narodowyprogram.pl

Blog tematyczny o firmie, biznesie i finansach.

Biznes

Upadłość konsumencka w Krakowie – jak ją ogłosić?

Upadłość konsumencka w Krakowie – jak ją ogłosić?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla wielu osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale popadły w długi to szansa na powrót do normalnego funkcjonowania. Jak ogłosić upadłość konsumencką w Krakowie?

Co to jest upadłość konsumencka?

Punktem wyjścia dla odpowiedzi na zadane pytanie jest określenie pojęcia upadłości i jej przesłanek. Czym jest zatem upadłość konsumencka? To częściowe lub całkowite umorzenie zobowiązań dłużnika, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Warto jednak podkreślić, że prowadzenie takiej działalności w przeszłości nie wyklucza ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Istotne jest jedynie, aby działalność gospodarcza była zamknięta w chwili składania wniosku.

Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencką można ogłosić w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalnym dłużnikiem. Co to oznacza? Dłużnik uznawany jest za niewypłacalnego wtedy, gdy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że ma to miejsce wtedy, gdy opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza trzy miesiące.

Co warto podkreślić, choć nie ma obowiązku ogłaszania upadłości konsumenckiej, ustawodawca zastrzegł, że dłużnik zobowiązany jest zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, ale tylko wtedy, gdy jest przedsiębiorcą.

Jak ogłosić upadłość konsumencką w Krakowie?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, konieczne jest złożenie wniosku. Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpatruje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Jeśli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jest mieszkańcem Krakowa, wniosek powinna złożyć w sądzie upadłościowym w Krakowie.

Wniosek o upadłość konsumencką składa się na formularzu urzędowym, który musi zostać podpisany przez wnioskodawcę. Powinien on zawierać określone informacje i są to m.in.:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres i PESEL dłużnika,

  • NIP dłużnika,

  • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,

  • uzasadnienie wniosku,

  • wykaz majątku dłużnika,

  • spis wierzycieli wraz z ich danymi i wysokościami wierzytelności,

  • spis wierzytelności spornych,

  • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Do wniosku o upadłość należy także dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku. Wynosi ona 30 zł.

Ogłoszenie upadłości w Krakowie

Jak pokazują statystyki, tylko w 2021 roku upadłość konsumencką ogłoszono w stosunku do 18 205 osób, z czego 51,4 proc. upadłych stanowią mężczyźni, a 48,6 proc. kobiety. Upadłość konsumencką ogłaszają na ogół osoby między 40. a 49. rokiem życia oraz między 30. a 39. rokiem życia.

W całym województwie małopolskim upadłość konsumencką w 2021 roku ogłoszono w stosunku do 1 254 osób, co daje szóste miejsce w skali kraju. W samym Krakowie ogłoszono ją zaś 464 razy, co po Warszawie daje drugie miejsce w kraju. 

Udostępnij