[Formalności budowlane 2019] Sprawdź rodzaj inwestycji oraz podstawę prawną gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie

| Sierpień 14, 2019

Zmiany w prawie budowlanym od 2017 roku – pozwolenie na budowę w 2019 roku.

Z początkiem 2017 roku Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) kolejny raz ulega zmianom. Zmiany pojawiają się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Na mocy powyższej ustawy uwolnione zostało kilkanaście inwestycji z obowiązku występowania o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Niektóre inwestycje nie wymagają już żadnych formalności.

Zmiany są “na lepsze”, jednak jest pewien haczyk..

Należy pamiętać, że brak urzędowej formalności w przypadku realizacji przedsięwzięcia budowlanego nie zwalnia inwestora z obowiązku dbania o zgodność inwestycji z przepisami prawa. W przypadku całkowitego braku formalności, gdzie pozwolenie na budowę i zgłoszenie nie są wymagane, inwestor ma na swojej głowie całą odpowiedzialność pozbawiony instytucji kontroli urzędowej. Szczególną uwagę należy położyć na określenie dopuszczalnych warunków zabudowy oraz na to czy nie działamy na terenach szczególnie chronionych jak np.: Natura 2000.

Zobacz także: Tekst jednolity – Ustawa Prawo Budowlane 2019 rok.

Prezentujemy spis inwestycji oraz wymagania odnoście urzędowej procedury formalnej. Należy mieć na uwadze, że każda inwestycja powinna być rozpatrywana indywidualne. Mogą wystąpić dodatkowe wymagania formalno prawne nie ujęte w poniższym spisie. Przykładem są inwestycje zlokalizowane na stanowiskach archeologicznych, bądź terenach ochronnych np: Natura 2000.

Zobacz także: Warunki techniczne dla budynków w 2017 roku.

Wyjątkiem od poniższego spisu są:

 • przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar “Natura 2000”, zgodnie z art. 59 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków (do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). (Inną sytuacją jest samo istnienie stanowiska archeologicznego na działce. )

Dla wyżej wymienionych przedsięwzięć ustawodawca zobowiązuje do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Wykaz formalności przy budowie poszczególnych rodzajów inwestycji. Sprawdź co wymaga zgłoszenia, a co realizujemy na pozwolenie na budowę w 2017 roku.

Rodzaj obiektuBudowa, rozbudowa, nadbudowa/podstawa prawnaPrzebudowaRemont
obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

 1. parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
 2. suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2

Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.

[su_spoiler title=”Podstawa prawna”]Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej

a)parterowych budynków gospodarczych o powierzchni
zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m
e)suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2
Art. 30. 1. Zgłoszenia organ owi administracji architektoniczno – budowlanej wymaga, z
zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt 1a–2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14,16, 19, 19a, 20b oraz 28;

[/su_spoiler]

Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

 1. płyty do składowania obornika,
 2. szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
 3. naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
Wymaga zgłoszenia.

[su_spoiler title=”Podstawa prawna”]Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej

b) płyt do składowania obornika,

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m³ i wysokości nie większej niż 7 m,

Art. 30. 1. Zgłoszenia organ owi administracji architektoniczno – budowlanej wymaga, z
zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt 1a–2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14,16, 19, 19a, 20b oraz 28;
Wymaga zgłoszenia.Nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.
wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane

Wymaga zgłoszenia z przedłożeniem projektu budowlanego.

[su_spoiler title=”Podstawa prawna”]Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1(…)

1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania
mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

Art. 30. 1. Zgłoszenia organ owi administracji architektoniczno – budowlanej wymaga, z
zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt 1a–2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14,16, 19, 19a, 20b oraz 28;
Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a należy
dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje
się odpowiednio
[/su_spoiler]
 • Wymaga pozwolenia na budowę, jeśli przebudowa prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku.
 • Wymaga zgłoszenia z przedłożeniem projektu budowlanego, jeśli przebudowa nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku i dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku
 • Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia, jeśli przebudowa nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku i nie dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych
Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.

 

wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty lub przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki

Wymaga zgłoszenia.

[su_spoiler title=”Podstawa prawna”]

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

(…)

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub
przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35
m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na
każde 500 m² powierzchni działki;

Art. 30. 1. Zgłoszenia organ owi administracji architektoniczno – budowlanej wymaga, z
zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt 1a–2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14,16, 19, 19a, 20b oraz 28;
[/su_spoiler]
Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działkiWymaga zgłoszenia.

[su_spoiler title=”Podstawa prawna”]

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

(…)

2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako
budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2,
przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500
m2 powierzchni działki;

Art. 30. 1. Zgłoszenia organ owi administracji architektoniczno – budowlanej wymaga, z
zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt 1a–2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14,16, 19, 19a, 20b oraz 28;
[/su_spoiler]
Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2Wymaga zgłoszenia z przedłożeniem projektu budowlanego.Wymagane zgłoszenie.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działkiNie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.

