[Poradnik] Gminny przetarg na działkę – sposób na pewną nieruchomość.

| Październik 11, 2018

Gminny przetarg na działkę to wspaniała okazja na zakup działki pod przyszłą budowę domu. Kupno takiej nieruchomości to spora gwarancja powodzenia przedsięwzięcia, mamy dużą szansę na bezproblemowe uzyskanie pozwolenia / zgody na budowę budynku, przyłączy oraz zapewnienie dróg dojazdowych jak i całej infrastruktury towarzyszącej.

Zdarza się że gminy przeznaczają spore obszary pod podmiejską zabudowę. Realizują przyłącza, kanalizację, oświetlenie. Dla takich działek gmina ma w większości uchwalone Plany Zagospodarowania Przestrzennego, co określa z góry warunki zabudowy, jej rodzaj i zasięg. Zapewnia również ład i harmonię dla przyszłej okolicy.

gminny przetarg na działkę

Rodzaje przetargów.

Przetargi na nieruchomości mogą być ustne lub pisemne, ograniczone lub nieograniczone.

Najczęściej w przypadku licytacji nieruchomości dochodzi do przetargu ustnego, i to jemu poświęcimy uwagę w tym temacie.

Przetarg ograniczony to taki, do którego może przystąpić jedynie określona grupa osób. Najczęściej jest to grupa właścicieli działek sąsiednich. Dzieje się tak wówczas, kiedy sprzedawana działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ani wyznaczonej służebności. Taką działkę może kupić jeden z sąsiadów i powiększyć swój areał.

Przetarg nieograniczony nie ma zdefiniowanej konkretnej grupy uczestników poza osobami wchodzącymi w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. Dodatkowo cudzoziemcy mają pewne ograniczenia związane z zakupem gruntów zgodnie z Dz. U. z 2017 r. poz. 2278.

Wykaz przetargu.

W Polsce nie ma centralnej informacji na temat przetargów i każda gmina ogłasza je we własnym zakresie. Każda taka sprzedaż musi się odbyć w zgodzie z treścią Dz.U. 2014 poz. 1490 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, który to definiuje wszystkie aspekty począwszy od ogłoszenia do spraw przeniesienia własności. Każde ogłoszenie musi się pojawić na stronach BIP danej gminy. Wykaz BIP gmin z całej Polski możemy znaleźć pod adresem: Adresy BIP gmin w Polsce.

Googluj..

Sprawdzamy numer księgi wieczystej w Bazie ksiąg wieczystych. W dziale III księgi będą podane dane lokalizacyjne takie jak obręb i numer działki. Dane te posłużą nam do odszukania działki w Geoportalu oraz w … google maps. Tak, najzwyczajniej w świecie oglądamy działkę i okolicę.

Mierzymy powierzchnię i oceniamy działkę pod kątem zagospodarowania. Nie możemy zapomnieć o Miejscowym Planie Zagospodarowania, jeżeli jest uchwalony, bądź wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Nie musimy być właścicielami aby o nie wystąpić.

Cena wywoławcza.

Cena wywoławcza ustalana jest indywidualnie. W kolejnych przetargach może (lecz nie musi) zostać obniżona. Zazwyczaj jest równa bądź wyższa niż cena rynkowa. Pierwszy przetarg daje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. Należy mieć na uwadze, że często cena wywoławcza to cena netto i do ostatecznej ceny nabycia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Jeżeli kupujący nie jest firmą to doliczenie podatku VAT istotnie zwiększa koszt zakupu nieruchomości.

Zasady ustalania ceny wywoławczej:

 • cenę wywoławczą w I przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż określona wartość nieruchomości;
 • cenę wywoławczą w II przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości;
 • jeżeli II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z chętnym nabywcą, jednak w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości.

Wadium, warunek konieczny.

Wysokość wadium ustala komisja i wynosi ono między 5% a 20% liczone od ceny wywoławczej nieruchomości.

Zwyczajowo wadium wnosi się na każdą nieruchomość z osobna. Jego wysokość, forma i termin wnoszenia podany jest w ogłoszeniu o przetargu. Wadium, w przypadku nie wylicytowania jest zwracane nie później niż przed upływem 3 dni. W momencie gdy to my wylicytujemy najwyżej, wadium idzie na poczet zapłaty za nieruchomość.

