Ustawa OZE 2019 (październik) tekst jednolity do pobrania. Odnawialne źródła energii.

Od | 9 października, 2019

Kolejne zmiany w ustawie OZE miały miejsce w lipcu 2019. Publikujemy tekst jednolity ustawy wraz z naniesionymi poprawkami.

Ostanie ustawy zmieniające:

Dz. U. 2019 poz. 1524 – Ustawa o zmianie ustawy odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2018 poz. 1000 – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Dz.U. 2018 poz. 650 – Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Dz.U. 2018 poz. 9 – Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

Dz.U. 2017 poz. 1593 2017-09-25 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1213 2017.06.24 – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt K 16/15

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 624 2017.09.01 – Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2260 2017.01.01 – Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Stycznia 2017 roku przy okazji wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku – o zasadach zarządzania mieniem państwowym, niewielkim zmianom uległa ustawa OZE 2017, czyli ustawa o odnawialnych źródłach energii. Publikujemy tekst jednolity ustawy OZE z naniesionymi poprawkami.


Zawiera zmiany, które weszły w życie dnia 19lipca 2019 r.o zmianie ustawy odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2019 poz. 1524

2017-06-24 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt K 16/15

Pobierz: Ustawa OZE 2019 tekst jednolit.pdf [1.81 MB]


Zobacz także: Program “Mój Prąd”

Archiwalne:

Opłatę zastępczą po zmianach z września 2017 roku oblicza się według wzoru:

wzor obliczania opłata zastępcza

Oz –opłatę zastępczą wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh,

Ozjo – jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą w danym roku kalendarzowym 125% rocznej ceny średnio ważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia innych niż wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej od dnia wejścia w życie rozdziału 4, publikowanej zgodnie z art. 47 ust. 3 pkt 2, jednak nie więcej niż 300,03 złotych za 1 MWh,
Eo – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia wydanych dla energii wytworzonej z biogazu rolniczego przed dniem wejścia w
życie rozdziału 4 oraz wydanych dla energii wytworzonej z innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii w danym roku,
Eu – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w Mega Wh, wynikającą ze świadectw pochodzenia wydanych dla energii
wytworzonej z biogazu rolniczego przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 oraz wydanych dla energii wy- tworzonej z innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii, które obowiązany podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 2, przedstawił do umorzenia w danym roku,
Ozjb – jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą w danym roku kalendarzowym 125% rocznej ceny średnio ważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia wydanych dl
a energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej od dnia wejścia w życie rozdziału 4, publikowanej zgodnie z art. 47 ust. 3 pkt
2, jednak nie więcej niż 300,03 złotych za 1 MWh,
Eb – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od dnia wejścia w życie rozdziału 4 oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego w danym roku
Es – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą ze świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od dnia wejścia w życie rozdziału 4 oraz świadectw pochozenia biogazu rolniczego, które obowiązany podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 2, przedstawił do umorzenia w danym roku.

Zmiany dokumentu ustawa OZE 2017 rok, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Uchylono pkt 7 i dodano pkt 7a w art. 2  ustawa OZE 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 925)

7)drewno pełnowartościowe – drewno spełniające wymagania jakościowe wymienione w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3, oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna;
7a)drewno energetyczne – surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo – wymiarowe i fizyko -chemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie;

Zmieniono brzmienie ust. 3w art.4 (Dz. U. z 2016 r. poz.925)

3. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora w taki sposób aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.

Dodano art. 38b (Dz. U. z 2016 r. poz. 925)

Art.38b. 1. Prezes URE, na wniosek spółdzielni energetycznej, może uznać, że system jest zamkniętym systemem dystrybucyjnym, jeżeli:
1)system ten dostarcza energię elektryczną wyłącznie do członków spółdzielni energetycznej lub operatora tego systemu lub
2) liczba użytkowników systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest mniejsza niż 1000–oraz z systemu tego są zaopatrywani wyłącznie odbiorcy, którzy zawarli umowy kompleksowe.
2.Spółdzielnia energetyczna albo podmiot wykonujący na rzecz spółdzielni energetycznej zadania operatora zamkniętego systemu dystrybucyjnego jest zwolniony z obowiązku:
1)przedkładania taryfy do zatwierdzenia, o ile nie zawiera ona opłat wyższych niż suma cen i stawek opłat wynikających z taryf właściwych dla danego typu odbiorcy, zatwierdzonej przez Prezesa URE operatorowi systemu dystrybucyjnemu lub sprzedawcy zobowiązanego, na obszarze działania tego podmiotu, w poprzednim roku kalendarzowym;
2) opracowywania i przedkładania do zatwierdzenia planów rozwoju;
3) przyłączania nowych odbiorców, z wyłączeniem odbiorców końcowych wnioskujących o przyłączenie do sieci operatora systemu dystrybucyjnego
za pośrednictwem sieci spółdzielni energetycznej albo podmiotu wykonującego na rzecz spółdzielni energetycznej zadania
operatora zamkniętego systemu dystrybucyjnego;
4) opracowywania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;
5) opracowywania, aktualizacji i udostępniania odbiorcom oraz ich
sprzedawcom standardowych profili zużycia.
3. Do podmiotu wykonującego zadania operatora zamkniętego systemu dystrybucyjnego stosuje się przepis art. 9d ustawy
– Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w
rozumieniu przepisów prawa energetycznego.
4.Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z
którym zamierza współpracować spółdzielnia energetyczna, jest obowiązany do zawarcia
umowy o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w art. 5 ustawy – Prawo energetyczne.
5. Z uwzględnieniem ust. 2 pkt 1,do zamkniętego systemu dystrybucyjnego nie stosuje się przepisów wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 i
4 ustawy – Prawo energetyczne, w szczególności w zakresie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
6.Obszar działania zamkniętego systemu dystrybucyjnego energii ustala się na podstawie miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców energii będących członkami spółdzielni energetycznej.
7. Zamknięty system dystrybucyjny nie może posiadać połączeń z sąsiednimi krajami.

CDN.

Zmiany ustawy OZE wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Nadano nowe brzmienie ust. 1 oraz dodano przepis uchylający ust. 6 w art. 42 (Dz. U. z 2016 r. poz. 925)
1. Z uwzględnieniem art. 80 ust. 9, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej energii elektrycznej z
odnawialnych źródeł energii wytworzonej w:
1) instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja, o
łącznej mocy elektrycznej mniejszej niż 500 kW, w
tym energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozruchu technologicznego tej instalacji, w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4;
2) instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja albo instalacji wykorzystującej wyłącznie biogaz rolniczy do wytworzenia energii
elektrycznej, o łącznej mocy elektrycznej mniejszej niż 500 kW, zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4;

CDN.

Ustawa OZE 2017 określa:

1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania:
a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
b) biogazu rolniczego
– w instalacjach odnawialnego źródła energii,
c) biopłynów;
2) mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie:
a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
b) biogazu rolniczego,
c) ciepła
– w instalacjach odnawialnego źródła energii;
3) zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii;
4) zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;
5) warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń;
6) zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych projektów inwestycyjnych.


Z dniem 1 września 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623) . Ww. ustawa wpłynie na treść ustawy OZE. Opublikujemy zmiany jak tylko zaczną one obowiązywać.

Przypominamy, że najlepszym źródłem tekstów ustaw jest witryna sejmu RP.

 

ustawa OZE 2019 energia wiatrowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.