Ustawa o rachunkowości 2019 tekst jednolity [PDF] (sierpień)

| Sierpień 12, 2019

Ustawa o rachunkowości 2019 – isap.sejm.gov.pl

Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych w 2018/2019 roku przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przepisy ustawy o rachunkowości, stosuje się, z zastrzeżeniem do jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, do jednostek organizacyjnych mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

[Zawiera Dz.U. 2019 poz. 351 z 2019-04-30]  ustawa o rachunkowości 2019.pdf [1206 kB]


Najnowsze naniesione zmiany w wersji aktualnej na sierpień 2019:

Dz.U. 2018 poz. 2244 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Dz.U. 2018 poz. 2212 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

Dz.U. 2018 poz. 1629 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Dz.U. 2018 poz. 650 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Dz.U. 2018 poz. 398 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2018 poz. 62 – Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018r. , z wyjątkiem art. 7 i art. 8, które już obowiązują.

Dz.U. 2017 poz. 2201 – Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1089 – Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1047 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości.


Zobacz także: [Kalkulator] Nowa kwota wolna od podatku 2017/2018/2019


Regulacja dyrektyw UE:

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finansowych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001);
2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażonych w euro (Dz. Urz. WE L 120 z 15.05.2003);
3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2003).

ustawa o rachunkowości 2019

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.