Przygotowując się do przetargu można spróbować dowiedzieć się ile wadium jest w danym momencie wniesionych i na które konkretnie działki. Takie informacje nie stanowią tajemnicy i warto zadzwonić bądź odwiedzić Urząd ostatniego dnia wpłaty wadium.

W momencie gdy gmina sprzedaje więcej działek w podobnej lokalizacji dobrze jest wpłacić wadium na kilka z nich – nawet kosztem pożyczki. Wówczas będziemy mogli strategicznie podejść do licytacji, i móc przykładowo porozumieć się z konkurencją.

…na korytarzu.

W dniu przetargu warto zjawić się wcześniej i zapoznać z “konkurencją”. Jeśli działek jest więcej możemy dojść do porozumienia z konkurencją. Należy pamiętać, że w większości to będą nasi przyszli sąsiedzi.

Licytacja – przetarg na działkę.

Kiedy wpłaciliśmy już wadium, będziemy mogli udać się na przetarg. Termin i miejsce licytacji podane jest w ogłoszeniu.

Komisja przetargowa składa się z 3 do 7 osób.

Przebieg przetargu wygląda tak, że uczestnicy na zmianę zgłaszają swoje postąpienia. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostają już uwzględniane. Ogłoszony zostaje zwycięzca przetargu.

Nawet jeżeli jesteśmy sami na przetargu to musimy dokonać jednego postąpienia. Gdy jesteśmy jedyni na przetargu i nikt oprócz nas nie jest nim zainteresowany możemy nie licytować i poczekać na kolejny przetarg. Wówczas możemy liczyć na obniżoną cenę. Jednak to ryzykowna metoda bo drugi i trzeci przetarg mają szansę ściągnąć większe zainteresowanie.

Przeniesienie własności.

Do 7 dni od dnia zakończenia przetargu istnieje możliwość zaskarżenia jego wyniku. To minimalny czas jaki musi upłynąć przed przeniesieniem własności.

Najczęściej po kilkunastu dniach po licytacji dostaniemy zaproszenie do kancelarii notarialnej celem uregulowania pozostałej kwoty i sporządzenia aktu notarialnego. To tam zapłacimy podatek Vat i opłatę notarialną. Od nieruchomości kupionych od Skarbu Państwa nie płacimy podatku od czynności cywilnoprawnych (2% PCC)

Na naszą prośbę termin ten zostanie wydłużony. Argumentem może to być dodatkowy czas potrzebny na ocenę zdolności i uzyskanie kredytu w banku.

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2018).

 

Oceń:

3 thoughts on “[Poradnik] Gminny przetarg na działkę – sposób na pewną nieruchomość.

 1. Ana

  to który jest który?
  Przetarg ograniczony to taki, do którego może przystąpić jedynie określona grupa osób. Najczęściej jest to grupa właścicieli działek sąsiednich. Dzieje się tak wówczas, kiedy sprzedawana działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ani wyznaczonej służebności. Taką działkę może kupić jeden z sąsiadów i powiększyć swój areał.

  Przetarg nieograniczony to taki, do którego może przystąpić jedynie określona grupa osób. Najczęściej jest to grupa właścicieli działek sąsiednich. Dzieje się tak wówczas, kiedy sprzedawana działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ani wyznaczonej służebności. Taką działkę może kupić jeden z sąsiadów i powiększyć swój areał.

  Reply
 2. Ana

  macie błąd na stronie… proszę o sprostowanie przetargu ograniczonego i przetargu nieograniczonego, niestety ktoś nie czyta tego co pisze…
  Przetarg ograniczony to taki, do którego może przystąpić jedynie określona grupa osób. Najczęściej jest to grupa właścicieli działek sąsiednich. Dzieje się tak wówczas, kiedy sprzedawana działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ani wyznaczonej służebności. Taką działkę może kupić jeden z sąsiadów i powiększyć swój areał.

  Przetarg nieograniczony to taki, do którego może przystąpić jedynie określona grupa osób. Najczęściej jest to grupa właścicieli działek sąsiednich. Dzieje się tak wówczas, kiedy sprzedawana działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ani wyznaczonej służebności. Taką działkę może kupić jeden z sąsiadów i powiększyć swój areał.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.