[Jak wypełnić] Nowe uproszczone wnioski budowlane obowiązujące w 2017 r.

Od | 15 lutego, 2017

Od dnia 17 grudnia 2016 r. obowiązują nowe uproszczone wnioski budowlane wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Ministerstwo oświadczyło, iż nowe wnioski są w znacznym stopniu uproszczone oraz bardziej czytelne od poprzednich. Są one obwiedzioną na uwagi NIK dotyczące uwzględnienia we wzorze decyzji o pozwoleniu na budowę miejsca na wpisanie stron postępowania. Nowe wzory mogą być elektronicznie wypełniane przez inwestorów, to długo oczekiwane ułatwienie. Samorządy dostały 3 miesiące, żeby dostosować się do zmian i praktycznie już wszystkie wdrożyły nowe wnioski do obiegu.

Wnioski budowlane szczegółowo reguluje rozporządzenie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. Treść rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Nowe wnioski budowlane obowiązujące w 2017 r.

Elektronicznie wypełniane wnioski dają możliwość edycji i na przykład zwiększania miejsca na wpisanie poszczególnych danych oraz możliwością dodawania kolejnych pozycji w ramach poszczególnych punktów, jeżeli inwestor potrzebuje wpisać więcej danych.Ważne jest, aby zachowana została struktura wzorów wniosków, co znaczy że nie jest dopuszczalne zmienianie kolejności wpisania poszczególnych danych albo wpisywanie danych nie przewidzianych we wzorach. Miejsce na wpisanie dodatkowych danych, np. danych pełnomocnika, zostało przewidziane we wzorze informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.


  • (B-1) wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę; pobierz
  • (B-2) zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego; pobierz
  • (B-3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;  pobierz
  • (B-4) Informacja uzupełniająca do wniosków; pobierz
  •  (B-5) decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę; pobierz

 Wnioski budowlane – przykłady wypełnienia.

Wniosek (B1):

B1 budowa domu jednorodzinnegoB1 przebudowa domu jednorodzinnegoB1 rozbiórka budynku wielorodzinnego

Wniosek (B2):

B2 budowa domu jednorodzinnegoB2 przebudowa domu jednorodzinnego

 Wniosek (B3):

B3 oświadczenie męża pełnomocnika żonyB3 oświadczenie osoby fizycznej

 Wniosek (B4):

B4 dane pełnomocnika

Kiedy nie musimy uiszczać opłaty skarbowej od czynności urzędowych.

Jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Przez budownictwo mieszkaniowe należy rozumieć:

  • wznoszenie (budowę);
  • odbudowę;
  • rozbudowę;
  • nadbudowę;
  • przebudowę;

, a także prace polegające na montażu lub remoncie budynków mieszkalnych wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi zapewniającymi właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego. Jeżeli budynek będzie służył wyłącznie celom mieszkaniowym, wówczas wyłączeniu obowiązku zapłaty opłaty skarbowej podlega dokonanie wszelkich czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń oraz zezwoleń (pozwoleń) w postępowaniach związanych z budową tego budynku. Podsumowując, pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlegają opłacie skarbowej w zakresie dotyczącym części mieszkalnej.

 Pełnomocnictwo w kwestiach zgłoszenia robót budowlanych

Ministerstwo dodatkowo wyjaśnia problematyczną do tej pory kwestię pełnomocnictwa, zajmując jasne stanowisko:

Inwestor może złożyć wniosek o pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia działając przez pełnomocnika. Pełnomocnik w imieniu inwestora może również złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W tym kontekście należy wskazać, że ze względu na sankcję karną przewidzianą za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia oraz w celu uniknięcia wątpliwości co do zakresu pełnomocnictwa zasadnym jest, by zawierało ono wskazanie, że inwestor udzielający pełnomocnictwa zarazem upoważnia pełnomocnika do złożenia oświadczenia o posiadanym przez inwestora prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o ile inwestor nie składa takiego oświadczenia osobiście.

wnioski budowlane

źródło: Materiały ministerstwa, http://mib.gov.pl

Jeden powiedział “[Jak wypełnić] Nowe uproszczone wnioski budowlane obowiązujące w 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.