Wniosek o zawarcie umowy najmu Mieszkanie Plus

Od | 30 stycznia, 2018

Zgodnie z zapewnieniami Krajowy Zasób Nieruchomości opublikował wniosek mieszkanie plus obowiązujący przy zawierania umów najmu mieszkań wybudowanych na tzw. “nowych zasadach programu” Mieszkanie Plus.

Prawidłowo wypełniony i złożony w terminie wniosek o najem mieszkania Mieszkanie Plus będzie koniecznym elementem procedury ubiegania się o mieszkanie w programie. Mowa tutaj o inwestycjach “na nowych zasadach” nadzorowanych przez KZN. W przeciwieństwie do tzw. inwestycji pilotażowych lub inaczej “Mieszkanie dla Rozwoju”, obowiązywać będzie ustalony czynsz, a nabór przeprowadzi centralnie w formie elektronicznej Krajowy Zasób Nieruchomości. We wniosku zawarto również oświadczenie o terminowości spłacania świadczenia z tytułu czynszu jak również dodatkowe dokumenty dla spełniających wymagania odnośnie uzyskania pierwszeństwa w uzyskaniu prawa do najmu lokalu. Wypełnienie wniosku polega na uzupełnieniu danych osobowych osoby ubiegającej się o najem, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości jak również dane kontaktowe. Zarówno podanie numeru telefonu, jak i adresu e-mail nie jest obowiązkowe. Wypełnić należy także część zawierającą dane osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, wraz z szczegółami.

Pobierz: Wzór_wniosku_Mieszkanie_Plus.doc

Jak liczony jest średni miesięczny dochód osoby ubiegającej się o najem

Osoby składające wniosek mieszkanie plus muszą odpowiedzieć na pytanie odnośnie średni miesięczny dochód osiągnięty w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Przez dochód należy rozumieć dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.). Łączne dochody uzyskane w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku należy podzielić przez 12. Otrzymany średni miesięczny dochód należy następnie podzielić przez liczbę osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe otrzymując średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o najem.

Kryteria dodatkowe uzupełniające wniosek Mieszkanie Plus

Osoby spełniające którekolwiek z poniższych kryterium zobligowane są do złożenia odpowiednich dokumentów uzupełniających wniosek w celu umożliwienia weryfikacji określonych przesłanek.

 • Kryterium pierwszeństwa dotyczące prawa własności:
  • domu jednorodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które wnioskodawca w przeszłości posiadał lecz w skutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej utracił ten dom lub mieszkanie;
  • lub współwłasności obejmującej budynek mieszkalny lub budynek o funkcji mieszkalnej, obejmującej funkcję mieszkaniową, która podlegała lub podlega wywłaszczeniu;
  • domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • lub współwłasności budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden samodzielny lokal mieszkalny.
 • Kryterium dochodowe oparte o wyliczenia średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o najem w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa (w zł).
 • Orzeczeniu o niepełnosprawności określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którym legitymuje się wnioskodawca, albo orzeczeniu o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, którym legitymuje się co najmniej jedno dziecko członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
 • Migracja zarobkowa czyli zmianie miejsca zamieszkania na miejscowość, w której wnioskodawca ubiega się o najem w celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania.
 • Złożenie wcześniej wniosku o zawarcie umowy najmu mieszkania w tej samej miejscowości przez wnioskodawcę lub członka jego gospodarstwa domowego.
 • posiadaniu statusu repatrianta przez wnioskodawcę lub członka jego gospodarstwa domowego.
 • posiadaniu Karty Polaka przez wnioskodawcę.

Ankieta dla zainteresowanych programem

Na stronach ministerstwa umieszczona została dodatkowa anonimowa ankieta odnośnie programu Mieszkanie Plus. W kilkunastu pytaniach Rząd bada potrzeby i oczekiwania związane z programem. Adres ankiety http://ankiety.mib.gov.pl/index.php/823452?lang=pl.

Styczniowa reorganizacja programu Mieszkanie Plus

Budownictwo, mieszkalnictwo i zagospodarowanie przestrzenne od 22 stycznia 2018 r. są zadaniami nowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Minister kieruje od teraz dwoma działami administracji rządowej:

 • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.
 • rozwój regionalny, czyli sprawy związane strategiami rozwoju kraju, polityką regionalną i funduszami europejskimi.

Ministrem inwestycji i rozwoju mianowano Jerzego Kwiecińskiego. Ministrowi podlegają też Główny Geodeta Kraju i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Politykę mieszkaniową państwa koordynował będzie Prezes Rady Ministrów, który będzie także kontrolował jej realizację. Oznacza to, że premier będzie sprawował bezpośredni nadzór nad realizacją programu Mieszkanie Plus.

wniosek mieszkanie plus

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.