[PDF] Ustawa OZE 2018 (czerwiec) tekst jednolity do pobrania. Odnawialne źródła energii.

| Czerwiec 13, 2018

Kolejne zmiany w ustawie OZE 2018 w czerwcu. Publikujemy tekst jednolity ustawy wraz z naniesionymi poprawkami.

Ostanie ustawy zmieniające:

Dz.U. 2018 poz. 1000 – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Dz.U. 2018 poz. 650 – Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Dz.U. 2018 poz. 9 – Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

Dz.U. 2017 poz. 1593 2017-09-25 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1213 2017.06.24 – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt K 16/15

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 624 2017.09.01 – Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2260 2017.01.01 – Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

 stycznia 2017 roku przy okazji wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku – o zasadach zarządzania mieniem państwowym, niewielkim zmianom uległa ustawa OZE 2017, czyli ustawa o odnawialnych źródłach energii. Publikujemy tekst jednolity ustawy OZE z naniesionymi poprawkami.


Zawiera zmiany, które weszły w życie 2017-09-25 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii Dz.U. 2017 poz. 1593

2017-06-24 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt K 16/15

Pobierz: Ustawa OZE 2018.pdfOpłatę zastępczą po zmianach z września 2017 roku oblicza się według wzoru:

wzor obliczania opłata zastępcza

Oz –opłatę zastępczą wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh,

Ozjo – jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą w danym roku kalendarzowym 125% rocznej ceny średnio ważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia innych niż wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej od dnia wejścia w życie rozdziału 4, publikowanej zgodnie z art. 47 ust. 3 pkt 2, jednak nie więcej niż 300,03 złotych za 1 MWh,
Eo – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia wydanych dla energii wytworzonej z biogazu rolniczego przed dniem wejścia w
życie rozdziału 4 oraz wydanych dla energii wytworzonej z innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii w danym roku,
Eu – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w Mega Wh, wynikającą ze świadectw pochodzenia wydanych dla energii
wytworzonej z biogazu rolniczego przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 oraz wydanych dla energii wy- tworzonej z innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii, które obowiązany podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 2, przedstawił do umorzenia w danym roku,
Ozjb – jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą w danym roku kalendarzowym 125% rocznej ceny średnio ważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia wydanych dl
a energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej od dnia wejścia w życie rozdziału 4, publikowanej zgodnie z art. 47 ust. 3 pkt
2, jednak nie więcej niż 300,03 złotych za 1 MWh,
Eb – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od dnia wejścia w życie rozdziału 4 oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego w danym roku
Es – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą ze świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od dnia wejścia w życie rozdziału 4 oraz świadectw pochozenia biogazu rolniczego, które obowiązany podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 2, przedstawił do umorzenia w danym roku.

Zmiany dokumentu ustawa OZE 2017 rok, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Uchylono pkt 7 i dodano pkt 7a w art. 2  ustawa OZE 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 925)

7)drewno pełnowartościowe – drewno spełniające wymagania jakościowe wymienione w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3, oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna;
7a)drewno energetyczne – surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo – wymiarowe i fizyko -chemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie;

Zmieniono brzmienie ust. 3w art.4 (Dz. U. z 2016 r. poz.925)

3. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora w taki sposób aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.

Dodano art. 38b (Dz. U. z 2016 r. poz. 925)

Art.38b. 1. Prezes URE, na wniosek spółdzielni energetycznej, może uznać, że system jest zamkniętym systemem dystrybucyjnym, jeżeli:
1)system ten dostarcza energię elektryczną wyłącznie do członków spółdzielni energetycznej lub operatora tego systemu lub
2) liczba użytkowników systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest mniejsza niż 1000–oraz z systemu tego są zaopatrywani wyłącznie odbiorcy, którzy zawarli umowy kompleksowe.
2.Spółdzielnia energetyczna albo podmiot wykonujący na rzecz spółdzielni energetycznej zadania operatora zamkniętego systemu dystrybucyjnego jest zwolniony z obowiązku:
1)przedkładania taryfy do zatwierdzenia, o ile nie zawiera ona opłat wyższych niż suma cen i stawek opłat wynikających z taryf właściwych dla danego typu odbiorcy, zatwierdzonej przez Prezesa URE operatorowi systemu dystrybucyjnemu lub sprzedawcy zobowiązanego, na obszarze działania tego podmiotu, w poprzednim roku kalendarzowym;
2) opracowywania i przedkładania do zatwierdzenia planów rozwoju;
3) przyłączania nowych odbiorców, z wyłączeniem odbiorców końcowych wnioskujących o przyłączenie do sieci operatora systemu dystrybucyjnego
za pośrednictwem sieci spółdzielni energetycznej albo podmiotu wykonującego na rzecz spółdzielni energetycznej zadania
operatora zamkniętego systemu dystrybucyjnego;
4) opracowywania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
5) opracowywania, aktualizacji i udostępniania odbiorcom oraz ich
sprzedawcom standardowych profili zużycia.
3. Do podmiotu wykonującego zadania operatora zamkniętego systemu dystrybucyjnego stosuje się przepis art. 9d ustawy
– Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w
rozumieniu przepisów prawa energetycznego.
4.Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z
którym zamierza współpracować spółdzielnia energetyczna, jest obowiązany do zawarcia
umowy o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w art. 5 ustawy – Prawo energetyczne.
5. Z uwzględnieniem ust. 2 pkt 1,do zamkniętego systemu dystrybucyjnego nie stosuje się przepisów wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 i
4 ustawy – Prawo energetyczne, w szczególności w zakresie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
6.Obszar działania zamkniętego systemu dystrybucyjnego energii ustala się na podstawie miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców energii będących członkami spółdzielni energetycznej.
7. Zamknięty system dystrybucyjny nie może posiadać połączeń z sąsiednimi krajami.

CDN.

Zmiany ustawy OZE wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Nadano nowe brzmienie ust. 1 oraz dodano przepis uchylający ust. 6 w art. 42 (Dz. U. z 2016 r. poz. 925)
1. Z uwzględnieniem art. 80 ust. 9, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej energii elektrycznej z
odnawialnych źródeł energii wytworzonej w:
1) instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja, o
łącznej mocy elektrycznej mniejszej niż 500 kW, w
tym energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozruchu technologicznego tej instalacji, w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4;
2) instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja albo instalacji wykorzystującej wyłącznie biogaz rolniczy do wytworzenia energii
elektrycznej, o łącznej mocy elektrycznej mniejszej niż 500 kW, zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4;

CDN.

Ustawa OZE 2017 określa:

1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania:
a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
b) biogazu rolniczego
– w instalacjach odnawialnego źródła energii,
c) biopłynów;
2) mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie:
a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
b) biogazu rolniczego,
c) ciepła
– w instalacjach odnawialnego źródła energii;
3) zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii;
4) zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;
5) warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń;
6) zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych projektów inwestycyjnych.


Z dniem 1 września 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623) . Ww. ustawa wpłynie na treść ustawy OZE. Opublikujemy zmiany jak tylko zaczną one obowiązywać.

Przypominamy, że najlepszym źródłem tekstów ustaw jest witryna sejmu RP.

 

ustawa OZE 2017 wiatraki

 

[PDF] Ustawa OZE 2018 (czerwiec) tekst jednolity do pobrania. Odnawialne źródła energii.
5 (100%) 1 głos[ów]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.