Mój Prąd 2019

Program Mój Prąd – uzyskaj dofinansowanie na panele – I Nabór do 12.2019 roku

panele solarne do prądu na dachuProgram Mój Prąd jest nowym działaniem rządu w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie kraju. Wsparcie ma formę dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia. Maksymalna uzyskana kwota wynosi nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Od połowy październiaka 2019 r. wnioski można już złożyć przez internet.

Aktualny nabór wniosków Mój Prąd:

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku.

Status programu Mój Prąd na koniec listopad 2019 rok.

Na dzień 6 października 2019 roku wypłacono już 4201 dotacji na łączną kwotę ponad 19.5 mln zł. Łączna moc wspartych instalacji to 23 5 kW, pozyskana zielona energia to 13 076,70 MWh/rok, co pozwala na redukcję CO2 w wysokości 10 461,3 ton/rok. Wciąż w puli jest ponad 980 mln zł przeznaczonych na ten cel.

Kto może skorzystać z programu Mój prąd w 2019 i 2020 roku

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Zobacz także: Nowelizacja ustawy OZE

Jak przebiega nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Wnioski oceniane są według kryterium efektywności kosztowej w 4 punktowej skali. Upraszczając im taniej uda nam się zrealizować przedsięwzięcie – na przykład montaż paneli tym lepiej nasz wniosek zostanie oceniony. Inwestycje w których przeliczając na 1kW wydamy mniej niż 6000 zł zostaną ocenione najwyżej. Szczegółowe nakłady inwestycyjne prezentujemy poniżej.

Terminy i sposób składania wniosków

Wniosek online – nowa forma złożenia wniosku (możliwość istnieje od 21 października 2019 roku)

Strona do składania wniosku Mój Prąd

Aby dokonać rejestracji wniosku online wymagany jest profil zaufany lub e-dowod.

Profil zaufany można założyć na stronie www.pz.gov.pl

Następnie należy przygotować elektroniczne wersje (skany, zdjęcia) niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Dokumenty powinny być dobrej jakości.

 1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 2. Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 3. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 4. Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Procedura składania wniosku na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad

 1. Po przejściu na stronę należy użyć przycisku Złóż wniosek o dofinansowanie.
 2. Następne wymagane jest zalogowanie się (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).
 3. Pojawi się formularz wniosku który należy wypełnić wraz z danymi kontaktowymi. Ważne jest podanie poprawnego adresu email gdyż to za jego pośrednictwem będzie przebiegała korespondencja dot. decyzji.
 4. Załaduj wcześniej przygotowane załączniki.
 5. Sprawdź ponownie i jeśli nie znajdujesz błędów podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).
 6. Kliknij Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.
 7. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV oraz na podany przy składaniu wniosku adres e-mail.

Wniosek można złożyć się również w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.W przypadku ręcznego wypełniania wniosku wszystkie pola wniosku niezaznaczone na szaro muszą być wypełnione CZARNYM LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI pod rygorem odrzucenia wniosku.

Koszty kwalifikowane – co może stanowić koszt do dotacji

Okres kwalifikowalności kosztów określono od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., Oznacza to, że wszelkie udokumentowane wydatki poniesione w tym czasie w ramach przedsięwzięcia mogą być zakwalifikowane. Istotna jest data na fakturze, lub innym dokumencie księgowym. Jako moment zakończenia inwestycji uznaje się przyłączenie mikro instalacji do sieci elektrycznej.

Przykład kosztów kwalifikowanych:

 • zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie paneli fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem

Co nie może być uznane za koszt kwalifikowany?

Uwaga! Koszt licznika dwukierunkowego nie jest kosztem kwalifikowanym

Nie podlegają dofinansowaniu również projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Warunki dofinansowania – Podsumowanie

 • kwota dotacji: do 5000 zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;
 • dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r.;
 • dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej;
 • warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW i zatwierdzenie przez Ministra Energii;
 • urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;
 • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania;
 • dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”;

Inwestycja dofinansowana z programu Mój Prąd a ulga termomodernizacyjna

W sytuacji kiedy podatnik przedstawi koszty zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków  “Mój Prąd’ do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Dokumenty oraz wniosek Mój Prąd 2019:

Program priorytetowy informacje

https://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1861/2/4/pp_moj_prad_poprawka_02.09.2019.pdf

Regulamin konkursu

https://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1861/2/4/regulamin_konkursu_moj_prad_30.08.2019.pdf

Ogłoszenie o naborze

https://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1861/2/4/ogloszenie_o_naborze_moj_prad_zal.1_do_regulaminu_30.08.2019.pdf

Wzór wniosku o dofinansowanie (do wydruku)

https://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1861/2/4/wnioski_o_dofinansowanie_moj_prad_pdf_wresja_pdf.pdf

Wzór wniosku o dofinansowanie (wersja edytowalna)

https://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1861/2/4/wniosek_o_dofinansowanie_moj_prad.xlsx

Wzór zaświadczenia OSD

https://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1861/2/4/wod_mojprad_zal.3_zaswiadczenie_osd.docx

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców programu priorytetowego Mój Prąd

https://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1861/2/4/wod_mojprad_zal.4_info_rodo.pdf

 

Przykład karty oceny wniosku. Przedstawia punkty służące ocenie wniosku.

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE
1.Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru
2.Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie
3.Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki

Sprawa formalna

4.Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie priorytetowym

Chodzi tutaj o osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

5.Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym
6.Okres realizacji przedsięwzięcia i data poniesienia kosztu są zgodne z programem priorytetowym
7.Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  z programem priorytetowym
8.Zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie był i nie jest przedstawiony do dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego  „Mój Prąd”
9.Faktura za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej jest opatrzona adnotacją „Zgłoszono do programu Mój Prąd”
10.Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii jest opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem