[pdf] Ustawa prawo zamówień publicznych 2017 (listopad) tekst jednolity do pobrania

| Listopad 28, 2017

Ustawa prawo zamówień publicznych 2017 w PDF – Zmiana z 14 listopada 2017 roku w związku z wprowadzeniem Dz.U. 2017 poz. 2018

Ustawa prawo zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe
w sprawach uregulowanych w ustawie.

[Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177]: Prawo_zamówień_publicznych_2017.pdf [1558 kB]


Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej „zamówieniami”, przez:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego – o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności;

Akty zmieniające:

Dz.U. 2017 poz. 2018 Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 933 2017.06.01 – Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2260 2017-01-01
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1920 2016-12-14
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1579 2016-10-07
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1265 2017-01-01
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1250 2016-08-31
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1020 2016-07-28
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 996 2016-10-09
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 831 2016-10-01

prawo zamówień publicznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.