Umowa rezerwacyjna, przedwstępna lub deweloperska. Zadatek, zaliczka i opłata.

Od | 26 lutego, 2017

Umowa rezerwacyjna, zadatek i zaliczka.

Umowa rezerwacyjna – to pisemna forma umowy mająca na celu czasowe wyłączenie lokalu ze sprzedaży w zamian za odpowiednią opłatę wnoszoną przez nabywcę (podlegającą zwrotowi lub nie). Spotyka się również umowy rezerwacyjne, zawierające zobowiązanie dewelopera do zawarcia umowy przedwstępnej albo umowy deweloperskiej dotyczącej konkretnego lokalu. Warto zwrócić uwagę, że treść umowy rezerwacyjnej, która odpowiada treści umowy deweloperskiej, może być próbą obejścia przepisów ustawy deweloperskiej.

Podczas zawierania umowy rezerwacyjnej, często wymagana jest wpłata zaliczki, zadatku lub opłaty. O tyle ile użycie sformułowania zaliczka lub zadatek chroni Nas mniej lub bardziej na wypadek “rozmyślenia się” o tyle opłata rezerwacyjna często jest ujmowana jako “wynagrodzenie” za wykonaną usługę rezerwacji przez dewelopera i ciężko dochodzić jej ewentualnego zwrotu.

Zadatek – sformułowane w art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego, przepada jeżeli kupujący nie wywiąże się z umowy rezerwacyjnej. Jeżeli to deweloper rozmyśli się, możemy żądać zwrotu podwójnej wartości zadatku. Jeżeli umowa nie dojdzie do skutku za porozumieniem stron bądź ani winy kupującego lub dewelopera, zadatek jest zwracany.

Zaliczka – nie definiuje jej kodeks cywilny, jest wpłacana na poczet przyszłych należności i nie stanowi, tak jak zadatek formy zabezpieczenia wykonania umowy. Nie można żądać przepadku w wyniku niedotrzymania umowy, ani zwrotu podwójnej wartości. Jest to wręcz niedozwolone.

Umowa przedwstępna, deweloperska

Umowa przedwstępna— zawierane w formie pisemnej lub formie aktu notarialnego w odniesieniu do przedsięwzięć deweloperskich ukończonych i oddanych do użytku. Innym rodzajem umów przedwstępnych są umowy, na podstawie których deweloper zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej w rozumieniu przepisów ustawy.

Umowa deweloperska — zawierane w formie aktu notarialnego (wówczas jest pełnoprawna w rozumieniu ustawy deweloperskiej), dotyczy przeniesienia na nabywcę (osoba fizyczna), po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, prawa własności mieszkania lub nieruchomości lub domu.

umowa rezerwacyjna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.