynek produkcyjny 250m2/kubatura mniejsza niż 1000m3, wysokość nie przekracza 12mBrak proceduryZgłoszenie

– 7 dni na sprzeciw organu

 

 

Budynek produkcyjny 250m2/kubatura większa lub równa 1000m3 lub wysokość przekracza 12mZgłoszenie

– 7 dni na sprzeciw organu

Pozwolenie na budowę

– 14 dni, rygor natychmiastowej wykonalności

Jeżeli procedura z ustawy o odbudowie nie jest korzystniejsza (zdarza się to bardzo rzadko), to inwestor i tak może skorzystać z Prawa budowlanego.

Przystąpienie do użytkowania

Do użytkowania obiektu budowlanego odbudowanego na podstawie zgłoszenia albo pozwolenia na budowę można przystąpić niezwłocznie po zawiadomieniu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o zakończeniu odbudowy

Rozbiórka

Brak różnicy pomiędzy ustawą o szczególnych zasadach odbudowy a “normalnym” prawem budowlanym w zakresie obowiązku dokonania zgłoszenia albo uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

Różnica występuje natomiast w terminie przy zgłoszeniu rozbiórki:

– 7 dni na sprzeciw organu – ustawa o szczególnych zasadach odbudowy,

– 21 dni na sprzeciw organu – prawo budowlane;

W  odniesieniu do Prawa budowlanego występuje różnica w zakresie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę – w przypadku ustawy o szczególnych zasadach odbudowy nie wymaga się pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, a także innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

źródło: MiB

Oceń:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.