Prawo budowlane 2020 (styczeń) tekst jednolity Nowe: Dz.U. 2019 poz. 217

Od | 26 stycznia, 2020

Rok 2020 niesie kolejne zmiany w Prawie Budowlanym. Najnowsze zmiany związane są głównie z dostawaniem Ustawy do wymogów Unii Europejskiej.  Prezentujemy najnowszy tekst ustawy prawo budowlane 2020 w wersji pdf do pobrania.

Ostanie zmiany:

Dz.U. 2019 poz. 2170 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2019 poz. 2166 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw


Pełny tekst ustawy Prawo budowlane znajdziecie Państwo tu: 

Prawo budowlane Styczeń 2020.pdf [0.98 MB]


Archiwalne:

Dz.U. 2018 poz. 12 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wyrok Trybunały Konstytucyjnego 2018-02-12 – treść wyroku:

Art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12) w zakresie, w jakim upoważnia właściwego ministra do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych”, oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych do treści rozporządzenia, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw § 22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz Lp. 7 i 8 załącznika nr 2, a także Lp. 5 i 6 załącznika nr 3 do tego rozporządzenia są niezgodne z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c i art. 16 ustawy powołanej w punkcie 1.

Tekst zawiera naniesione zmiany w związku z ustawami:
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej [Dz.U. 2018 poz. 650 ]

Dz.U. 2018 poz. 1669 – Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dz.U. 2017. 1529 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Dz.U.2016.290

Dz.U.2016.961

Dz.U.2016.1250

Dz.U.2016.1165 – Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U.2016. 2255 – Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Najistotniejsze zmiany ustawy – Prawo budowlane 2019 r. :

Skrócono urzędowy czas do zgłoszenia sprzeciwu od zgłoszenia do 21 dni.

Wprowadzono przepisy (art. 30 ust. 5aa) umożliwiające wydawanie z urzędu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy przed upływem ustawowego terminu 21 dni.
W nowelizacji ustawy – Prawo budowlane zostały doprecyzowane przepisy dotyczące istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Wprowadzono regulacje (art. 36a ust. 5a), zgodnie z którymi nie jest istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie nie przekracza 2% i spełnia inne oczywiste warunki (nie zwiększa zakresu obszaru oddziaływania obiektu, nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli zostało to uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz nie narusza przepisów techniczno-budowlanych).

Zobacz także: Warunki Techniczne  tekst jednolity


Ustawa wprowadza także przepis (art. 37a) umożliwiający inwestorom tymczasowych obiektów budowlanych uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu tymczasowego, wskutek czego po upływie terminu określonego w zgłoszeniu w dalszym ciągu będą mogli użytkować ten obiekt (dotychczas po upływie terminu obiekt musiał zostać bezwzględnie rozebrany).

Zobacz także: Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę? Lista inwestycji.


Spis treści ustawy prawo budowlane 2020:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Rozdział 4 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Rozdział 5 Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych

Rozdział 7 Katastrofa budowlana

Rozdział 8 Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Rozdział 9 Przepisy karne

Rozdział 10 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Rozdział 11 Przepisy przejściowe i końcowe


Zobacz także: Lista zmian ustawy prawo budowlane 2017

Zobacz także: Jak zmieniły się warunki techniczne od 2018 roku

źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/

5 powiedziało “Prawo budowlane 2020 (styczeń) tekst jednolity Nowe: Dz.U. 2019 poz. 217

 1. Energia Kazimierz Medeksa

  Kiedy wejdzie w życie nowela prawa budowlanego uwzględniająca możliwość legalizacji wybudowanych przed 30 laty altan o pow. większej niż 35 m2 na teranie ROD.

 2. gosc

  Kosmetyczna zmiana, ale już niedługo będzie rewolucja związana z kodeksem urbanistyczno-budowalnym.

  1. michal

   MImo, że komentarz z przed 3 lat to ciągle kodeksu nie ma i prawo budowalne jest ciągle nowelizowane….

 3. gość

  co prawda Prawo budowlane w wersji 2017 jest juz na sejmie ale dzięki za wstawkę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.