[su_spoiler title=”Podstawa prawna”]

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

(…)

2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się
budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym
łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2
powierzchni działki;

Art. 30. 1. Zgłoszenia organ owi administracji architektoniczno – budowlanej wymaga, z
zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt 1a–2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14,16, 19, 19a, 20b oraz 28;
[/su_spoiler]
Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działkiNie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobęWymagane zgłoszenie.Wymagane zgłoszenie.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
(szamba) zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3Wymagane zgłoszenie.Wymagane zgłoszenie.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
ROD altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowychNie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
wiaty przystankowe i peronoweNie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35 m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa
 • Wymagane zgłoszenie na obszarze chronionym Natura 2000,
 • W pozostałych przypadkach nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.
Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
wolno stojące kabiny telefoniczne, szafy i słupki telekomunikacyjneNie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
parkometry z własnym zasilaniemNie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacjiWymagane zgłoszenie.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznieZgłoszenie na obszarze Natura 2000, w pozostałych przypadkach brak procedury

Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.

Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatoki parkingowe na tych drogachWymagane zgłoszenie.Wymagane zgłoszenie.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingowe na tych drogachNie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.
przepusty o średnicy do 100 cmNie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.
tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniuWymagane zgłoszenie.Wymagane zgłoszenie.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu PaństwaWymagane zgłoszenie. na obszarze chronionym Natura 2000, w pozostałych przypadkach nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulinWymagane zgłoszenie.Wymagane zgłoszenie.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służące do:

 1. cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
 2. uprawiania wędkarstwa,
 3. rekreacji
Wymagane zgłoszenie.Wymagane zgłoszenie.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchniowe lub liniowe umocnienia brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowychNie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnychNie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnychWymagane zgłoszenie. (do zgłoszenia należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu
wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane; projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych)
Wymagane zgłoszenie.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
sieci:
a) elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowe,
c) kanalizacyjne,
d) cieplne,
e) telekomunikacyjne
Wymagane zgłoszenie z przedłożeniem projektu budowlanego.Wymagane zgłoszenie.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjneWymagane zgłoszenie (do zgłoszenia należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane)Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
telekomunikacyjne linie kabloweNie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
kanalizacja kablowaWymaga zgłoszenia.Wymaga zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
urządzenia pomiarowe, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

 1. posterunki: wodowskazowe, meteorologiczne, opadowe oraz wód podziemnych,
 2. punkty: obserwacyjne stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
 3. piezometry obserwacyjne i obudowane źródeł
Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
obiekty małej architektury
 • Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia, gdy obiekt małej architektury budowany jest poza miejscem publicznym
 • Wymagane zgłoszenie w przypadku budowy w miejscu publicznym (w zgłoszeniu należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane)
Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
ogrodzeniaNie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia do wysokości 2,20 m – powyżej tej wysokości zgłoszenieNie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położone na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnychNie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten celNie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
znaki geodezyjne, a także obiekty triangulacyjne, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrodyNie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.
instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, klimatyzacyjne i telekomunikacyjne wewnątrz użytkowanego budynkuNie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.
obiekty budowlane służące bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorówWymaga zgłoszenia.Wymaga zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
poligonowe obiekty budowlane, w szczególności: stanowiska obronne, przeprawy, budowle ziemne, budowle fortyfikacyjne, instalacje tymczasowe oraz obiekty kontenerowe, lokalizowane na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walkiNie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
Dociepleniu budynków o wysokości do 25 m.
 • Nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie,w przypadku budynków o wysokości do 12 m.
 • Wymagane jest zgłoszenie dla budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m.
Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.
Utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanychNie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.Nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.Nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.
Instalowanie tablic i urządzeń reklamowych.Wymagane jest zgłoszenie z wyjątkiem reklam usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
Wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych. (studni)
Nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
Instalowanie urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych

Wymaga zgłoszenia dla urządzeń o wysokości powyżej 3 m.

W pozostałych przypadkach nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.

Montaż pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznychW pozostałych przypadkach nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.
Instalowanie krat na obiektach budowlanych
 • Wymaga zgłoszenia na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
 • W pozostałych przypadkach nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.

źródło: Na podstawie opracowania MIB.

Prawo budowlane, pozwolenie na budowę w 2017 roku.

2 thoughts on “[Formalności budowlane 2019] Sprawdź rodzaj inwestycji oraz podstawę prawną gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie

 1. Jan

  Dzień dobry,
  czy w przypadku wiaty do 50m2 sytuowanej na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny obowiązują minimalne odległości od granicy działki? Jeżeli tak, to gdzie można znaleźć takie informacje (podstawa prawna)?

  Dziękuję i pozdrawiam

  Reply
  1. Dominik Gawlyta

   Witam, Czy dostał Pan jakąkolwiek odpowiedź na to pytanie? Jestem w podobnej sytuacji i niestety nie potrafię znaleźć takiej informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.