[Prawo budowlane] Kodeks urbanistyczno-budowlany – Szczegółowe informacje.

Od | 16 stycznia, 2019

Kodeks urbanistyczno-budowlany – Uproszczenie procesu budowlanego.

W skrócie:

 • I etap kodeksu wejdzie w życie już 1 stycznia 2018 roku;
 • wprowadzenie kodeksu skróci proces budowlany, uprości formalności dla najprostszych kategorii inwestycji;
 • uporządkuje kwestie urbanistyczne i wpłynie na spójność kształtowania przestrzeni;
 • zwiększy on odpowiedzialność zawodową inwestorów, architektów i urbanistów;
 • wprowadzenie kodeksu wpłynie na brzmienie ok 140 innych ustaw;

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprezentowało założenia dla ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany. Jest to kolejny etap przygotowań do Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Celem kodeksu jest przywrócenie efektywnego prowadzenia polityki przestrzennej, usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz efektywne lokalizowanie i realizacja inwestycji publicznych.

Kodeks wprowadza zasadę, że podstawowe parametry takie jak bryła budynku, lokalizacja i wysokość mają być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast wszystko to, co dzieje się wewnątrz, jeśli jest zgodne z przepisami budowlanymi może być sprawą inwestora i projektanta. Nowy kodeks ma ponadto przeciwdziałać niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się zabudowy. Dziś to deweloperzy tworzą całe aglomeracje, często kiepsko skomunikowane, bez perspektyw na państwowe szkoły czy przedszkola.

Harmonogram kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Projekt jest obecnie poddany ścieżce legislacyjnej. W grudniu 2016 roku zakończono etap konsultacjach publicznych i międzyresortowych. Wejście w życie pierwszej części kodeksu planowane jest na początek 2018 roku.

 •  II kwartał 2017 roku – MIB opublikuje nową wersję kodeksu, przepisy wprowadzające kodeks i projekty ustaw około kodeksowych, uwzględniające wyniki zakończonych konsultacji publicznych.
 • III kwartał 2017 roku – skierowanie wszystkich projektów związanych z kodeksem do Sejmu RP.

Najważniejsze nowe definicje Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Inwestycja – zmiana zagospodarowania terenu polegającą na:
1) wykonaniu robót budowlanych,
2) zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
3) dokonaniu innych zmian w zagospodarowania terenu, w szczególności zalesienia, utwardzenia, urządzenia parkingu lub składu.
Zgoda inwestycyjna – rozstrzygnięcie administracyjne (decyzja lub milcząca zgoda) uprawniające do rozpoczęcia realizacji inwestycji.
Teren inwestycji – działka lub działki gruntu, na których realizowana jest inwestycja, a także część działki gruntu, gdy przepis tak stanowi; (terenem inwestycji może być także budynek lub lokal o ile stanowią one odrębną nieruchomość)

Kodeks urbanistyczno-budowlany zmiany w sytuowaniu budynków:

W odniesieniu do sytuowania budynków nowy kodeks urbanistyczno – budowlany wprowadza tzw. zasadę „trójkąta”:
 Minimalna odległość budynku od granicy działki i osi jezdni będzie uzależniona od jego wysokości.
Podstawowa proporcja  ½ h, przy zachowaniu odległości 4 m (ściana z oknami lub drzwiami), 3 m (ściana bez okien)
Powyższa zasada zapobiegnie zaciemnianiu budynków.

KUD odległości od granic

źródło: MIB

Kodeks urbanistyczno-budowlany zasada trójkąta

źródło:MIB

Zgoda i gotowe…

W zależności od rodzaju inwestycji będzie stosowany odpowiedni proces dochodzenia do “Zgody inwestycyjnej” albo do momentu, w którym będzie można zgodnie z prawem rozpocząć budowę.

Kodeks urbanistyczno-budowlany ma zastąpić wiele decyzji wymaganych na podstawie obecnych przepisów m.in.:

 • pozwolenie na budowę;
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania;
 • decyzję o podziale nieruchomości;
 • warunkach zabudowy .

Powyższe decyzje zostaną ujęte pod jednym rodzajem rozstrzygnięcia jako  zgoda inwestycyjna.

Kodeks urbanistyczno-budowlany

Zgoda inwestycyjna

“Zgodę inwestycyjną” na dom uzyskasz w Starostwie Powiatowym

Zgodę inwestycyjną będzie wydawał starosta, a dla bardziej skomplikowanych inwestycji – wojewoda. Wszystkie inwestycje będą podzielone na sześć kategorii.

Kategoria 1Kategoria 2Kategoria 3Kategoria 4Kategoria 5Kategoria 6

Najprostsze konstrukcje

Mniej skomplikowane inwestycje np.: budynek gospodarczy do 35 mBardziej skomplikowane inwestycje np. budynki jednorodzinne, stadiony, elektrownie, kopalnieBudowa domu jednorodzinnego do 250 m2 powierzchni całkowitejBudowa(od 250 m2 powierzchni całkowitej)Budynki wielorodzinne
 Przebudowa domu jednorodzinnego:

1) elementów konstrukcyjnych

2) przegród zewnętrznych

Rozbudowa lub nadbudowa (do 250 m2)Rozbudowa lub nadbudowa (od 250 m2)
Zmiana sposobu użytkowania domu jednorodzinnego
Rozbiórka domu jednorodzinnego

 Łagodniej dla samowoli budowlanej

Z rządowej prezentacji wynika, że spore zmiany dotyczą także samowoli budowlanych. Planowane zmiany to m. in.:

 • Rezygnacja z obecnej formuły opłaty legalizacyjnej;
 • Rezygnacja z penalizacji samowoli budowlanej;
 • Wspólne regulacje dla samowoli budowlanej i urbanistycznej;
 • Przedawnienie” samowoli: 10 lat od zakończenia wykonywania inwestycji– nie wszczyna się postępowania;

Obecnie ustawa poddana jest konsultacjom społecznym, podsumowanie konsultacji planowane jest na grudzień 2016r.

Z niecierpliwością czekamy na ostateczny wygląd ustawy.

Rejestr urbanistyczno-budowlany online, czyli wszystko w jednym miejscu:

 • dowiemy się z własnego komputera czy dany teren objęty jest aktem planowania przestrzennego;
 • pobierzemy istotne dane przestrzenne;
 • będziemy mogli przystąpić do newslettera i być powiadamiani o zmianach w naszej lokalizacji;
 • będziemy mogli składać wnioski i uwagi do aktów planowania przestrzennego;

Podsumowanie kodeks urbanistyczno-budowlany po konsultacjach.

[Aktualizacja] 20-05-2017 r.