Planowałeś zgłoszenie budowy? Od 2017 roku mniej prac budowlanych objętych tym obowiązkiem.

| Styczeń 28, 2019

Planujesz zgłoszenie budowy? Od 2017 roku nie trzeba już zgłaszać wielu inwestycji.

 • Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 roku;

 • Ustawa ma na celu uproszczenie biurokracji i wprowadzenie oszczędności;

 • Skróceniu uległ urzędowy termin na wydanie sprzeciwu od zgłoszenia z 30 na 21 dni;

 • Mniej istotne inwestycje budowlane oraz niektóre przebudowy zostały zwolnione z wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia;


Dokładnie 1 stycznia 2017 roku weszła w w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, jednak wpłynie ona pozytywnie na wszystkich posiadaczy nieruchomości. Istotne jest uproszczenie biurokracji, ustawa ta zwalnia lub upraszcza procedury budowlane dla realizacji inwestycji takie jak przebudowy, bądź budowa mało istotnych budynków w rozumienia prawa budowlanego.


Zobacz także: Prawo budowlane 2017 – tekst jednolity


Urząd ma mniej czasu na wydanie sprzeciwu.

Do tej pory urząd miał 30 dni na wydanie sprzeciwu w przypadku prac wymagających zgłoszenia, teraz będzie to maksymalnie 21 dni. Jeśli w tym czasie nie dostaniemy sprzeciwu, oznacza to milczącą zgodę – przystępujemy do budowy. Urząd może wezwać nas do uzupełnienia zgłoszenia. Wówczas termin ten liczy się od nowa.

Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.


Zobacz także: Szczegółowa lista prac budowlanych oraz wymagane formalności w 2017 roku


Zmiany dotyczą następujących inwestycji:

 1. budowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m – związanych z produkcją rolną, oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2. Już nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia budowy;
 2. wiat o powierzchni zabudowy do 50 mkw., sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki; Nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia budowy;
 3. budowa zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach. Wcześniej prace te wymagały pozwolenia na budowę, a po nowemu wykonujemy zgłoszenie;
 4. budowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach. Dotychczas wymagały zgłoszenia, a po nowelizacji nie będą wymagały ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;budowy przepustów o średnicy do 100 cm. Obecnie wymagają pozwolenia na budowę, a po nowelizacji nie będą wymagały ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;
 5. budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 i opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych. Dotychczas takie prace wymagały zgłoszenia, po nowelizacji nie potrzebne ani pozwolenie na budowę, ani zgłaszanie budowy;
 6. instalacji klimatyzacyjnych. Nie wymaga się pozwolenia ani zgłoszenia.
 7. przebudowa budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę. Taka przebudowa w zeszłym roku wymagała pozwolenia na budowę; nowelizacja przewiduje, że wymóg uzyskania pozwolenia na budowę pozostanie dla przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, pozostałe elementy nie wymagają zgłaszania ani pozwolenia.
 8. przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Obecnie przebudowę taką można zrealizować na podstawie zgłoszenia, pod warunkiem, że nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. W wyniku nowelizacji zgłoszenie wymagane jest jedynie w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. W pozostałym zakresie przebudowa nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;
 9. remont obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia na budowę. Poprzednio taki remont poprzedzało zgłoszenie. Nowelizacja przyjmuje, że zgłoszenia będą wymagały takie remonty, które dotyczą obiektów budowlanych innych niż budynki, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Przebudowy, a obowiązek zgłoszenia.

Ponadto ustawa wprowadza zmiany polegające na zniesieniu obowiązku dokonania zgłoszenia także w odniesieniu do przebudowy:

 1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
 2. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 3. wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Jednocześnie ustawa przyjmuje dopuszczenie budowy bez pozwolenia na budowę silosów na materiały sypkie (mieszanki paszowe, otręby itp.) do 7 m wysokości (obecnie 4,5 m).

Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione są roboty budowlane polegające na:

 • dociepleniu budynków o wysokości do 25 m –  w przypadku budynków o wysokości do 12 m nie wymaga się ani zgłoszenia ani pozwolenia na budowę, natomiast w odniesieniu do budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m wymagane jest zgłoszenie,
 • utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych – nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.
 •  instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym –  wymagane zgłoszenie,
 • wykonywaniu i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – w takim przypadku wymagane jest zgłoszenie,
 • wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych – nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.
 • budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi –  wymagane jest zgłoszenie,
 • instalowaniu krat na obiektach budowlanych – brak procedury, z wyjątkiem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w których to przypadkach konieczne jest dokonanie zgłoszenia
 • instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych – brak procedury, z wyjątkiem instalowania urządzeń o wysokości powyżej 3 m – wówczas wymagane jest zgłoszenie.
 • montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych – nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Prosimy nie traktować tego artykułu jako kompendium wiedzy. Odsyłamy do aktualnego prawa budowlanego w celu jednoznacznej klasyfikacji danej procedury. Tylko kompletny tekst ustawy pozwala jednoznacznie zaklasyfikować rodzaj prac oraz wymaganą procedurę.

Źródło:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Zgłoszenie budowy

 

Oceń:

16 thoughts on “Planowałeś zgłoszenie budowy? Od 2017 roku mniej prac budowlanych objętych tym obowiązkiem.

 1. Kondi

  Dziękujemy za komentarz. Ma Pani rację, ten cytat jest błędny w tym brzmieniu.
  Autor miał na myśli:

  budowę wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się
  budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym
  łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2
  powierzchni działki wówczas nie wymaga się zgłoszenia, błąd został usunięty.

  Pozdrawiam Admin

 2. narodowyprogram.pl

  Dzień dobry,
  Domyślam się, że pytanie dotyczy tzw. WLZ – wewnętrznej lini zasilającej w obrębie Pana własności – działki. Pozwolę sobie przytoczyć opinię Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w tej sprawie:

  w obowiązującym stanie prawnym
  przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
  – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
  przewidują dwie procedury, na podstawie
  których można zrealizować budowę przyłącza:
  1) na podstawie
  zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20),
  2) bez zgłoszenia (art. 29a).

  Przepis art. 29a
  ustawy – Prawo budowlane daje inwestorowi możliwość realizacji przyłączy bez zgłoszenia. Skorzystanie przez inwestora z procedury określonej w art. 29a
  ustawy – Prawo budowlane powoduje, że realizacja przyłącza odbywa bez bez udziału i wiedzy organu administracji architektoniczno-budowlanej.
  Inwestor zobowiązany jest jednak do sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii
  aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu
  geodezyjnego i kartograficznego.
  Do budowy przyłącza, w zależności od jego rodzaju będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym
  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  Inwestor ma prawo wyboru jednej z ww. procedur. Zatem nie może mieć zastosowania do budowy przyłączy przepis art. 29a, w sytuacji gdy w tym samym czasie
  inwestor dokonał zgłoszenia budowy tej samej inwestycji, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1a.
  Wybór wykonania przyłączy
  , na podstawie zgłoszenia albo bez zgłoszenia, jest niezbywalnym prawem inwestora.

  Pozdrawiam

 3. Kuba Gumowski

  A ułożenie kabla i złącza kablowego SN 15kV wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

  1. narodowyprogram.pl Post author

   Dzień dobry,
   Domyślam się, że pytanie dotyczy tzw. WLZ – wewnętrznej lini zasilającej w obrębie Pana własności – działki. Pozwolę sobie przytoczyć opinię Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w tej sprawie:

   w obowiązującym stanie prawnym
   przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
   – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
   przewidują dwie procedury, na podstawie
   których można zrealizować budowę przyłącza:
   1) na podstawie
   zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20),
   2) bez zgłoszenia (art. 29a).

