Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało: „Od przyszłego roku rozpocznie się likwidacja użytkowania wieczystego”

Od | 22 czerwca, 2018

O planach zniesienia prawa wieczystego użytkowania pisaliśmy już kilka razy. Tym razem projektowana ustawa trafiła do stałego Komitetu Rady Ministrów. W pierwszej kolejności ustawa obejmie właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych. Kolejnym etapem będzie całkowite zniesienie użytkowania wieczystego, jednak dopiero po ustaleniach z Komisją Europejską.

Jak się okazało wcześniejsze rozwiązania ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie są skutecznym rozwiązaniem. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Wejście w życie regulacji usprawni przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu związanego z własnością lokali (w szczególności mieszkalnych) we własność tego gruntu poprzez uproszczenie procedur i rezygnację z trybu odwoławczego.

Proponowany system potwierdzania nabycia udziału we własności gruntu związanego z własnością lokali, polegający na wydawaniu zaświadczenia zamiast decyzji administracyjnej o przekształceniu wyeliminuje, czasami długotrwałe, procedury odwoławcze od takich decyzji. Ponadto przyjęty tryb przekształcenia ex lege oraz zasada wysyłania zaświadczenia na adres wskazany w ewidencji gruntów lub inny znany organowi wyeliminuje uzależnienie skuteczności przekształcenia od przeprowadzenia postępowań spadkowych po zmarłych współużytkownikach wieczystych.

Projekt ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w własność.

Przeciągające się sprawy sądowe w obecnym stanie prawnym.

Źródłem problemów przy przekształceniu praw na gruntach zabudowanych budynkami wielolokalowymi jest konieczność uzyskania zgody na przekształcenie wyrażonej przez wszystkich właścicieli lokali, którym przysługują udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Jeżeli chociaż jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, postępowanie jest zawieszane. Zatem brak zgody jednego współużytkownika wieczystego blokuje nabycie prawa własności gruntu przez pozostałych mieszkańców budynku.

W takim przypadku konieczne jest skierowanie sprawy przekształcenia na drogę sądową. To z kolei powoduje przedłużanie procesów przekształceń gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi, co przekłada się na niezadowolenie właścicieli lokali i dodatkowe obciążanie organów administracji publicznej i sądów sprawami z tego zakresu. Ponadto postępowania sądowe nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że przekształcenie dojdzie do skutku.

Proponowana ustawa zakłada przekształcenie z mocy ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. praw użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo współwłasności na rzecz właścicieli domów i lokali znajdujących się na działkach objętych tym prawem.

“Rabat” za jednorazową płatność w pierwszym roku ustawy.

Właściciele zobowiązani będą do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych, rozłożonych w czasie przez okres 20 lat. Wysokość opłaty będzie odpowiadała wysokości dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Planowany termin wejścia nowej ustawy w życie to 1 stycznia 2019 roku. Umożliwiono samorządom waloryzowanie opłat rocznych przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS. Dotychczasowi właściciele (Skarb Państwa oraz samorządy, w tym gminy) będą mogli udzielać bonifikat od opłat rocznych.

Projekt ustawy zakłada bonifikatę dla osób które będą chciały uregulować opłatę za 20 lat “z góry”. W zależności czy grunt leży we władaniu samorządu czy Skarbu Państwa wysokość bonifikaty będzie ustalana indywidualnie. Wiadomo, że w odniesieniu do gruntów państwowych ustawa uwzględni bonifikatę w wysokości 60 proc., w przypadku gdy płatność jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem.

Czytaj również: Zapowiedź prac nad ustawą przekształcającą prawo wieczystego użytkowania w własność.

źródło: MiR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.