   Przepis art. 29a
   ustawy – Prawo budowlane daje inwestorowi możliwość realizacji przyłączy bez zgłoszenia. Skorzystanie przez inwestora z procedury określonej w art. 29a
   ustawy – Prawo budowlane powoduje, że realizacja przyłącza odbywa bez bez udziału i wiedzy organu administracji architektoniczno-budowlanej.
   Inwestor zobowiązany jest jednak do sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii
   aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu
   geodezyjnego i kartograficznego.
   Do budowy przyłącza, w zależności od jego rodzaju będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym
   zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
   Inwestor ma prawo wyboru jednej z ww. procedur. Zatem nie może mieć zastosowania do budowy przyłączy przepis art. 29a, w sytuacji gdy w tym samym czasie
   inwestor dokonał zgłoszenia budowy tej samej inwestycji, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1a.
   Wybór wykonania przyłączy
   , na podstawie zgłoszenia albo bez zgłoszenia, jest niezbywalnym prawem inwestora.

   Pozdrawiam MM

  2. Kondi

   Dzień dobry,
   Domyślam się, że pytanie dotyczy tzw. WLZ – wewnętrznej lini zasilającej w obrębie Pana własności – działki. Pozwolę sobie przytoczyć opinię Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w tej sprawie:

   w obowiązującym stanie prawnym
   przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
   – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
   przewidują dwie procedury, na podstawie
   których można zrealizować budowę przyłącza:
   1) na podstawie
   zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20),
   2) bez zgłoszenia (art. 29a).

   Przepis art. 29a
   ustawy – Prawo budowlane daje inwestorowi możliwość realizacji przyłączy bez zgłoszenia. Skorzystanie przez inwestora z procedury określonej w art. 29a
   ustawy – Prawo budowlane powoduje, że realizacja przyłącza odbywa bez bez udziału i wiedzy organu administracji architektoniczno-budowlanej.
   Inwestor zobowiązany jest jednak do sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii
   aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu
   geodezyjnego i kartograficznego.
   Do budowy przyłącza, w zależności od jego rodzaju będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym
   zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
   Inwestor ma prawo wyboru jednej z ww. procedur. Zatem nie może mieć zastosowania do budowy przyłączy przepis art. 29a, w sytuacji gdy w tym samym czasie
   inwestor dokonał zgłoszenia budowy tej samej inwestycji, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1a.
   Wybór wykonania przyłączy
   , na podstawie zgłoszenia albo bez zgłoszenia, jest niezbywalnym prawem inwestora.

   Pozdrawiam

 4. Monika

  Dziękuję za odpowiedź jeszcze dopytam w urzędzie. Bo jak dzwonilam z początkiem stycznia. Urzędnik powiedział że mogę wymienić takie okna na wieksze bez zadnych zglaszan ani pozwoleń. Ale wole dopytać żeby nie bylo kłopotów. Pozdrawiam

 5. Monika

  Witam. Chcę wymienić zwykle okna na okna balkonowe w domu jednorodzinnym. Zaznaczam że nie powiekszam otworu w szerz tylko w dół. Szerokość okna zostaje ta sama. Czy musze to zglaszac? Jesli tak jakie dokumenty trzeba zlozyc. Dziękuję z góry za odpowiedź.

  1. Mieszkanie dla Młodych Post author

   Witam, w Pani przypadku nastąpi powiększenie otworów okiennych co jest ingerencją w obiekt budowlany i jest rozumiane jako “roboty budowlane objęte zakresem Prawa budowlanego”. Mówi o tym

   Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
   2b) wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–2b, 3, 3a, 11, 12, 14–17, 19, 19a, 20b i 28 oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 11 i 12;

   Nie musi pani uzyskiwać pozwolenia na budowę jedynie dokonać zgłoszenia (ingeruje Pani w konstrukcję oraz przegrodę – nie zastosujemy nowych przepisów)

   Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

   Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
   1. cztery egzemplarze projektu budowlanego – przebudowy;
   2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

   Cenne informacje można uzyskać w swoim wydziale architektury – polecam kontakt.

 6. Pit

  Witam chciałabym zmienić budynek gospodarczy (stodoła) na mieszkalny. Co w takim przypadku?

  1. Mieszkanie dla Młodych Post author

   Witam,
   w Pana przypadku następuje zmiana sposobu użytkowania. Nie obejdzie się bez ekspertyzy
   technicznej, wykonanej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu
   zagospodarowania przestrzennego;
   Budynek będzie musiał oczywiście spełniać warunki techniczne dla budynków mieszkalnych: izolacje, instalacje,p. poż. itd.

   Więcej ->Zmiana sposobu użytkowania – wyciąg z prawa budowlanego

   Polecam udanie się do starostwa celem rozeznania tematu.

 7. Grzegorz

  Witam. Kupiłem właśnie dom i chciałbym wyremontować dach poprzez wymianę wierzby dachowej ,pokrycia na blachę oraz podniesienie go o 1m i zamontować okna dachowe. Po podniesieniu zrobić małe poddasze a poniżej pokoje a parter wyremontować. Zamontować przydomowa oczyszczalnie ścieków. Czy na takie pracę potrzebuję pozwolenia na budowę, zgłoszenia czy mogę bez jakichkolwiek formalności przystąpić do prac. Czy ma to jakieś znaczenie że jest to wieś?

  1. Mieszkanie dla Młodych Post author

   Witam, przebudowa dachu to istotna ingerencja w konstrukcję, należy dokonać zgłoszenia do starostwa. Dodatkowo rozumiem że wydziela Pan pomieszczenia na poddaszu. Należy wykonać projekt budowlany – przebudowy. W przypadku obowiązującego miejscowego planu zabudowy, należy sprawdzić poprawność przebudowy z jego założeniami. Kąty kalenicy, wysokość itp.

 8. Zbyszek

  Witam,
  posiadam dom o obrysie 9×9 m i na jednej ze ścian chciałbym dobudować drewniany, parterowy budynek gospodarczy o powierzchni 9×3 m. Czy na to muszę mieć pozwolenie na budowę?

  1. Narodowyprogram.pl Post author

   Witam, “pozwolenia na budowę” nie musiał by Pan mieć nawet wg. starych przepisów- jedynie zgłoszenie. Według najnowszych zmian taka sytuacja nie wymaga już nawet zgłoszenia. Ma pan budynek więc dodatkowy gospodarczy uzupełnia zabudowę więc tutaj wszystko jest poprawnie. Oczywiście jeśli nie ma innych zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania. Warto jednak wykonać dla własnych potrzeb, szkic oraz plan inwestycji. Zadbać by spełniał on warunki techniczne przewidziane w ustawie: odległości od granic,dachy itd. Wbrew pozorom brak obowiązku zgłaszania zrzuca odpowiedzialność na inwestora.

 9. Antoni

  Czy to oznacza, że jeśli chcę wybudować domek letniskowy na mojej działce to wystarczy ze go kupię i postawię?

  1. Narodowyprogram.pl Post author

   Witam, nowa ustawa nie zwalnia budowy budynków rekreacji indywidualnej z obowiązku zgłoszenia. Jedynie przebudowa ww. może być dokonana bez formalności.
   Jednak w grę może wchodzić budynek gospodarczy, który nie wymaga już zgłoszenia.
   Oczywiście to na nas ciąży odpowiedzialność aby budynek spełniał wymagania – był parterowy, i nie większy niż 35m2 (w omawianym przypadku). Oprócz tego musimy również spełnić wymagania techniczne zabudowy, odległości od granic, kąty kalenicy, ilości spadków dachu itp. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania. Jednak istnieją interpretacje, gdzie budynek gospodarczy jest uzupełnieniem zabudowy już istniejącej i formalnie sam na działce nie może stać. Wcześniej starostwa różnie to interpretowały, jednym udawało się takie budynki zgłosić innym nie. Zachęcam do rozwinięcia Pana pytania a chętnie uszczegółowię odpowiedź.

Brak możliwości komentowania